Novosti

 • Foto vijesti

  9.4.2009.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 07. travnja 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo  14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća  jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2008. godinu,  te su usvojene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu.

  Predložene točke dnevnog reda:

  - Razmatranje prijedloga usklađenja Statuta Općine Kršan za Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 109/07, 125/08) i Zakonom o izmjeni zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 36/09),

  - Razmatranje Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu,

  izostavljene su iz dnevnog reda, odnosno nisu razmatrane.

   

 • Foto vijesti

  8.4.2009.

  Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 30.03. i 06.04.2009.

   Na sjednici Općinskog poglavarstva razmatrana potreba usklađenja Statuta Općine Kršan sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te je utvrđen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta i prijedlog da se konačna Odluka o izmjeni Statuta donese u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora članova općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.

  Na sjednici je također utvrđen konačan Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu prema obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, te je isti upućen Općinskom vijeću na donošenje.

  Na sjednici je razmatrano Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan te je utvrđen prijedlog  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.

  Za 2009. godinu Poglavarstvo je donijelo Provedbeni plan obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Kršan prema prijedlogu dostavljenog od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a   izvršenje navedenih mjera povjereno je Obrtu ''EKO SERVIS MATIĆ'' iz Pazina.

  U svrhu izvođenju radova na Lapidariju u naselju Plominu imenovan je kao nadzorni organ Atelje Slavka Batelić iz Labina.

  Radi ponovnog otvaranja ugostiteljskog objekta smještenog u Čepiću donijeta je odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan budući je sa prethodnim zakupcem raskinut ugovor.

  U svrhu uređenja plaže u Plomin Luci prihvaćena je ponuda  Euromodula iz  Viškova za kupnju montažnog objekta koji se sastoji od  2 sanitarna čvora  i 2 kabine za presvlačenje.

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćene su ponude za izradu elaborata uknjižbe dijela puta na k.č. 2905/360 u k.o. Plomin Labin te ponude u svrhu izrade elaborata uknjižbe dijela putova koji nisu uknjiženi u katastarskom planu dostavljene od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable Labin prema uputi nadležnog Ministarstva.

  Također je Poglavarstvo udovoljilo zamolbi  mještana Baraki za sufinanciranje radova na vodovodnom ogranku u naselju Baraki, te je prihvatilo troškovnik za uređenje oborinske odvodnje prometnice u naselju Veljaki dostavljenog od strane društva ''VEMA – ING'' d.o.o. Pićan.

  Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje travanj-lipanj 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

  Poglavarstvo je udovoljilo zamolbi Udruge umirovljenika Labin za sufinanciranjem troškova prijevoza autobusom do Pule u povodu Dana žena.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva ''VLADIMIR GORTAN'' d.d. Pazin za rekonstrukciju ogradnog zida oko spomenika u Šušnjevici.

  Po zahtjevima stanara općinske službe izvršit će uvide na terenu radi  utvrđivanja potreba za izvršenjem različitih   popravaka i sanacija  u  općinskim stanovima u Potpićnu.

  Općinsko poglavarstvo je  dalo pozitivno mišljenje o nacrtu prijedloga ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Pićan a vezano uz mogućnost izrade septičkih jama.

  Poglavarstvo je također prihvatilo ponudu društva ''PIU MARKETING'' Labin za kupnju 10 komada  fotomonografije ''Baladuri, ognjišća i kamini, biseri graditeljske baštine u Istri''.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponude za dobavu i postavu vibro-traka društva ''FUTURA TRADE'' d.o.o. Lovran koje bi se postavilo na lokalnim cestama prema potrebama utvrđenim od ovlaštene osobe.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan obavještava sve umirovljenike da je povodom predstojećih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojoj se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kn, počevši od 08. travnja 2009. godine.

   

 • Foto vijesti

  7.4.2009.

  Obavijet umirovljenicima!

  Obavještavaju se svi umirovljenici s područja Općine Kršan da je Općinsko poglavarstvo Općine Kršan povodom predstojeih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojom se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kuna, počevši od 08. travnja 2009. godine.

  Navedeni će iznos biti uplaćen na tekuće račune / štedne knjižice umirovljenika prema postojećem popisu Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan, odnosno podijeljen osobno putem predstavnika Vijeća mjesnih odbora umirovljenicima koji ne posjeduju tekuće račune / štedne knjižice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  2.4.2009.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4., 6. i 23. st. 2. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i zaključka od 30. ožujka 2009. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

                                              N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

    I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Čepiću, koji se nalazi u prizemlju zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić.

  II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti iznosi 94,78 m2.

  Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 1 godine.

  III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

  Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                               

  IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 102,36 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.

  V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  potrebnu dokumentaciju, i to:

  a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

  - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

  - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.

  b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

  - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

  - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

   VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

   Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

        VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u “Glasu Istre”.

              Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. 

    Ponude će se otvarati dana 14. travnja 2009. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

   VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

  O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

  Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

  Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u ''Glasu Istre''. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

  IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

   KLASA: 372-03/09-01/17

  URBROJ: 2144/04-01-09-2

  Kršan, 02. travnja 2009.

           OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

  Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre''

  dana 02. travnja 2009.  godine

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja