Novosti

 • Foto vijesti

  11.2.2009.

  Izvješće sa nastavka 1. vanredne sjednice Općinskog poglavarstva, održane dana 09. veljače 2009. godine

   Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijelo je zaključak kojim se zadužuju  Mjesni odbori na području Općine Kršan (koji još uvijek isto nisu učinili) da  izrade listu prioriteta u svrhu utvrđivanja dionica  - nerazvrstanih cesta predviđenih za asfaltiranja u 2009. godini.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je  odluku angažiranja ovlaštenog ing. geodezije na određivanju granica zahvata na uređenju parkovne površine u Potpićnu, te o izradi geodetskog elaborata za skladište - dehidrator u Čepiću, a čija izrada će se povjeriti Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable  iz  Labina. Istom Uredu povjerava se i izrada situacijskog plana M = 1 : 200 groblja Jasenovik radi nastavka rekonstrukcije ogradnog zida i kapele Sv. Kirina i situacijskog plana za potrebe izrade katastra groblja.   

  Ovlaštenoj tvrtki  Vema-ing d.o.o. iz Pićna   Poglavarstvo je povjerilo izradu troškovnika za sanaciju  škole u  Šušnjevici, sanaciju Doma u Čepiću i sanaciju dijela krova škole u Lazarićima. MO Potpićan će utvrditi buduću namjenu prostora bivše kino sale u Potpićnu kako bi se pristupilo izradi troškovnika  za sanaciju. 

  Poglavarstvo je otvorilo ponude pristigle na poziv za sanaciju prostorija arhive Općine Kršan u zgradi MO Potpićan, te je kao najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke «De conte» d.o.o. Labin, a kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je tvrtka Vema-ing d.o.o.  iz Pićna. Ujedno će se pristupiti pokretanje imovinsko pravnih odnosa za uknjižbu iste zgrade.

  Općinski načelnik upoznao je članove Poglavarstva o tijeku realizacije  projekta nogostup Plomin - Plomin groblje,  za koji je podnijet zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole pri  Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju IŽ,  Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin.

  Poglavarstvo je razmatralo i problematiku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u Čepiću, te se utvrdilo hitno poduzimanje radnji radi što skorijeg otvaranja Caffe bara.

  Poglavarstvo je predložilo 3 člana - predstavnika  JLS u Školskom odboru OŠ «V. Nazora» Potpićan i Školskom odboru OŠ «I. G: Kovačić» Čepić.

  Poglavarstvo je donijelo  odluku o produljenju plaćanja troškova mamografije za sve osobe s prebivalištem na području Općine Kršan, te o nastavku  sufinanciranja putnih troškova privatne zdravstvene njege – M. Dupor Krizmanić iz Rapca.

  Općinski načelnik upoznao je prisutne sa zaključkom Župana Istarske županije o proglašenju elementarne nepogode u Općini Kršan, a koju od početka prati  Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan, Općinsko povjerenstvo u suradnji s Županijskim Povjerenstvom izvršit će procjenu šteta po utvrđenoj zakonskoj proceduri o čemu će se obavijestiti svi oštećenici putem sredstava javnog informiranja.

   

 • Foto vijesti

  6.2.2009.

  Proglašena elementarna nepogoda na području Općine Kršan!

   Razmatrajući zahtjeve jedinica lokalnih samuprava s područja Istarske županije Općina Kršan, Pićan i Raša za proglašenje elementarne nepogode, dana 6. veljače 2009. godine Župan Istarske županije donosi Zaključak kojim proglašava elementarnu nepogodu za područje Općine Kršan, Pićan i Raša koje je uzrokovalo olujno nevrijeme praćeno bujicama i poplavom.

  Slijedom navedenog Zaključka Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obvezno je da u suradnji s općinskim povjerenstvima izvrši procjenu šteta od elementarne nepogode po utvrđenoj zakonskoj proceduri, kako bi se Državnom povjerenstvu za procjenu šteta dostavilo cjelovito izvješće.

   

 • Foto vijesti

  6.2.2009.

  Zaključak Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kršan

   

  Temeljem članka 6. i 7.  Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04), Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan na 1. izvanrednoj sjednici održanoj dana 05. veljače  2009. godine donosi

        Z A K L J U Č A K

   1. Zahtjeva  se od Hrvatskih voda da prekontroliraju sve dotoke bujične vode koji se slijevaju prema rijeci Boljunčici .

  2. Zahtjeva se da jedinica lokalne samouprave  Općina Kršan zajedno sa Hrvatskim vodama Zagreb, VGO za vodno područje primorsko-goranskih slivova Rijeka, VGI «Raša- Boljunčica»  sagledaju problematiku vodotoka i kanala rijeke Boljunčice.

  3. Analizom događaja  i nastalih poplava u Čepičkom polju  i  širem području Općine Kršan utvrđuje se  nedostatak pravovremenih i  korisnih informacija od strane Hrvatskih voda, te se zahtjeva od Hrvatskih voda pravovremeno izvješćivanje Načelnika stožera o stanju i aktivnostima na terenu za vrijeme trajanja izvanredne situacije.

  4. Traži se od jedinice lokalne samouprave  Općine Kršan da se Stožer zaštite i spašavanja nadopuni sa predstavnikom Hrvatskih voda.

  5. Preporučuje se da se jedinica lokalne samouprave  Općine Kršan zatraži od javnih službi da oforme timove za krizne situacije sa popisom tehnike za izvanredne situacije i dostave popis potrebne opreme.

  6. Vodovod Labin d.o.o. Labin  dužan je obavještavati načelnika Stožera o situaciji i kretanjima vodoopskrbe na području Općine Kršan i postaviti odgovarajući broj spremnika prema planu i rasporedu kriznog stožera Vodovoda Labin, te  o istom informirati građene putem sredstava javnih glasila.

  7. Općini Kršan upućen je zahtjev da se od Župana Istarske županije proglasi stanje elementarne nepogode za područje Općine Kršan.

   8. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan prati redovito stanje na području Općine Kršan, te će se građani o istom  redovito informirati.

   

  Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  29.1.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 26.01.2008.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je  prijedloga Ugovora za poslovnu suradnju u 2009. godini  s  Radio Labinom  d.o.o. Labin  u cilju  kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima JLS, te svih popratnih manifestacija i događaja na području Općine Kršan.

  Također je prihvaćen prijedlog ugovora o arheološkom nadzoru nad rekonstrukcijom ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i sanacije djela ogradnog zida groblja Sv. Juraj u Kožljaku, za koje je prema posebnim uvjetima građenja, koje je pripisalo Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Puli, predviđen arheološki nadzor koji će vršiti kustos Narodnog muzeja Labin.

  Općina Kršan zaključit će ugovore o djelu  radi uređenja naselja  Potpićan, održavanja Kluba umirovljenika i omladine u Potpićnu te radi izvršavanja hitnih intervencija i nužnih popravaka na opremi i inventaru  Općine Kršan, sa dosadašnjih izvršiteljima povremenih poslova.

  Prema Zakonu o javnoj nabavi Općinsko Poglavarstvo donijelo je Plan nabave za 2009. godinu radi nabave roba, radova i usluga u 2009. godini.

  Radi sufinanciranja sanacije prodora oborinskih voda u Plomin Luci predstavnici Općinskog poglavarstva sa Službama izvršiti će uviđaj na terenu za obitelji koje su pretrpjele štetu. U  Plomin Luci pristupiti će se uklanjanju 4 stabla topole koji su  posušili uslijed prodora morske vode kod izvođenja radova na koritu rijeke Boljunčice.

  Općinsko poglavarstvo podržava obilježavanje pusnih svečanosti  i očuvanje tradicije maškara te će sufinancirat maškarane skupine ''Krabulje za ne verovat'' iz Kožljaka i  ''Čepljonske maškare''  iz Čepića. Također će  se sufinancirat prijevoza autobusom – Sportskog društva konopaša Općine Kršan radi sudjelovanja na manifestaciji u Ravnim Kotarima, Šibenik.

  Na sjednici je prihvaćeno  izvješće Obrta ''EKO SERVIS MATIĆ'' Pazin o provedenim mjerama obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kršan tijekom 2008. godine, te će se pripremiti Prijedlog Plana DDD mjera  za 2009.

  Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje siječanj-ožujak 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

  Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se u suradnji s Vodovodom Labin d.o.o. Labin i HEP DP Elektroistra Labin  vrši izmještaj trase cjevovoda  i izmještaj elektroenergetskog objekta na dijelu budućeg priključka na naselje Načinovići.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se prema Zakonu o javnoj nabavi zbog iznimne žurnosti pristupi pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za ustupanje radova na izgradnji kanalizacije u naselju Vozilići I.  faze  i  I. faze kanalizacije za naselje Plomin – Istočni dio.

  Također je Poglavarstvo prihvatilo prijedlog  «1. Maja Labin» d.o.o. Labin za sufinanciranjem izrade jedinstvenog Plana gospodarenja otpadom Grada Labina i Općina Kršan, Raša, Pićan i Sv. Nedjelja.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja