Novosti

 • 20.6.2008.

  Priopćenje o radnom posjetu Župana Istarske županije

   

  Dana 23. lipnja 2008. godine predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom Josipom Kontuš primiti će u radni posjet  Župana Istarske županije gospodina  Ivana Jakovčić.  

  Posjet će započet radnim sastankom u  prostorijama općinske zgrade u Kršanu  u 13,00 sati, a nastavit će se obilaskom projekta realiziranih na području Općine Kršan.

 • 13.6.2008.

  Općina Kršan upućuje

  J a v n i   p o z i v

  ovlaštenim predlagačima da se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva  mogu podnositi prijedlozi za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan.

  Prijedloge mogu dati: najmanje 4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, radna tijela Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, mjesni odbori, gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, državni organi, političke i društvene organizacije, udruge građana, odnosno sve registrirane udruge s područja općine kršan.

          Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi s obrazloženjem, a po mogućnosti i popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja. Isti se upućuju na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom «PRIJEDLOG ZA GODIŠNJU NAGRADU».

  Ovaj javni poziv oglašen je u "Glasu Istre" dana 12.06.2008. godine, pa se rok od 30 dana za dostavu prijedloga  za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan računa od tog datuma.

   

 • 13.6.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 09.06.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva je nakon donošenja nove  Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, donesen i Provedbeni plan obvezatne deratizacije,  dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine kKšan za 2008. godinu  kojim se utvrđuju ovlašteni izvršioci  za provođenje obvezatnih mjera  deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto - lokacije  i način  provođenja  akcija  ddd mjera. Obvezatne ddd mjere na području općine kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba obrt eko servis matić iz pazina.

  Nakon provedenog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan kao najpovoljnija ponuda  za  zakup poslovnog prostora u Potpićnu  izabrana je ponuda obrta Eni iz Potpićna, Rudarska 5, vl. Eni Santaleza (uslužna djelatnost - frizerski salon).

  U skladu s Zakonom o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, te  uputilo prijedlog Općinskom vijeću na razmatranje i  imenovanje Stožera. Za  izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Općine Kršan Poglavarstvo je imenovalo radnu grupu  kojoj je zadaća da prikupi potrebne podatke i izradi prijedloge navedenih dokumenta.

  Radi nastavka kontinuiranog rada na održavanju čistoće i obavljanja ostalih poslova komunalnog održavanja u manjem opsegu na javnim površinama u naselju Potpićan, održavanja prostorija Kluba omladine i umirovljenika u Potpićnu, te izvršavanju hitnih intervencija, nužnih popravaka i održavanja opreme i inventara zaključit će se novi ugovori o djelu sa dosadašnjim izvršiocima poslova: Smajlović Ahmetom i Milevoj Brunom iz Potpićna, te Brunom Vickić iz Kršana. Također se za nastavlja s plaćanjem troškova mamografije korisnicima usluga s prebivalištem na području Općine Kršan  i sudjelovanje u snošenju dijela putnih  troškova privatne zdravstvene njege bolesnika Milene Dupor Krizmanić iz Rapca.

  U dogovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč pripremljen je nacrt  ciljanih izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koje su uzele u obzir prodaju farme u Čepić polju i potrebu zemlje za djelatnost farme.

  Općina Kršan sufinancirat će iznosom od 14.000,00 kn tradicionalne feštu «Ivanja 2008» koja se održava dana 24. i 25 . lipnja 2008. godine u Šušnjevici.

  Poglavarstvo je također pokrenulo postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Kršan koja bi se uručila povodom dana Općine Kršan.  

  Predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom primiti će dana 12. lipnja 2008. godine u 12,00 sati  u prostorijama općinske zgrade u Kršanu  predstavnike  MNK Potpićan i NK Potpićan povodom uspješnih rezultata ostvarenih u ovogodišnjoj natjecateljskoj sezoni.

   

 • Foto vijesti

  4.6.2008.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. svibnja 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika. Razmatrani su i donijeti sljedeći akti: 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznose 17.219.775,05 kn što iznosi 75 % planirane veličine. Pri obrazloženju izvršenja Proračuna za 2007. g. potrebno je uzeti u obzir raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje Povjerenika RH u Općini Kršan u kojem razdoblju se financiranje izvršavalo na temelju Proračuna prethodne godine, konstituiranje nove vlasti i donošenje Proračuna za 2007. godine dana 13. srpnja 2007. godine i početak poslovne godine s opterećenjem – manjkom od 5.776.162,88 kn koji je ostvaren investiranjem u kapitalne objekte (vodovod Plomin – Brestova). U ovom razdoblju Općina Kršan uspjela je smanjiti manjak na iznos od 4.088,938,84 kn, te i dalje podmirivati potrebe građana i izvršavala sve Programe. 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan povjereno je Obrtu za komunalne usluge održavanja puteva «Put» vl. Silvano Benazić, Potpićan Dumbrova 3, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu. Od dvije pristigle ponude: Zajedničkog obrta «Krt» vl. Livije i Franka Krt iz Livada, Gradine 4/1 i Obrta «Put» vl. Silvana Benazić, Potpićan, kao povoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta «Put» iz Potpićna. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i Obrt «Put» sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – uređenje živica na rok od godinu dana. 5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan povjereno je tvrtci «Entrada» d.o.o. Šušnjevica, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu na koji se jedino odazvala tvrtka «Entrada» d.o.o. Šušnjevica. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i tvrtka «Entrda» d.o.o. Šušnjevica sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – košnja trave na rok od godinu dana. 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti izmijenio se dosadašnji čl. 7. na način da komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec (a ne za prethodni mjesec kako je ranije bilo uređeno), te je brisan stavak 2. istog članka kojim se naklada plaćala u 4 jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine, tj. naplata se vrši mjesečno. Ova promjena izvršena je radi usklađenja stvarnog stanja sa odredbama Odluke, a što će zahtijevati i promjenu dosadašnjih rješenja o komunalnoj naknadi. 7. Donošenje Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan donesena je na temelju novog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Odlukom o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan se u cilju zdravlja pučanstva, sprečavanja pojave i širenja zaraznih i nametničkih bolesti uvode mjere obvezne deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji (u nastavku teksta DDD mjere). Utvrđuje se objekti - lokacije provedbe, vrijeme provođenja, korisnike i izvoditelje, te nadzor nad provođenjem DDD mjera. Na kraju rasprave pod točkom Razno između ostalog razmatranja je problematike izdavanja koncesije tvrtki ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan za korištenje podzemnih voda te problematiku lutajućih pasa u mjestu Potpićan. Općinsko vijeće Općine Kršan
Arhiva: |<<501502 503> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja