Socijalna skrb

Odluka o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17 ), članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), te čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan ('Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019. godine donijelo je

O D L U K U

O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KRŠAN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Kršan, propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, te uvjeti i način njihova ostvarivanja tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odjel), Općinski načelnik Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeća Općine Kršan. Predsjednik Odbora može po potrebi dodatno imenovati stručnog člana Odbora (socijalni radnik, liječnik i sl.).

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti, udrugama i dr. neprofitnim organizacijama, pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenim za obavljanje tih usluga na temelju ugovora.

U slučaju kada Općina sufinancira poslova iz st. 3. ovog članka Općina s istima sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama i traži od njih izvješće i dokaze o utrošku odobrenih sredstava.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Općina), ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Općinsko vijeće Općine Kršan za svaku kalendarsku godinu uz Proračun Općine Kršan donosi Program socijalne skrbi Općine Kršan, kojim se utvrđuje opseg prava i pomoći za podmirenje troškova stanovanja propisanih Zakonom, te opseg prava i pomoći propisanih ovom Odlukom, a sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 4.

Svaki građanin Općine Kršan dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje po zakonu ili je po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svaki građanin Općine Kršan je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i osoba starije životne dobi te drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvarivati hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine, te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Kršan.

Članak 6.

Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava novčane naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja prava.

III. UVJETI - KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 5. ove Odluke može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava jedan ili pak više uvjeta koji su kumulativno ispunjeni:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet,

4. uvjet korištenja doplatka za djecu.

1. Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje jedno od prava na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar), i to:

- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

- pravo na osobnu invalidninu,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Smatra se da nije ispunjen socijalni uvjet ukoliko je osoba koja ostvaruje jedno od prava iz st. 1. ovog članka smještena u posebnu ustanovu, odnosno ukoliko ista stalno ne živi u obitelji.

2. Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.800,00 kuna (bez zaštitnog dodatka),

- dvočlano domaćinstvo do 2.400,00 kuna mjesečno,

- tročlano domaćinstvo do 2.700,00 kuna mjesečno,

- četveročlano domaćinstvo do 3.000,00 kuna mjesečno,

- peteročlano domaćinstvo do 3.300,00 kuna mjesečno,

- domaćinstvo s šest i više članova – imovinski se cenzus za svakog člana povećava za 300,00 kuna mjesečno.

Prihodom u smislu st. 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda jednočlanog ili višečlanog domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja jednočlano odnosno višečlano domaćinstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Jednočlano domaćinstvo čini osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji.

Domaćinstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

U slučaju dvojbe u istinitost tvrdnji vezanih uz broj članova pojedinog domaćinstva i ostale podatke, nužne za ostvarivanje prava po osnovi ove Odluke, Općina Kršan utvrđivat će podatke po službenoj dužnosti.

Članak 10.

U prihod iz članka 9. stavka 1. ne uračunava se iznos s osnova pomoći ostvarene od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb kao ni iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom.

U prihod se ne uračunava ni iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član domaćinstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član njezinog domaćinstva.

3. Posebni uvjet

Članak 11.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata,

2. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

3. 30% i više ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

4. osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više,

5. dobrovoljni darivatelji krvi i to: muškarac s 35 darivanja i više te žena s 25 darivanja i više.

4. Uvjet korištenja doplatka za djecu

Članak 12.

Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu sukladno propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjavaju:

- samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na dječji doplatak,

- obitelj s dvoje ili više djece koji ostvaruju pravo na dječji doplatak.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja:

1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,

1.2. pravo na naknadnu za komunalnu naknadu,

1.3. pravo na naknadu za odvoz kućnog otpada,

1.4. pravo na naknadu za usluga korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

1.5. pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije,

2. pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem – demografske mjere:

2.1. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu i troškova prehrane u

produženom boravku učenika osnovnih škola,

2.2. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (Odluka Općinskog načelnika),

2.3. pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola (Odluka Općinskog načelnika i Uredbe Vlade RH),

2.4. pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika (Odluka Općinskog načelnika),

2.5. pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (Odluka Općinskog vijeća),

2.6. pravo na sufinanciranje školskih izleta / edukacija (Odluka Općinskog načelnika),

3. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenčad,

4. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,

5. pravo na pomoć za djecu s teškoćama u razvoju,

6. pravo na novčani bon povodom božićnih i uskršnjih blagdana za umirovljenike, domaćice i nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života,

7. pravo na jednokratnu novčanu pomoć / bon za prehranu,

8. pravo na podmirenje pogrebnih troškova.

Osim prava utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuje i mogućnost za pružanje financijske pomoći kao i za sufinanciranje:

  1. programa zaštite djece, starijih i nemoćnih osoba,
  2. programa zaštite invalidnih osoba i bolesnika,

Korisnik može ostvariti istodobno i više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu st. 1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 14.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet (pod posebnim uvjetom pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici pod točkom 1. i 2. članka 11. ove Odluke).

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno na tekući račun:

- korisnicima zajamčene minimalne naknade u visini 50% zajamčene minimalne naknade,

-korisnicima socijalnog uvjeta i posebnog uvjeta u visini:

- 40,00 kn utroška električne energije po osobi u kućanstvu,

- 3m3 za utrošenu vodu po osobi u kućanstvu,

- naknadu za odvoz smeća po broju članova kućanstva,

- komunalna naknada oslobađa se u cijelosti plaćanja računa Općini Kršan,

sve umanjene za troškove mjesečne najamnine najmoprimcu općinskog stana.

Osim uvjeta iz čl. 1. pravo na pomoć za podmirenje komunalne naknade ostvaruje se i temeljem posebnog propisa: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan.

Korisnici pod točkom 3., 4., 5. ovog članka oslobađaju se plaćanja komunalne naknade pri Općini Kršan.

Članak 15.

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga (utrošak vode sa održavanjem vodomjera) za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 112/10.).

PRAVO NA POTPORE U VEZI S ODGOJEM I OBRAZOVANJEM – DEMOGRAFSKE MJERE

PRAVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA BESPLATNU MARENDU I TROŠKOVA PREHRANE U PRODUŽENOM BORAVAKU OSNOVNIH ŠKOLA

Članak 16.

Pravo učenika osnovnih školana besplatnu marendu i troškova prehrane u produženom boravku organizirane osnovnim školama može ostvariti učenik ako roditelj ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet (točka 1. i 2. čl. 11.),

4. uvjet korištenja doplatka za djecu.

Korisnik ispunjava uvjet dječjeg doplatka za dvoje ili više djece koji žive u istom domaćinstvu, te uvjet dječjeg doplatka ako se radi o samohranom roditelju, bez obzira na broj djece.

Samohrani roditelj, u smislu ove Odluke, smatra se svaki roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Učenik osnovne škole koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj može ostvariti pravo na besplatnu marendu i produženi boravak, a ukoliko je ispunjen barem jedan od uvjeta iz st. 1. ovog članka.

Prava utvrđena na način iz st. 1. ovog članka traju do kraja tekuće školske godine.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 17.

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke Općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan za svaku školsku godinu ovisno o Uredbi Vlade RH i osiguranim proračunskim sredstvima.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE UČENIČKOG DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 18.

Pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke Općinskog načelnika o sufinanciranju 50 % smještaja učenika u učenički dom ovisno o osiguranim proračunskim sredstvima za svaku školsku godinu.

Istovremeno se ne mogu ostvariti prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan i sufinanciranje učeničkog doma redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan.

Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za sufinanciranje učeničkog doma pri Centru za socijalu skrb, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke Općinskog načelnika.

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVKU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Članak 19.

Pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika učenika osnovnih škola ostvaruju se na temelju Odluke Općinskog načelnika o sufinanciranju nabavke udžbenika ovisno o odlukama Ministarstva i osiguranim proračunskim sredstvima s područja Općine Kršan za svaku školsku godinu.

Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za sufinanciranje školskih udžbenika pri Centru za socijalu skrb, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke Općinskog načelnika.

PRAVO NA BESPLATNI BORAVAK DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Članak 20.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) dijete može ostvariti po Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini Kršan.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA / EDUKACIJA

Članak 21.

Pravo na sufinanciranje završnog školskog izleta ostvaruju učenici osmih razreda osnovnih škola, maturalne zabave učenika 3. i 4. razreda SŠ, s prebivalištem na području Općine Kršan u visini određenom Odlukom Općinskog načelnika.

Pravo na sufinanciranje edukativnih programa ostvaruju učenici osnove i srednje škole u visini određenom Odlukom Općinskog načelnika.

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU POVODOM ROĐENJA DJETETA

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu roditelji novorođenog djeteta, i to u iznosu od 4.000,00 kn za prvorođeno dijete, te po tisuću kuna više za svako novorođeno dijete u obitelji.

Pravo na pomoć iz st. 1. pripada podnositelju zahtjeva, ukoliko podnositelj zahtjeva ima prebivalište najmanje posljednje 2 (dvije) godine od rođenja djeteta na području Općine Kršan.

Osim uvjeta iz st. 2. ovog članka za ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i novorođenog djeteta odnosno svih članova kućanstva na području Općine Kršan.

Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč. 1. mora se podnijeti u roku 1 (jedne) godine od rođenja djeteta, što se dokazuje dostavom Izvoda iz matice rođenih za novorođeno dijete.

PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 23.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršene 1 (jedne) godine života, a najduže do 3 (tri) godine života, uz preporuku liječnika specijaliste.

Osim uvjeta iz st. 1. ovog članka za ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i novorođenog djeteta odnosno svih članova kućanstva na području Općine Kršan.

PRAVO NA POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆMA U RAZVOJU

Članak 24.

Za djecu s teškoćama u razvoju, s poremećajima u ponašanju, teškoćama u govoru i dr., sufinancira se prijevoz do odgojno obrazovne ustanove, boravak u odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno provođenje zdravstvenih tretmana, temeljem rješenja nadležnih ustanova, preporuka liječnika i rehabilitatora.

PRAVO NA NOVČANI BON POVODOM BOŽIĆNIH I USKRŠNJIH BLAGDANA

Članak 25.

Pravo na pomoć povodom božićnih i uskršnjih blagdana ostvaruju svi umirovljenici s područja Općine Kršan i domaćice / nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života prema godišnjoj Odluci Općinskog načelnika na prijedlog Odbora u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ILI BON ZA PREHRANU

Članak 26.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem prijedloga Odbora, a može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti ( npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla ili slično) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnove životne potrebe.

Pomoć se odobrava u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarivala njena svrha, jednokratna pomoć može biti zamjenjiva bonom za prehranu.

Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć / bon može biti dodijeljena u više navrata do najviše ukupne visine od 2.000,00 kn godišnje.

Sukladno Zakonu, Centar za socijalnu skrb i Općina Kršan razmjenjuju podatke o priznatim jednokratnim naknadama.

PRAVO NA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 27.

Pravo na podmirenje pogrebnih troškova stječu supružnici, roditelji, djeca, te ostali krvni srodnici u pravoj liniji, a iznimno braća i sestre kada pokojnik nema obitelj za pokojnika s prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan.

Troškove pogrebnih usluga u iznosu od 1.000,00 kn snosi Općina Kršan isplatom na tekući račun podnositelja zahtjeva.

Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava temeljem ovog članka mora se podnijeti u roku 1 godine od nastupa smrti, što se dokazuje dostavom Izvoda iz matice umrlih.

OSTALI OBLICI POMOĆI

Članak 28.

Općina će, ukoliko za to bude sredstava, izdvajati sredstva i za ostale oblike pomoći, odnosno za sufinanciranje program, projekata i aktivnosti koje se provode u svrhu zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, osobe treće životne dobi, zaštite invalida i bolesnih, za zaštitu te zdravstveni razvoj djece, kao i djelovanja radi prevencije poremećaja u ponašanja, bolesti i ovisnosti.

Pravo na sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti iz st. 1. ovog članka ostvaruju udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti prema Zakonu o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan, te fizičke i pravne osobe temeljem pojedinačnih pismeno podnesenih i obrazloženih zahtjeva i Programa rada.

Odluku o sufinanciranju programa, projekata i aktivnosti iz ovog članka donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za udruge i sl. te prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja za ostale fizičke i pravne osobe.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 29.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, ili bilo kojeg punoljetnog člana domaćinstva.

Članak 30.

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Općini Kršan.

Podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao o drugim okolnostima o kojima ovisi ostvarivanje prava.

Za točnosti podataka podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 31.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 32.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz čl. 30. odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju Rješenjem odlučuje Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz čl. 14., 15., 16., 22., 23. i 27. ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.

Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz čl. 17., 18., 19., 21., 24., 25., 26. i 28. ove Odluke nadležan je Općinski načelnik.

Članak 33.

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Ostvarenje prava utvrđenih ovom Odlukom traje dok se ne promijene uvjeti koji su njome predviđeni, a koji su potrebni za njihovo ostvarenje, ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 34.

Jedinstveni upravni odjel istaknuti će na web stranici Općine Kršan zahtjev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Jedinstveni upravni odjel dužan je prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi voditi propisanu evidenciju i sastavljati izvješće, te dostavljati nadležnim tijelima.

Članak 35.

Općinski načelnik ima pravo vršiti nadzor nad korištenjem sredstava odobrenih za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke.

Na zahtjev Općinskog načelnika korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u “Službenom glasilu Općine Kršan”.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeno glasilo Općine Kršan” br. 9/04, 8/07, 6/11).

Članak 39.

Usklađivanje postojećih rješenja kojima se utvrđuje ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 9/04, 8/07, 6/11) sa ovom Odlukom, izvršiti će se najkasnije u roku do 31. prosinca 2019. godine od dana njezinog stupanja na snagu.

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Roko Terković

1. UDU u IŽ, Pula,

2. Općinski načelnik Općine Kršan, ovdje,

3. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,

4. Arhiva akata Vijeća, ovdje,

5. a/a. ovdje, uz KLASU: 550-01/19-01/17.

Kalendar događanja