Javna nabava - Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 26.11.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2019. godinu.

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Rok za dostavu ponude je 03. prosinca 2018. godine. 

   

   

 • 28.1.2016.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za vršenje poslova redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2016. godine.

     Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za vršenje poslova redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2016. godine, na području Općine Kršan.

   Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 28. siječnja 2016. godine. Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 04. veljače 2016. godine.

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, troškovnik, ponudbeni list i pripadajuće izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

   

   

   

 

Temeljem članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 34. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13), Općinski načelnik Općine Kršan dana 10. veljače 2014. godine donosi

 

ODLUKU

O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Kršan, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za:

- nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn (bez PDV-a),

- procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a) odnosno

- procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te do 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove,

(u daljnjem tekstu: bagatelna nabava), a za koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

(2) U provedbi postupka bagatelne nabave robe, radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, te opće akte i posebne odluke Općine Kršan koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnog zakona.

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.

(1) O sukobu interesa osoba koje provode postupak bagatelne nabave na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III. POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Članak 3.

(1) Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave provodi Stručno povjerenstvo naručitelja koje imenuje Općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja internim aktom za svaki pojedini postupak nabave.

(2) U Stručnom povjerenstvu naručitelja iz prethodnog stavka moraju sudjelovati najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan član mora imati važeći certifikat na području javne nabave.

Članak 4.

(1) Postupci bagatelne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a).

(2) Prilikom definiranja predmeta nabave naručitelj je dužan postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu ''najbolja vrijednost za uloženi novac''. U tom smislu ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

IV. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KUNA (BEZ PDV-A)

Članak 5.

(1) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a), naručitelj provodi donošenjem odgovarajućeg akta Općinskog načelnika (zaključak, odluka), i/ili izdavanjem narudžbenice i/ili sklapanjem ugovora, temeljem zaprimljene odnosno zatražene ponude.

(2) Narudžbenica odnosno ugovor najmanje sadrži podatke o:

• Naručitelju robe ili usluge (adresu, OIB),

• Isporučitelju robe ili usluge, odnosno korisniku (adresu, OIB, ako ga je moguće unaprijed odrediti),

• Rednom broju narudžbenice,

• Datumu ispostavljanja narudžbenice,

• Naziv robe ili usluga, jedinicu mjere, količinu, cijenu (bez PDV-a, sa PDV-om),

• Potpis i pecat odgovorne osobe naručitelja.

(3) Evidenciju o izdanim narudžbenica vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

V. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) DO PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 70.000,00 KUNA (BEZ PDV-a)

Članak 6.

(1) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a), naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda odnosno prikupljanjem ponuda od strane minimalno tri gospodarska subjekta, a ovisno o složenosti predmeta nabave i manje.

(2) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e- mailom, službena bilješka, osobno preuzimanje i sl.).

(3) Poziv na dostavu ponuda minimalno mora sadržavati: naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, redni broj nabave iz plana nabave, rok početka i završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i tehnička specifikacija, troškovnik predmeta nabave, rok valjanosti ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave ponude.

(4) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti / koristiti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja iz čl. 7. i čl. 8. ove Odluke, ovisno o složenosti predmeta nabave.

(5) Ovisno o složenosti predmeta nabave, rok za dostavu ponuda iznosi minimalno tri a najviše sedam dana, računajući od dana dostave odnosno preuzimanja ponude.

(6) Otvaranje ponuda vršit će se sukladno članku 16. ove Odluke.

(7) Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od dana otvaranja ponuda.

(8) Nakon odabira najpovoljnije ponude, sa ponuditeljem će se pristupiti sklapanju ugovora i/ili izdavanju narudžbenice.

(9) Pri nabavci roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a), ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, naručitelj može poziv za dostavu ponuda uputiti samo jednom gospodarskom subjektu odnosno može prihvatiti ponudu od strane samo jednog gospodarskog subjekta, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih i srodnih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, poštanskih usluga, medijskih usluga i oglašavanja,

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih nabava,

- u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost i/ili sprječavanja većih šteta (vremenske nepogode, hitne intervencije i slično),

- u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

Članak 7.

(1) Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a):

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

4. ako je gospodarski subjekt izvršio radove, isporučio robu i/ili izvršio radove temeljem prethodnog ugovora sa naručiteljem koji nije izvršen sukladno preuzetim ugovornim obvezama.

5. ako ima dugovanja prema Općini Kršan.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponude.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Članak 8.

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za bagatelne nabave procijenjene vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a) može odrediti uvjete pravne i poslovne sposobnosti na način da svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

(2) Izvod ili izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

VI. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) DO PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 200.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) ZA ROBU I USLUGE TE 500.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) ZA RADOVE

Članak 9.

(1) Postupak bagatelne nabave usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove, naručitelj provodi objavom Poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. Poziva za dostavu ponuda objavljuje se i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

(2) Postupak bagatelne nabave usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove, osim objavom na svojim internetskim stranicama, a ovisno o složenosti predmeta nabave, naručitelj može provesti i Pozivom na dostavu ponuda na adrese minimalno tri gospodarska subjekta.

(3) Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na postavu ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva na dostavu ponuda upućenog minimalno tri gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

(4) Kao dan početka postupka javna nabave uzima se dan objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja.

(5) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese minimalno tri gospodarska subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, osobno preuzimanje i sl.).

(6) Poziv na dostavu ponuda mora minimalno sadržavati: naziv naručitelja, naziv predmeta nabave, kontakt osoba, redni broj nabave iz plana nabave, rok početka i završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, rok, način i uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i tehnička specifikacija, troškovnik predmeta nabave, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti (ako se traže), jamstva (ako se traže), kriterij za odabir ponude, rok valjanosti ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave ponude.

(7) Ovisno o složenosti predmeta nabave, rok za dostavu ponuda iznosi minimalno pet a najviše petnaest dana, računajući od dana objave Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja.

(8) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(9) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja zadnje izmjene i/ili dopune ponude.

(10) Na omotnici ponude naznačuje se datum zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

(11) Stručno povjerenstvo naručitelja pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponude.

(12) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelja.

(13) O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

(14) Naručitelj na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude a koja se temelji na kriteriju za odabir ponude, a u kojoj se ujedno i određuje sa kojim će se ponuditeljem sklopiti ugovor o bagatelnoj nabavi.

(15) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sadrži najmanje: naziv naručitelja, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana, cijenu odabrane ponude.

(16) Obavijest o rezultatima provedenog postupka naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju pojedinačno.

Članak 10.

(1) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona,

4. ako je gospodarski subjekt izvršio radove, isporučio robu i/ili izvršio radove temeljem prethodnog ugovora sa naručiteljem koji nije izvršen sukladno preuzetim ugovornim obvezama,

5. ako ima dugovanja prema Općini Kršan.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Članak 11.

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove obvezno određuje uvjete pravne i poslovne sposobnosti na način da svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

(2) Izvod ili izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva na dostavu ponuda.

Članak 12.

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti uvjete financijske sposobnosti sukladno čl. 71. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 72. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 13.

(1) Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

(2) U slučaju potrebe, naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih ili samo nekih od traženih dokumenata.

Članak 14 .

(1) Naručitelj u postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove može od gospodarskog subjekta tražiti sljedeće vrste jamstva:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 10. točke 3 stavka 1. ove Odluke, odbijanja potpisivanja o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem pojedine djelatnosti.

(2) Bez obzira koje je jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

(4) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(5) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditeljima se daje primjereni rok.

(6) Naručitelj je obavezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon završetka postupka bagatelne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

Članak 15.

(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv predmeta nabave i naznakom ''NE OTVARAJ''.

(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

(3) Izmjena i/ili dopunu ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Članak 16.

(1) Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez obzira na način dopreme ponude.

(2) Otvaranje ponuda kod postupaka bagatelne nabave ponuditelj neće vršiti javno.

(3) Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena člana stručnog povjerenstva naručitelja.

(4) Otvaranje ponuda izvršiti će se najkasnije treći dan nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 17.

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 18.

(1) Naručitelj može poništiti postupak bagatelne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu ponude da su bile poznate ranije.

(2) Naručitelj je obvezan poništiti postupak bagatelne nabave ako:

1. nije pristigla nijedna ponuda;

2. nakon isključenja odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Članak 19.

(1) Ako postoje razlozi za poništenje postupka bagatelne nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave.

(2) Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, obrazloženje razloga poništenja, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Članak 20.

(1) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge te 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove iznosi najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.

 

KLASA: 022-04/14-01/2

URBROJ: 2144/04-01-14-7

Kršan, 10. veljače 2015.

 

Općinski načelnik

Valdi Runko, v.r.

Kalendar događanja