Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
 • 15.6.2021.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, jednostavna nabava za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan - Istok

   

  O B A V I J E S T

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok na državnu cestu D 500, Poziv za dostavu ponuda dana 15. lipnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

   

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin, Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

 • 20.5.2021.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan

   

   

  O b a v i j e s t

   

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 20. svibnja 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 20. svibnja 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

   

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Niskogradnja i hidrogradnja „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

 • 29.4.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2021. godine.

   

              Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2021. godine, na području Općine Kršan.

               Tekst Poziva na dostavu ponuda, Troškovnik, Ponudbeni list i pripadajuće Izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

               Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 06. svibnja 2021. godine.

 • 19.4.2021.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

  O b a v i j e s t

                 o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. travnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 19. travnja 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrtu za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje LUKEŽ, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|

Kalendar događanja