Odgoj i obrazovanje

Stipendije: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 06/09.), a polazeći od izraženih potreba i interesa, te poticanja školovanja učenika i studenata, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 13. listopada 2011. godine donijelo

P R A V I L N I K

o izmjeni i dopuni

Pravilnika o stipendiranju

Članak 1.

U Pravilniku o stipendiranju ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 14/2010.) članak 14. mijenja se i glasi:

„Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije uz obavezu ispunjenja obveza sukladno sklopljenom ugovoru o stipendiranju i odredbama ovog Pravilnika.

Svi stipendisti dužni su svake godine redovno dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan:

- potvrde o redovnom upisu u naredni razred/studijsku godinu i izjave da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi,

- a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

sve prema čl.5. Pravilnika o stipendiranju, i to: učenici do 30. rujna, a studenti do 31. listopada.

Stipendija se odobrava samo jedanput za istu školsku/studijsku godinu, bez obzira na obrazovnu ustanovu stipendiste.“

Članak 2.

Iza članka 14. dodaju se članci 14.a. i 14.b. koji glase:

„Članak 14.a.

Početkom svake obrazovne godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan obavlja reviziju odobrenih stipendija i zaključenih ugovora o stipendiranju.

Ako se tijekom revizije iz stavka 1. ovog članka utvrdi da stipendist ne ispunjava uvjete iz članka 5. Pravilnika o stipendiranju za daljnju isplatu stipendija isplata će mu biti prekinuta.

O prekidu isplate stipendije Odluku donosi Općinski načelnik, na koju stipendist ima pravo prigovora u roku 8 dana, te Konačnu odluku donosi Općinski načelnik.

Članak 14.b.

Iznimno, od odredbe iz prethodnog članka ovog Pravilnika, u opravdanim slučajevima, Općinski načelnik može na zahtjev stipendiste odlučiti da stipendisti pravo na stipendiju miruje do ponovnog upisa u naredni razred/studijsku godinu, uzimajući u obzir opravdane razloge (zdravstvene, materijalne i socijalni prilike stipendiste, te druge opravdane razloge).“

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/11-01/11

URBROJ: 2144/04-05-11-3

Kršan, 13. listopada 2011.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak, v.r.

Kalendar događanja