Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 30.11.2020.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, radovi na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 30. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. Društvu DE CONTE d.o.o. iz Labina, Pulska ul. 2

  2. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

 • 30.11.2020.

  Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

   

 • 16.11.2020.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2021. godinu

   

              Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2021. godinu.

                Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

               Rok za dostavu ponude je 23. studeni 2020. godine.

   

 • 16.11.2020.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavi ponuda, vršenje stručnog nadzora, izgradnja Proizvodno poslovne zone Kršan - Istok

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 13. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge vršenja Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok (Nadzorni inženjer za građevinske radove, koji je ujedno i Glavni nadzorni inženjer) te vršenje usluga Koordinatora II zaštite na radu, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 16. studeni 2020. godine slijedećim osobama:

  1. društvu HOUSE d.o.o. Rijeka, Drage Šćitara 2,

  2. društvu VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan 2e,

  3. društvu NPN d.o.o. Brseč, Brseč 41,

  4. društvu PLAN PROJEKT d.o.o. Rijeka, Hahlić 27,

  5. društvu DE-KOM d.o.o. Delnice, Delnička cesta 12.

 • 13.11.2020.

  Objava VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|

Kalendar događanja