Novosti

 • Foto vijesti

  9.9.2008.

  Sufinanciranje voznih karata srednjoškolcima

  Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 1/00), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 08. rujna 2008. godine donijelo

   

  Z A K L J U Č A K

   1. Općina Kršan sufinancirati će dio troškova mjesečne vozne karte učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, za školsku 2008. / 2009. godinu, na način da:

  - tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka na punu cijenu mjesečne vozne karte osigura popust u iznosu od 50% pune cijene,

  - roditelji učenika odnosno učenici 3. i 4. razreda srednjih škola – korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, odnosno 150,00 kn za dva ili više učenika, a na temelju predočenja osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu kao i potvrde o redovitom upisu u srednju školu,

  - Općina Kršan, uzimajući u obzir st. 1. i 2. točke 1. ovog zaključka, obvezuje se podmiriti preostali iznos cijene mjesečne vozne karte.

   2. Troškovi mjesečne vozne karte iz točke 1. st. 3 ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, dok će se navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2008. godinu, odnosno planirati u Proračunu Općine Kršan za 2009. godinu - stavka ''Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola''.

   3. Zadužuje se tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna) troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja – kupca mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

   4. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan i oglasnoj ploči Općine Kršan. Ovaj će zaključak također biti upućen i srednjoj školi Mate Blažine Labin kao školi koju pohađa najveći broj učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan.

   

 • Foto vijesti

  5.9.2008.

  Poziv korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan

   

  Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03), Općina Kršan upućuje

   

   

  POZIV

  svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2009. godinu

   

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2008. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2009. godinu.

  Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2009. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

  2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

   3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2008. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2008. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

   4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

   5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

   

 • Foto vijesti

  26.8.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.08.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva donijeta je odluka o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Šušnjevici  sa Obrtom za trgovinu «Aurora» Čepić, Kršan, vl. Sinković Miranda nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. Tako se očekuje ubrzo otvaranje trgovine u prizemlju novoobnovljene zgrade MO Šušnjevica u Šušnjevici.

  Zbog otvaranja jedne nove odgojne grupe -  jasličke skupine u Dječjim jaslicama u Labinu Poglavarstvo  je prihvatilo prijedlog obračuna dodatnih sredstava za troškove u visini 10.975,20 kn i za plaće u visini 11.124,72 kn. 

  Općina Kršan sufinancirat će sa 500,00 kn  međunarodnu biciklističku utrku «49. Kroz Istru- 2008» koja se održava  u periodu od 19.-21. rujna 2008. godine na području Istre,  te prolazi kroz Općinu Kršan.

  Prihvaćena je informacija PP Labin o stanju sigurnosti na području Općine Kršan.

  Prihvaćena je ponuda NIT – Nezavisne istarske televizije, Pazin o zaključivanju ugovora o pružanju usluga redovitog medijskog praćenja i izvješćivanja o radu ove Općine.

  Podržana je inicijativa TZ Općine Kršan  da se u sklopu Projekta turističke signalizacije izvrši  zamjeni postojećih tabela dobrodošlice na ulaznim cestovnim pravcima na području Općine Kršan, i to na ulaznim pravcima: iz tunela Učka, iz pravca Pazina, iz pravca Labina i pravca Opatije.

  I ove kao prethodnih godina Općina Kršan pristupit će nabavci tradicionalnog kalendara – godišnjaka Istarska Danica.

  Poglavarstvo je donijelo odluku da se pristupi izradi troškovnika radi sanacije lokalnih puteva na području Općine Kršan.   

  Vezano održavanja javnih površina – uređenje živica  na području Općine Kršan, koje  temeljem ugovora povjereno  Obrtu za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna,  obavještavaju se mještani ove Općine da je  nastavljeno s radovima na  uređenju živica na  području.

  Općina Kršan sufinancirat će održavanje  tradicionalne fešte -sajma povodom «Male gospe» koja se održava dana 07. rujna 2008. godine u Čepiću.

  U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrene su dvije socijalne pomoći obiteljima s područja ove Općine zbog težeg materijalnog stanja i nesretnog slučaja.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN 

 • Foto vijesti

  24.7.2008.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. srpnja 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika.

  Temeljem obveze koju nalaže Statut Općine Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan razmatralo je i primilo na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu.

  Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojeg čine Roko Terković, zamjenik načelnika Općine Kršan, kao načelnik Stožera, Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije, zamjenikom načelnika Stožera te Darko Vitasović, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Labin, Anton Lipnik, zapovjednik DVD Kršan, Glorija Fable, v.d. pročelnik u JUO Općine Kršan, Nikola Vuksan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan, Mauricio Strel, policijski službenik Policijske postaje Labin i Moreno Gobo, ovlašteni predstavnik Područnog ured Pazin/Pula DUZS, svi kao članovi Stožera. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine Kršan.

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu Valter Fornažar, predsjednik, Vlado Burul i Nevija Raspolić članovi. Nadležnost i zadaci Komisije utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan.

  Nakon razmatranja prijedloga zaprimljenih od strane ovlaštenih predlagača, mišljenja Komisije za dodjelu javnih priznanja i zauzetog stava Općinskih vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o dodjeli godišnje nagrade VALTERU PRIMOŽIĆU iz Kršana, i to za dugogodišnji predani rad na očuvanju kulturne baštine našeg kraja te radu sa naraštajima mladih Općine Kršan, te KUD-u ''IVAN FONOVIĆ ZLATELA'' KRŠAN, za dugogodišnji predani rad na promicanju kulturne baštine i nasljeđa Općine Kršan, radu sa naraštajima mladih te promoviranju Općine Kršan u zemlji i inozemstvu. Navedene Godišnje nagrade biti će uručene 25. srpnja 2008. godine, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Općine Kršan.

   

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja