Novosti

 • Foto vijesti

  9.12.2008.

  Obavijest o podjeli paketa Djeda Božićnjaka

   

   

  Podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu s područja Općine Kršan održat će se u sljedeće dane:

   

   

   16. prosinca 2008. godine u UTORAK u

  - u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Potpićnu                         - 16.30 sati,

   

    te 17. prosinca 2008. godine u SRIJEDU u

   - Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Čepiću                     - 16.00 sati,

   - Osnovnoj školi Ivo Lole Ribara Labin u Vozilićima                   - 17.30 sati.

   

    Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 1. razredom osnovne škole.

    Vrijednost pojedinačnog paketa iznosi 120,00 kuna.

 • Foto vijesti

  8.12.2008.

  Obavijest o hvatanju pasa lutalica

   

  Obavještavaju se mještani da će Općina Kršan dana 16.12.2008. organizirati akciju zbrinjavanja, tj. hvatanja lutajućih pasa na području naselja Potpićan i Vozilići.

  Svi psi zatečeni na javnim površinama navedenog dana bit će uhvaćeni, te zbrinuti od strane higijeničarske službe ovlaštene za te poslove.

  Umoljavaju se vlasnici pasa da svoje kućne ljubimce dana 16.12. 2008. zbrinu na propisan način, u protivnom će se protiv vlasnika poduzeti odgovarajuće mjere.

   

 • Foto vijesti

  26.11.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 24.11.2008. godine

   

  Poglavarstvo je upoznato sa izvršenim pregledom i uočenim nedostacima na rekonstrukciji ceste Vozilići – Potpićan vezano uz postavljanje putokaza uz cestu, postolja za kontejnere, rješavanje oborinskih voda, izgradnju trotoara uz zgradu Doma zdravlja u Potpićnu. Načelnik je upoznao prisutne sa sastankom održanim s predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb vezano uz nastavak sanacije državne ceste na dionici od Vozilići prema Brseču. Na ovoj dionici izvode se radovi prema Brestovi. Proširenjem postojećeg kolnika trećom trakom nastojat će se izvesti i dio radova vezano uz postavljanje kanalizacijskih cijevi u Vozilićima i Plominu, a prema zahvatu u prostoru Kanalizacija Plomin – istočni dio i kanalizacija Vozilići – Stepčići. Osim navedenih radova, planirani su radovi na šetnici od Plomina do groblja Plomin, te radovi na novoj raskrsnici za Načinovići, a za što se prikuplja dokumentacija .

  Načelnik je također upoznao prisutne sa sastankom održanim sa predstavnicima KP 1. Maj Labin d.o.o. Labin, a radi poduzimanja daljnjih koraka na sanaciji Bio diska u Potpićnu, Bio diska u Plominu, te prenio informaciju o novom načinu plaćanja naknade za odvoz smeća ovisno o broju članova domaćinstva, te o novom načinu prikupljanja i odvoza tzv. separiranog otpada.

  Poglavarstvo je razmatralo Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti Općine Kršan, te se upoznalo s popisom objekata na području Općine Kršan koji imaju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, a za što će se pokrenuti procedura upisa kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara RH.

  Radi izgradnje sportske dvorane u Potpićnu, a uslijed dugogodišnjih neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, Poglavarstvo je donijelo odluku kojom će pozvati suvlasnike stanova u Potpićnu na k.č. 54/1 u k.o. Kršan (67 vlasnika) da u određenom roku daju suglasnost na Parcelacioni elaborat izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimira Fable iz Labina.

  Poglavarstvo je odobrilo 8 zahtjeva za kupnju grobnih mjesta na području Općine Kršan.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za čišćenje kanalizacijskog  sustava u Plomin Luci. Također je izdana suglasnost društvu Kany d.o.o. Pula  upravitelju zgrade – Lučke kapetanije u Plomin Luci za sanaciju terase – balkona zgrade uz obavezu ishodovanja suglasnosti konzervatora.

  U Potpićnu je Poglavarstvo odobrilo 4 zahtjeva za produženje korištenja javne površine dosadašnjim korisnicima.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke DE CONTE d.o.o. Labin za sanaciju dijela zgrade MO u Potpićnu, tj, sanaciju prostorija koje koristi Matični ured.

  U svrhu pristupanja I. fazi radova uređenja javne površine u Potpićnu za koju će Općina  Kršan izdvojiti  do 70.000, 00 kn zatražit će se ponude od 3 ovlaštena izvođača sa područja Općine Kršan.

  Na zahtjev građana i NK Plomin pristupit će se dogovorima sa izvođačima radova za  sječu  topola u Plomin Luci koje predstavljaju opasnost zbog mogućnosti urušavanja.

  Poglavarstvo je prihvatilo Plan VODOVODA LABIN d.o.o. Labin za 2009. godinu kojim se planiraju radovi na području  Općine Kršan.

  Poglavarstvo je također primilo na znanje informaciju o instaliranju Programa za vođenje očevidnika groblja kojim će se obuhvatit sva groblja na području Općine, te je donijelo odluku o nastavku snimanja groblja i to za groblje Kršan.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  25.11.2008.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. studeni 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

   1.

  - I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  -  I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  - I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  - I. Izmjena i dopuna Programa  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -   I. Izmjena i dopuna Programa  socijalne skrbi Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -  I. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -  I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2008. godinu. 

  -  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2008. godinu, 

  -  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu

   2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije za 2008. i projekcije za 2009. i  2010. godinu

   3. Također je na sjednici razmatran Prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu  sa pripadajućim  Programima javnih potreba Općine Kršan za 2009. godinu kao prvo čitanje, na što  će Vijećnici dostaviti svoje amandmane u pismenom obliku zaključno sa 26.11.2008. godine radi pripremanja konačnog prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja