Odgoj i obrazovanje

Stipendije: Pravilnik o stipendiranju

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 06/09.), a polazeći od izraženih potreba i interesa, te poticanja školovanja učenika i studenata, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 21. listopada 2010. godine donijelo

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija, odnosno učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija s područja Općine Kršan.

Članak 2.

Sredstva za stipendiranje osiguravat će se iz Proračuna Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Proračun), ovisno o prilivu i dinamici priliva sredstava u Proračun.

Temeljem ovog Pravilnika ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Načelnik) da donosi sve odluke vezane za njegovo provođenje, vodeći računa o financijskim mogućnostima i stanju Proračuna.

Članak 3.

U školskoj – akademskoj godini dodjeljivat će se stipendije učenicima 2., 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima, u skladu s uvjetima iz čl.2. ovog Pravilnika.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje i objavljuje Načelnik svake godine, najkasnije do 31. listopada. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija, a ista sadrži:

- broj stipendija raspoređenih po godinama školovanja - studija, koje će se dodjeljivati u tekućoj obrazovnoj godini,

- visinu mjesečnog iznosa stipendije.

Članak 4.

Natječaj sadrži opće i posebne uvjete koje kandidati moraju ispunjavati radi prijave na natječaj, dokaze koje moraju podnijeti uz prijavu, rok prijave na natječaj i druge odredbe od značaja za prijavu.

Natječaj se istodobno objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kršan i na WEB stranici Općine Kršan.

Natječaj ostaje otvoren 10 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.

Članak 5.

Opći uvjeti natjecanja što ih kandidati trebaju ispunjavati za prijavu na natječaj su sljedeći:

- da su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju preslikom domovnice,

- da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine Kršan najmanje posljednjih 24 mjeseci, što dokazuju uvjerenjem MUP-a RH, PU Istarske, Policijske postaje Labin,

- da imaju status redovnog studenta - učenika, što dokazuju uvjerenjem o redovnom upisu,

- te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi, za što podnosi pismenu izjavu.

Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati:

- polaznici 2., 3. i 4. razreda srednje škole - koji se javljaju na natječaj moraju dostaviti i dokaz da su u prethodnoj godini obrazovanja postigli prosjek ocjena od najmanje 4,50 i više što dokazuju uvjerenjem ili ovjerenom preslikom prijepisa ocjena,

- studenti - koji se javljaju na natječaj moraju dostaviti uvjerenje da su u prethodnoj godini ostvarili 60 ECTS bodova ili uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji se školuju izvan Republike Hrvatske dužni su zahtjev, uključujući i priloženu dokumentaciju, prevesti na hrvatski jezik, s ovjerom od strane ovlaštenog prevoditelja.

Članak 6.

Pravo na dodjelu studentske stipendije ostvaruju svi studenti koji uz prijavu na natječaj dokažu da ispunjavaju uvjete iz članka 5. st.1. i st.2. al. 2. ovog Pravilnika.

Pravo na dodjelu učeničke stipendije ostvaruju svi učenici 2., 3. i 4. razreda koji uz prijavu na natječaj dokažu da ispunjavaju sve uvjete iz čl.5. st.1. i st.2. al. 1. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Tijek provedbe natječajnog postupka, rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj provodi Odbor za stipendije, koji se sastoji od predsjednika i 2 člana, a kojeg imenuje Načelnik.

Odbor iz st.1. ovog članka obvezuje se da u skladu s ovim Pravilnikom izradi:

- listu s kandidatima koji su se prijavili na natječaj za dodjelu studentskih stipendija, pri čemu nije potrebno izvršiti bodovanje natjecatelja te,

- listu s kandidatima koji su se prijavili na natječaj za dodjelu školskih stipendija, pri čemu nije potrebno izvršiti bodovanje natjecatelja.

Članak 8.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije, odnosno prijavu na natječaj, svi kandidati koji podnose prijavu na natječaj prilažu dokaze iz čl. 5. ovog Pravilnika.

Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Članak 9.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Odbor za stipendije pristupa razmatranju pristiglih prijava i njima priložene dokumentacije, vrši popis zaprimljenih prijava na natječaj za učeničke i studentske stipendije, sačinjava Nacrt liste za dodjelu stipendija, te istog dostavlja Načelniku.

Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije valjana, Odbor će pozvati podnositelja da je dopuni i ispravi u roku koji ne može biti dulji od 5 dana od dana prijema poziva za dopunu, odnosno ispravak.

Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena ili ukoliko se podnositelj ne odazove u roku određenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave, prijava se odbacuje.

Članak 10.

Načelnik utvrđuje Prijedlog liste koji se objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan.

Učenici i studenti imaju pravo podnijeti prigovor Načelniku na utvrđen Prijedlog liste u roku od 8 dana od dana objave iste.

Prigovor rješava Načelnik.

Članak 11.

Učenicima srednjih škola koji su tijekom školovanja ostvarili iznimne rezultate, a ne ostvaruju pravo na redovnu stipendiju sukladno ovom Pravilniku, Načelnik može posebnim zaključkom odobriti drugi oblik potpore za izobrazbu.

Članak 12.

Nakon rješavanja prigovora pristiglih na Prijedlog liste stipendista, Načelnik donosi Konačnu odluku o dodjeli stipendija. Ista se odluka objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, te se svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju na potpis ugovora.

Odluka iz st.1. ovog članka sadrži, između ostalog, i:

- podatke o stipendistu, smjeru, godini i trajanju obrazovanja,

- visinu stipendije,

- obvezu sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi dodjele stipendije.

Članak 13.

Prava i obveze između stipendista i Općine Kršan utvrđuju se ugovorom o stipendiranju.

Ugovor o stipendiranju sadrži:

- ugovorne strane, njihove zastupnike i adresu,

- naziv i mjesto obrazovne ustanove,

- program, odnosno, naziv zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje učenik ili student,

- visinu, rokove i način isplate stipendije,

- obveze stipendiste u pogledu učenja i savladavanja programa,

- način rješavanja međusobnih prava i obveza,

- naznaku sankcija – prekid isplate stipendija prema odredbama ovog Pravilnika,

- mjesto i nadnevak, sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana odnosno potpise njihovih zastupnika, kao i druge uobičajene elemente.

Za ono što ne bude posebno određeno ugovorom o stipendiranju, stavit će se naznaka u samom ugovoru da je određeno ovim Pravilnikom.

Ugovor o stipendiranju sklapa u ime davaoca stipendije - Općine Kršan Načelnik, a u ime korisnika stipendije koji je malodoban njegov roditelj - zakonski zastupnik, odnosno staratelj, ili stipendista samostalno ukoliko je punoljetan.

Članak 14.

Stipendija se odobrava za razdoblje tekuće obrazovne godine.

Pravo prijave na natječaj svake godine imaju učenici 2., 3. i 4. razreda srednje škole, odnosno studenti koji ispunjavaju opće uvjete iz čl. 5. ovog Pravilnika, bez obzira da li su prethodnih godina dobivali stipendiju, osim onih koji ponavljaju godinu obrazovanja.

Gubitak prava iz st. 2 ovog članka ne sprječava pravo prijave na natječaj i ostvarivanje stipendije za narednu godinu, uz uvjet redovnog upisa.

Članak 15.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, preko žiro računa jedne od poslovnih banaka, do 30.-og u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine, odnosno ovisno o dinamici priliva sredstava u proračun Općine Kršan, i to:

- za učenike od 1. rujna do 30. lipnja,

- za studente od 1. listopada do 30. lipnja.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno.

Članak 16.

Prekid isplate stipendije nastupa ukoliko Općina Kršan kao davatelj stipendije ne može osigurati sredstva u Proračunu Općine Kršan za isplatu stipendija.

Članak 17.

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih ugovornim odnosom izvijestiti Općinu Kršan putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, u roku od 15 dana od nastupa navedene posljedice.

Članak 18.

Sa stipendistom će se jednostrano raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:

- ako se ustanovi da je stipendist dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključivanja ugovora,

- samoinicijativnim ispisivanjem iz škole ili sa studija,

- ukoliko se u toku školovanja promjene uvjeti iz čl.5. ovog Pravilnika,

- ako je stipendist pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti,

- ako se stipendist zaposli tijekom školovanja ili studiranja,

- ako ostvari pravo i koristi stipendiju od druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 19.

Ugovor s korisnikom stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev.

Članak 20.

Posebnim aktom Načelnik će utvrditi potrebu povrata isplaćenih stipendija u slučaju raskida ugovora o stipendiranju između ugovornih strana.

Članak 21.

Sve administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovog Pravilnika obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

Članak 22.

Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika ovlašćuje se općinski načelnik.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o stipendiranju (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/05, 10/05, 09/06, 09/09).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Klasa: 022-05/10-01/11

Ur.br: 2144/04-01-10-2

Kršan, 21. listopada 2010.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

Kalendar događanja