Novosti

 • 21.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.04.2008. godine

  Nakon provedenih postupaka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti putem ugovora, Poglavarstvo je za komunalnu djelatnost uređenje živica na području Općine Kršan kao najpovoljniju ponudu izabralo ponudu Obrta za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbrova 3, a za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina – košnja trave izabralo ponudu tvrtke Entrada d.o.o. Šušnjevica. Prijedlog odluka Poglavarstvo upućuje Općinskom vijeću na donošenje. Poglavarstvo je donijelo i odluku da se pristupa uređenju javnih površina u Potpićnu, o čemu će detaljno građani će biti obaviješteni putem oglasnih ploča u Potpićnu. Radi provođenja mjera zaštite od požara u 2008 godini Poglavarstvo je ažuriralo podatke u Planu zaštite i spašavanja Općine Kršan te prihvatilo Operativnog plana motrenja, čuvanja i ophodnje JVP Labin za 2008.g. godine za područje Općine Kršan. Kako bi se građanima Općine Kršan omogućilo pregledavanje prostornih planova Općine Kršan prihvaćena je ponude Sigma d.o.o. Labin za nadgradnju WEB stranice Općine Kršan. Poglavarstvo je donijelo odluku da se u suradnji s predstavnicima škola izvrši provjera sportskih rekvizita (golova) na školskim igralištima, ali i na svim ostalim igralištima na području Općine Kršan u cilju povećanja sigurnosti i zaštite djece, te ostalih korisnika ovih objekata. Poglavarstvo će također sudjelovati u sufinanciranju troškova puta u Zagreb za nagrađenu učenicu i učiteljicu OŠ «V. Nazora», te sa 1.000,00 kn sufinancirat izlet učenika 8a i 8b razreda ove škole. Općina Kršan podržava projekte TZ Općine Kršan, te će sa 10.000,00 kn sufinancirati manifestaciju CESTE ŠPARUGA koja se održala 18. travnja i Sajam cvijeća koji se održava 26. travnja u Vozilićima. Na zahtjev SRD Plomin Općina Kršan sufinancirat će sa 2.000,00 kn nabavku računala i novog printera, a sa Gradom Labinom i Općinom Raša sufinancirat će se prijateljskih susret u udičarenju između sportskih društava grada Labina, Općine Kršan, Općine Raše i Općine Manzano iz Italije. Za materijalne i putne troškove Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na području Općine Kršan odobrena su financijskih sredstava za u visini 1.000,00 kn. Iz Programa socijalne skrbi odobrena je pomoć u visini od 500,00 kn socijalno ugroženoj obitelji iz Plomina, te iznos od 2.000,00 kn u svrhu liječenja u inozemstvu obitelji iz Pićna. Nastavljeno je i sufinanciranje putnih troškova za provođenje zdravstvene njege u kući prema izvješću Privatne zdravstvene njege M. D. Krizmanić. Otkupom 60 komada CD-a, podržan je i projekt Evviva Milotti, kojim istarski glazbeni virtuoz Nello Milotti slavi 80 godina života i 60 godina stvaralaštva u svijetu glazbe. CD-i će između ostalih, biti donirani osnovnim školama u Potpićnu, Čepiću i Vozilićima.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 17.4.2008.

  PRIOPĆENJE O OTVARANJU POŠTANSKOG UREDA U KRŠANU NA LOKACIJI SRC «PRISTAV»

  Općina Kršan je u cilju zadržavanja poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo, odobrila Hrvatskim poštama d.d. Zagreb, da se Poštanski ured u Kršanu preseli u prostorije objekta SRC «Pristav» Kršan. U svrhu preseljenja poštanskog ureda, u kratkom je roku, Općina Kršan izvela radove na uređenju prostorija i privođenju istih poštanskoj djelatnosti, te uređenju prostorija za boćarske klubove. Kako su u potpunosti privedeni kraju radovi uređenja i opremanja poštanskog ureda obavještavaju se građani da će Poštanski ured u Kršanu započeti s radom na novoj lokaciji - u objektu sportskog rekreacijskog centra «PRISTAV» s danom 17. travnja 2008. godine. HP će prostorije koristiti bez naknade sve do adaptacije zgrade bivšeg «Diska» u Kršanu gdje je planirano uređenje novog ureda za rad HP-a u Kršanu.

 • 10.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.04.2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćen je Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2007. godine, te je Prijedlog upućen na razmatranje Općinskom vijeću Općine Kršan. Također je za prošlu godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihvaćeni Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini i prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Općine Kršan o kojima će se na Općinskom vijeću razmatrati u zajedno sa obračunom proračuna za prošlu godinu. Formirana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina kao radno tijelo Poglavarstva prema Odluci o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan. Prihvaćena je ponude tvrtke ''Elektra'' d.o.o. Labin za izradu gromobranske instalacije i uzemljenja na zgradi Općine Kršan vezano uz otklanjanje nedostataka utvrđenih u Zapisniku o pregledu općinske zgrade Centra za zaštitu na radu i zaštite od požara, Rijeka. Radi zadovoljavanja potreba stanovništva za nabavkom novih kontejnera zatražit će se od ovlaštenih firmi ponude za sve vrste kontejnera. Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o aktivnostima na utvrđivanju stvarnog stanja na grobljima i stvaranju evidencije za groblja Plomin, Nova Vas i Kožljak. Utvrdilo je nastavak snimanjima ostalih groblja. Kao prvo u nizu za izradu situacijskog snimka određeno je groblje u Čepiću, o čemu će biti obaviješten i MO Čepić. Radi održavanja područja Brestove Poglavarstvo će sazvati radni sastanak sa predstavnicima: Hrvatskih cesta, ŽUC-a, Lučke uprave, KP «1. maj « Labin i Jadrolinije. Donijeta je odluke o pristupanju rekonstrukciji vodovoda Baraki iz sredstava osiguranih u 2008. g. za Općinu Kršan u TD Vodovod Labin. Također je donijeta Odluka o pristupanju izradi Programa i mjera za provođenje mjera za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju u 2008. godine, te odluke o poduzimanju pripremnih radnji za osnivanje Savjeta mladih na području Općine Kršan prema Zakonom o savjetima mladih. Prema provedenom natječaju za zakup poslovnih prostora kao najpovoljnije ponude izabrane su ponude tvrtke Nensi stil iz Kožljaka (djelatnost: frizerski salon) za poslovni prostor u Plominu i ponuda Obrta Mini market Kožljak iz Kožljaka vl. Igor Načinović (trgovinska djelatnost) za poslovni prostor u Kožljaku. Produžen je također ugovor o zakupu poslovnog prostora na Pristavu s tvrtkom Pristav d.o.o. Kršan (skladišna djelatnost). Također se udovoljilo zahtjevu tvrtke Pekara Kršan iz Kršana za raskidom ugovora o zakupu poslovnog prostora (trgovine) u Potpićnu. Udruzi Pineta odobreno je korištenje javne površine u Potpićnu u svrhu provođenja referenduma o NATO-u., a tvrtci Uvala poljane produženo je korištenje javne površine na Brestovi. Vezano za ulaganja u poslovne prostore Poglavarstvo Općine Kršan zauzelo je stav da se Zakupcima poslovnih prostora ubuduće ulaganja priznaju do iznosa jednogodišnjeg zakupa poslovnog prostora. Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu za sufinanciranje županijskog natjecanja iz kemije OŠ «V. Nazor» Potpićan u visini 3.000 kn, a Župnom Caritasu Plomin donirat će se 2.000,00 kn. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja odobrena je jedna financijska pomoć iz socijalnog programa u visini 500,00 kn obitelji težeg socijalno-materijalnog statusa. Donesena je odluka o izradi troškovnika za uređenje plaže i popratnih sadržaja na plaži u Plomin Luci, te troškovnika za sanaciju zida na groblju Kožljak, sanaciju potpornog zida za istočni dio Plomina i sanaciju zida prema Malinima kod pumpne stanice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 27.3.2008.

  Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan. Donesen je sljedeći akt: Odluka o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu («Službeno glasilo Općine Kršan» br.2/00) za Zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je 2000. godine Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. U svrhu zaštite obalnog područja mora ovaj se Detaljni plan uređenja trebao uskladit s Uredbom Vlada RH o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine. Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina dana 01.10.2007. godine utvrđena je obaveza usklađenja svih Planova do 31.03.2008. godine. Sljedom navedenog Općina Kršan pokrenula je postupak usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. Postupak usklađenja izvršio je ovlašteni izrađivač tvrtka Urbis 72 d.d. Pula, koja je izradila i osnovi Plan. Usklađenje je izvršeno samo u tekstualnom dijelu Plana i to u dijelu odredaba za provođenje, dok u grafičkom dijelu nije bilo potrebno izvršiti nikakva usklađenja sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Dana 19.03.2008. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je suglasnost na Elaborat Usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu Vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Odluke o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu nakon obrazloženja postupka usklađenja te prijedloga Odluke od strane predstavnika tvrtke Urbis 72 d.d. Pula.
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja