Novosti

 • Foto vijesti

  20.1.2023.

  Javni poziv za uključivanje djece u predškolu

   

  Općina Kršan upućuje Javni poziv za uključivanje djece s područja općine Kršan u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

  Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, mole se roditelji/skrbnici da se, osobno jave organizatoru programa predškole –  Dječjem vrtiću KOCKICA Kršan.

  Podaci o djeci prikupljaju se u periodu od 23. siječnja do 31. siječnja 2023. godine.

   

 • 19.1.2023.

  Objava Plana nabave za 2023.g.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2023. godinu.

   

 • Foto vijesti

  18.1.2023.

  Čak 100.000,00 kn potpore poljoprivrednicima

   

  Općina Kršan, kao mjeru potpore poljoprivrednom sektoru, u svrhu ublažavanja štete uzrokovane ekstremnom sušom tijekom ljetnih mjeseci 2022 godine, isplatila je subvenciju u ukupnoj visini od 100.000,00 kn, koji je poljoprivrednicima raspodijeljena razmjerno visini iznosa uplaćenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

   22. rujna 2022. godine Župan Istarske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suša na području Općine Kršan nakon čega je Općina Kršan unutar propisanog roka podnesla Prvo priopćenje prema Istarskoj županiji u kojem su prema prvim procjenama procijenila pričinjena šteta u iznosu 6.299.471,00 kn, te konačni obračun šteta od prirodne nepogode na obrtnim sredstvima iznosio je 4.565.806,12 kn.

   Prema dostupnim informacijama Ministarstva poljoprivrede do 1.1.2023. godine, u okviru Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše, isplaćeno je prvih 33 milijuna kuna, a riječ je o potpori koja se odnosi na štetu na prinosima kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća u 2022. godini. Ukupna vrijednost Programa iznosi 100 milijuna kuna, a preostali iznos korisnicima potpore bit će isplaćen u 2023. godini, po provedenoj konačnoj obradi podataka iz Registra šteta od prirodnih nepogoda.   

   Na području Općine Kršan prijavljena je šteta na preko 33 ha pšenice, 87 ha ječma, 11 ha zobi, 65 ha tritikale, 78 ha TDS i DTS, preko 388 ha lucerne, 181 ha pašnjaka, 52 ha livade, 66 ha oraha i ostalog voća i povrća, te preko 329 ha kukuruza, što prema Programu potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše iznosi 2% isplate svakom korisniku koji je imao 60 % i više prinosa kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća.

   

 • 13.1.2023.

  Odluka o sufinanciranju besplatne hrane za dojenčad

   

  U cilju osiguravanja prehrane za dojenčad, Općina Kršan sufinancirat će besplatnu prehranu za dojenčad u vidu bon narudžbenice, sukladno Odluci općinskog načelnika Općine Kršan te članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 13/22, 14/22).

   

  U privitku Odluka i obrazac zahtjeva za besplatnu hranu za dojenčad. Moli se korisnike da pri podnošenju zahtjeva dostave svu propisanu dokumentaciju navedenu na obrascu zahtjeva.

   

  NAPOMENA: PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI prema članaku 23. Odluke:

   

  (1) Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršene 1. (prve) godine života, uz preporuku bolničkog specijaliste.

   

  (2) Osim uvjeta iz st. 1. ovog članka za ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i novorođenog djeteta, odnosno svih članova kućanstva na području Općine Kršan.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja