Novosti

 • 12.5.2008.

  Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Brdo, Čepić i Šušnjevica

  Temeljem članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 73/00.), članka 3, 4. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 4/98.) te odluke Općinskog poglavarstva Općine Kršan od 5. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina I.

  Predmet natječaja je: 1. prodaja zgr.kat.čest. br. 278 ruševina škole, cisterna i dvorište, upisana u z.k.ul.br. 585 u k.o. Brdo, ukupne površine 887 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 2. prodaja kat.čest.br. 1843/24 skladište, stanica za mazut, mosna vaga, dehidrator, zgrada, asfalt i neplodno, upisana u z.k.ul.br. 996 u k.o. Čepić, ukupne površine 3367 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 3. prodaja zgr.kat.čest.br. 40 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 165 m2, sa kat.čest.br. 548 zemljište površine 316 m2, upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, obje u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 4. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/1 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 147 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 5. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/2 zgrada, površine 62 m2, u naravi ruševna zgrada, sa kat.čest.br. 543 zemljište površine 402 m2, kat.čest.br. 544 zemljište površine 111 m2, te kat.čest.br. 545/1 zemljište površine 2889 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, sve u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 6. prodaja k.č.br. 551, zemljište, površine 3 592 m2, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 7. prodaja kat.čest.br. 1710/1 površine 258 m2, upisana u z.k.ul.br. 1021 u k.o. Čepić, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 8. prodaja k.č.br. 1065, zemljište, površine 179 m2, upisane u z.k.ul.br. 315 u k.o. Šušnjevica, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan. Opis: Nekretnina pod red.br. 1. je u naravi ruševina bivše škole Kostrčani, a prodaje se uz napomenu da je pristup zgradi sa javnog puta omogućen samo preko parcela u privatnom vlasništvu, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnine pod red.br. 2. se nalaze u Čepiću, pokraj farme. Napominje se da zgrade imaju upisanu zabilježbu da ne posjeduju uporabnu dozvolu. Do istih nekretnina omogućen je prilaz preko k.č.br. 1843/27 u k.o. Čepić (asfalt, neplodno, oranica) upisana u z.k.ul.br. 996, koja je u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, te Općina preuzima obvezu da ju optereti pravom služnosti puta u korist kupca k.č.br. 1843/24 u k.o. Čepić, odnosno svagdašnjeg vlasnika navedene nekretnine. Kupac preuzima zatečene zakupce u prostorima skladišta, kao i sva prava i obveze utvrđene u ugovorima o zakupu zaključenim s Poljoprivrednom zadrugom „Čepić polje“. Kupac preuzima i obvezu da nekretnine koristi za preradu poljoprivrednih proizvoda ili kao skladište sjemenske robe. Nekretnine pod red.br. 3. nalaze se u Latkovićima, zgrada je u naravi ruševina, te se uz istu prodaje zemljište koje se nalazi pored zgrade. Nekretnina pod red.br. 4. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, bez okolnog zemljišta. Nekretnine pod red.br. 5. nalaze se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, te o okolnim zemlištima koje graniče s dotičnom ruševnom zgradom. Nekretnina pod red.br. 6. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o zemljištu smještenom uz javni put označen kao k.č.br.2090/3 u k.o. Brdo. Za nekretnine pod red.br. 3,4,5. iz natječaja napominje se da do zgr.k.č.br. 45 (suvlasništvo Općine Kršan u 20/40 dijela) koja je u naravi zemljište (a ne zgrada), koje se proteže kroz cijelo selo Latkovići, vodi put – javno dobro označen kao k.č.br. 2090/3 u k.o. Brdo, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnina pod red.br.7. u naravi je dvorište zgr. k.č.br. 21/4 u k.o. Čepić u Čepiću. Nekretnina pod red.br.8. u naravi je zemljište u Šušnjevici smješteno neposredno uz k.č.br. 1054/1 u k.o. Šušnjevica. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu iz natječaja, osim u slučaju kad je ta obveza preuzeta uvjetima iz ovog natječaja.

  II.

  Početna cijena za nekretnine iz toč.I. natječaja iznosi: - za nekretninu pod red.br. 1...........253.720,80 kn, - za nekretninu pod red.br. 2...........2.505.794,00 kn, - za nekretnine pod red.br. 3...........62.525,20 kn, - za nekretnine pod red.br. 4...........27.052,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 5...........327.832,96 kn, - za nekretnine pod red.br. 6...........392.246,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 7............45.453,41 kn, - za nekretninu pod red.br. 8............51.559,25 kn. Sve nekretnine koje su predmet prodaje, prodaju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati u dogovoru sa stručnim službama Općine Kršan, uz prethodnu najavu na tel. 378-222.

  III.

  Propozicije natjecanja: Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pismenih ponuda, tj. pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom: Ponuda za kupnju nekretnina, NE OTVARAJ! Svaki sudionik natječaja dužan je položiti jamčevinu u visini 10% od ukupnog iznosa početne visine cijene utvrđene u toč. II. Ovog natječaja, tj. iznos od: • 25.372,08 kn za nekretninu pod red.br.1. • 250.579,40 kn za nekretnine pod red.br.2. • 6.252,52 kn za nekretninu pod red.br. 3. • 2.705,24 kn za nekretninu pod red.br. 4. • 32.783,30 kn za nekretnine pod red.br. 5. • 39.224,64 kn za nekretninu pod red.br.6. • 4.545,34 kn za nekretninu pod red.br.7. • 5.155,93 kn za nekretninu pod red.br.8. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kršan, proračun, broj: 2402006-1821700003, s pozivom na broj: 22-7706 MBG za fizičke osobe i 21-7706 MB za pravne osobe. Kandidatima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana izvršenog izbora ukoliko na izbor nije bilo prigovora, a kandidatu koji je u natječaju uspio jamčevina se uračunava u cijenu. Sudionik u nadmetanju mora u ponudi navesti sljedeće podatke: - ime i prezime, adresu stanovanja odnosno tvrtku i sjedište firme, - oznaku nekretnine za koju se natječe, - iznos cijene koju nudi, s time da ponuđena cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene. Ostali uvjeti natječaja: Izabrani ponuditelj dužan je u roku 8 dana od prijema konačne odluke o prodaji nekretnine platiti ponuđenu odnosno kupoprodajnu cijenu nekretnina. U istom roku dužan je platiti dio troškova vezanih za pripremu nekretnina za prodaju, i to: - za nekretninu pod red.br.1. iznos u visini od 2.806,00 kn, - za nekretnine pod red.br.2. iznos u visini od 9.150,00 kn, - za nekretnine pod red.br.3. iznos u visini od 1.613,12 kn, - za nekretninu pod red.br.4. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.5. iznos u visini od 3.226,24 kn, - za nekretninu pod red.br.6. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.7. iznos u visini od 2.348,50 kn, - za nekretninu pod red.br.8. iznos u visini od 2.348,50 kn. Nakon dostave dokaza o uplati cijene i naprijed navedenih troškova, s kupcem odnosno s napovoljnijim ponuđačem se sklapa kupoprodajni ugovor. Porez na promet nekretnina, kao i ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva i uknjižbu snosi kupac. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora gubi pravo na povrat jamčevine, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća. Uz ponudu za bilo koju nekretninu iz toč.I. natječaja sudionik u nadmetanju dostavlja sljedeću dokumentaciju: - presliku domovnice (za fizičke osobe), izvod iz obrtnog registra, tj. presliku obrtnice, odnosno presliku izvoda iz sudskog registra za pravne osobe, - kopiju uplatnice kao dokaz o uplati jamčevine, - dokaz o pravu prvokupa - preče kupnje, ukoliko postoji, - dokaz o ostvarenju prvenstva pri kupnji nekretnina iz toč.I.podtoč.2. natječaja, ukoliko postoji. Pravo prvokupa - preče kupnje priznaje se uz uvjet prihvata najpovoljnije cijene, a uz ispunjavanje i ostalih uvjeta iz natječaja suvlasnicima nekretnine kada se prodaji izlaže poseban odnosno suvlasnički dio nekretnine, s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom, i tako redom, a ukoliko suvlasnici imaju iste suvlasničke dijelove prioritet ima onaj suvlasnik koji je ponudio veću cijenu za kupnju suvlasničkog dijela, te u ostalim slučajevima predviđenim općinskom odlukom. Prvenstvo pri kupnji nekretnine iz toč.I. podtoč.2. ovog natječaja imat će kandidat koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja i prihvat najviše postignute cijene ima u zakupu poljoprivredno zemljište koje je susjedno, tj. graniči s ovom nekretninom. Pismene ponude dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Glasu Istre“, odnosno od dana objave cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, a dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine Kršan.

  IV.

  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, utvrdit će se da se nekretnina prodaje tom kandidatu, odnosno da će se njemu prodati po cijeni koju je isti ponudio, a koja ne može biti niža od početne cijene.

  V.

  Ponude će se otvarati komisijski dana 26. 05. (ponedjeljak) 2008. godine u 14,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. Nepotpune i nepravodobne prijave, odnosno ponude neće se razmatrati.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan dana 12.05. 2008. godine Posljednji dan prijave na natječaj: 20.05. 2008. godine

 • 7.5.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 05.05.2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva utvrđen je konačni prijedlog Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, koji se upućuje na donošenje Općinskom Vijeću, te je razmatran nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kršan. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan povećana je vrijednost boda kojom se utvrđuje visina financijske pomoći korisnicima Programa socijalne skrbi, te je donesen zaključak o daljnjem pružanju financijske pomoći najugroženijim korisnicima socijalnog programa zaključno s mjesecom lipnjem 2008. godine. Po proteku roka za žalbu donijete su odluke o sklapanju ugovora za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan u Kožljaku i Plominu sa najpovoljnijim ponuđačima, i to: tvrtkom Nensi stil iz Kožljaka i Obrtom «Mini market» iz Kožljaka, te odluka o produženju ugovara o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi na Pristavu sa dosadašnjim korisnikom tvrtkom ''ITAL-PAN'' d.o.o. Kršan. Vezano uz Projekt plinofikacije Općine Kršan prirodnim plinom, te dostavu podataka IŽ vezano uz plinofikaciju Istarske županije, za dan 06.05.2008. godine zakazan je sastanka sa predstavnicima tvrtke PLINARA iz Pule i tvrtke Inženjering za naftu i plin iz Zagreba. Vezano uz prijedlog OŠ «V. Nazora» iz Potpićna za postavljanjem ležećih policajaca u naselju Potpićan na glavnoj prometnici, radi zaštite sigurnosti djece u prometu, uputit će se dopis osnovnoj školi i prijevozniku Autotransu iz Rijeke da prijevoz učenika osigura do škole, a ne do autobusnog stajališta kako djeca ne bi trebala prelaziti prometnicu. Donijeta je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za sanaciju zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i zida u Kožljaku za što su Proračunom Općine Kršan osigurana sredstava u visini 327.868,85 kn (bez PDV-a. Donijeta je odluka da se pristupa pripremnim radnjama za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Kršan, te za donošenje UPU Plomin, DPU Kršan. Prihvaćen je zapisnik o Inspekcijskim nadzorom DUZiS, Službe za civilnu zaštitu kojim je bez primjedbi utvrđeno provođenje obveza predstavničkog i izvršnog tijela JLS – Općine Kršan iz Zakona o zaštiti i spašavanju. Radi ostvarivanja suradnje na projektima od zajedničkog interesa za stanovništvo Općine Pićan i Općine Kršan ( npr. adaptacija Mjesnog ureda Potpićan) organizirat će se sastanka s predstavnicima Općine Pićan. Razmatrajući cjelokupnu problematiku autobusnih čekaona na području Općinu Kršan Poglavarstvo je odlučilo da se prikupe ponude za nabavku 3 čekaone koje bi se smjestile na području Kršana, Šušnjevice i Stepčići te da se pristupa izgradnji ogradnog zida na postojećoj autobusnoj stanici u Stepčićima, a obzirom na preuzete obveze Općine Kršan. Donijeta je također Odluka da se pristupa raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Kršan. Cjelokupan tekst natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kršan. Prema izrađenom troškovniku za uređenje plaže u Plomin Luci pristupa se izvođenju zemljanih i montažni radova, te dovoda priključka vode i montiranje sanitarnih uređaja. Poglavarstvo je upoznato s informacijom o izgradnji željezničkog tunela kroz Učku. Također je upoznato sa Izvješćem o kakvoći mora na morskim plažama u IŽ za 2007.g, te se složilo o nastavku kontrole kakvoće mora u 2008. godini od strane ZZJZ IŽ na plažama kojima upravlja Općina Kršan. Općinski načelnik Josip Kontuš predložen je za promjenjivog člana (sa područja JLS na čijem se području poduzima zahvat) Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola kojeg prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju imenuje Poglavarstvo IŽ. Vezano uz sanaciju državne ceste Vozilići – Gračišće Poglavarstvo je primilo na znanje informaciju o sastanku održanom u Popićnu vezano za izgradnju raskrižja - priključka na državnu cestu u Potpićnu, te je upoznato sa nacrtom istog raskrižja projektiranog od strane tvrtke VIA ing d.o.o. Pula. Nadalje Poglavarstvo je imenovalo Eđea Brenčić – člana Poglavarstva Općine Kršan za koordinatora u projektu sanacija državne ceste Vozilići - Brestova Radi informatizacije upravljanja grobljima na području Općine Kršan Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke Axiom iz Čakovca. Poglavarstvo je također donijelo odluku da se pristupa sanaciji deponija u naselju Čepić –Zatka, te da se sufinancirat zajedničko druženje mještana naselja Boljevići sa iznosom od 3.500,00 kn a povodom akcije čišćenja i uređenja naselja koje organizira već 4.-tu godinu tijekom mjeseca svibnja.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 21.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.04.2008. godine

  Nakon provedenih postupaka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti putem ugovora, Poglavarstvo je za komunalnu djelatnost uređenje živica na području Općine Kršan kao najpovoljniju ponudu izabralo ponudu Obrta za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbrova 3, a za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina – košnja trave izabralo ponudu tvrtke Entrada d.o.o. Šušnjevica. Prijedlog odluka Poglavarstvo upućuje Općinskom vijeću na donošenje. Poglavarstvo je donijelo i odluku da se pristupa uređenju javnih površina u Potpićnu, o čemu će detaljno građani će biti obaviješteni putem oglasnih ploča u Potpićnu. Radi provođenja mjera zaštite od požara u 2008 godini Poglavarstvo je ažuriralo podatke u Planu zaštite i spašavanja Općine Kršan te prihvatilo Operativnog plana motrenja, čuvanja i ophodnje JVP Labin za 2008.g. godine za područje Općine Kršan. Kako bi se građanima Općine Kršan omogućilo pregledavanje prostornih planova Općine Kršan prihvaćena je ponude Sigma d.o.o. Labin za nadgradnju WEB stranice Općine Kršan. Poglavarstvo je donijelo odluku da se u suradnji s predstavnicima škola izvrši provjera sportskih rekvizita (golova) na školskim igralištima, ali i na svim ostalim igralištima na području Općine Kršan u cilju povećanja sigurnosti i zaštite djece, te ostalih korisnika ovih objekata. Poglavarstvo će također sudjelovati u sufinanciranju troškova puta u Zagreb za nagrađenu učenicu i učiteljicu OŠ «V. Nazora», te sa 1.000,00 kn sufinancirat izlet učenika 8a i 8b razreda ove škole. Općina Kršan podržava projekte TZ Općine Kršan, te će sa 10.000,00 kn sufinancirati manifestaciju CESTE ŠPARUGA koja se održala 18. travnja i Sajam cvijeća koji se održava 26. travnja u Vozilićima. Na zahtjev SRD Plomin Općina Kršan sufinancirat će sa 2.000,00 kn nabavku računala i novog printera, a sa Gradom Labinom i Općinom Raša sufinancirat će se prijateljskih susret u udičarenju između sportskih društava grada Labina, Općine Kršan, Općine Raše i Općine Manzano iz Italije. Za materijalne i putne troškove Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na području Općine Kršan odobrena su financijskih sredstava za u visini 1.000,00 kn. Iz Programa socijalne skrbi odobrena je pomoć u visini od 500,00 kn socijalno ugroženoj obitelji iz Plomina, te iznos od 2.000,00 kn u svrhu liječenja u inozemstvu obitelji iz Pićna. Nastavljeno je i sufinanciranje putnih troškova za provođenje zdravstvene njege u kući prema izvješću Privatne zdravstvene njege M. D. Krizmanić. Otkupom 60 komada CD-a, podržan je i projekt Evviva Milotti, kojim istarski glazbeni virtuoz Nello Milotti slavi 80 godina života i 60 godina stvaralaštva u svijetu glazbe. CD-i će između ostalih, biti donirani osnovnim školama u Potpićnu, Čepiću i Vozilićima.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 17.4.2008.

  PRIOPĆENJE O OTVARANJU POŠTANSKOG UREDA U KRŠANU NA LOKACIJI SRC «PRISTAV»

  Općina Kršan je u cilju zadržavanja poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo, odobrila Hrvatskim poštama d.d. Zagreb, da se Poštanski ured u Kršanu preseli u prostorije objekta SRC «Pristav» Kršan. U svrhu preseljenja poštanskog ureda, u kratkom je roku, Općina Kršan izvela radove na uređenju prostorija i privođenju istih poštanskoj djelatnosti, te uređenju prostorija za boćarske klubove. Kako su u potpunosti privedeni kraju radovi uređenja i opremanja poštanskog ureda obavještavaju se građani da će Poštanski ured u Kršanu započeti s radom na novoj lokaciji - u objektu sportskog rekreacijskog centra «PRISTAV» s danom 17. travnja 2008. godine. HP će prostorije koristiti bez naknade sve do adaptacije zgrade bivšeg «Diska» u Kršanu gdje je planirano uređenje novog ureda za rad HP-a u Kršanu.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja