Novosti

 • Foto vijesti

  11.12.2009.

  Obavijest o natječaju za radno mjesto čistačice

  Temeljem obveze koju propisuje čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08), Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje da je sa danom 09. prosinca 2009. godine u Službenom glasilu RH - ''Narodne novine'' broj 146/09 objavljen natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta:

   -         čistačica – 1 djelatnik/ica na neodređeno vrijeme.

   

  OPIS POSLOVA:

  -         čišćenje radnih prostorija i radnih površina,

  -         čisti podove, namještaj i prozore,

  -         čisti ostalu opremu u općinskoj zgradi,

  -         brine se o održavanu cvijeća i zelenila u općinskim prostorijama,

  -         održava prilaz općinskoj zgradi urednim i čistim,

  -    čišćenje prostorija Mjesnih odbora i ostalih prostora u vlasništvu Općine Kršan (Plomin, Kožljak, Čepić, Šušnjevica, Kršan), prostore mrtvačnica Kožljak, Kršan, Čepić,

  -         obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, načelnika i voditelja Službe.

   Plaću namještenika čini umnožak osnovice za obračun plaće od 4.065,60 kn (bruto) i koeficijenta složenosti poslova od 1,25.

   Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  11.12.2009.

  Izvješće sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 09. prosinca 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika.

   Na sjednici vijeća, u sklopu Programa javnih potreba Općine Kršan za 2010. godinu doneseni su:

  - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program  socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2010. godinu.  

   Nakon prihvaćanja navedenih Programa, većinom glasova svih vijećnika prihvaćen je Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu. Proračun Općine Kršan za 2010. godinu planiran je sa 23.150.300,00 kn na prihodovnoj strani odnosno sa 20.150.300,00 kn na rashodovnoj strani.

   Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin, kao predstavnik Općine Kršan imenovan je Valdi Runko, Općinski načelnik.

   Temeljem zahtjeva mještana Plominštine i MO Plomin razmatrana je problematika ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan, sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

 • Foto vijesti

  10.12.2009.

  Poziv na koncert!

   Pozivamo sve građane na

  K o n c e r t n u   v e č e r

  koja će se održati u subotu 12. prosinca 2009. godine u 18.00 sati u dvorani Pastoralnog centra Dobri pastir u Potpićnu

  Nastupat će Voljen Grbac i mladi pjevači,

  radionica solo pjevanja iz Rovinja, Umaga i Rijeke.

   

  Turistička zajednica Općine Kršan i Općina Kršan

   

 • Foto vijesti

  2.12.2009.

  Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Temeljem Odluke o izradi Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/09.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan – ciljane izmjene i dopune.

  Za područje Općine Kršan je donesen Prostorni plan uređenja Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/02). Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Kršan s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu koji se odnosi na Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) doneseno je 2008.god. ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 01/08.).

  S obzirom da je postojeći obuhvat UPU za građevinsko područje Kršan, određen odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/02.), na način da obuhvaća i dio izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Kršan, za koji prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07. i 38/09.) nije obavezno donošenje Urbanističkog plana uređenja, ukazala se potreba da se granica zahvata navedenog UPU-a uskladi sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja