Novosti

4.6.2008.

Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. svibnja 2008. godine

Foto vijesti Na sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika. Razmatrani su i donijeti sljedeći akti: 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznose 17.219.775,05 kn što iznosi 75 % planirane veličine. Pri obrazloženju izvršenja Proračuna za 2007. g. potrebno je uzeti u obzir raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje Povjerenika RH u Općini Kršan u kojem razdoblju se financiranje izvršavalo na temelju Proračuna prethodne godine, konstituiranje nove vlasti i donošenje Proračuna za 2007. godine dana 13. srpnja 2007. godine i početak poslovne godine s opterećenjem – manjkom od 5.776.162,88 kn koji je ostvaren investiranjem u kapitalne objekte (vodovod Plomin – Brestova). U ovom razdoblju Općina Kršan uspjela je smanjiti manjak na iznos od 4.088,938,84 kn, te i dalje podmirivati potrebe građana i izvršavala sve Programe. 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan povjereno je Obrtu za komunalne usluge održavanja puteva «Put» vl. Silvano Benazić, Potpićan Dumbrova 3, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu. Od dvije pristigle ponude: Zajedničkog obrta «Krt» vl. Livije i Franka Krt iz Livada, Gradine 4/1 i Obrta «Put» vl. Silvana Benazić, Potpićan, kao povoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta «Put» iz Potpićna. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i Obrt «Put» sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – uređenje živica na rok od godinu dana. 5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan povjereno je tvrtci «Entrada» d.o.o. Šušnjevica, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu na koji se jedino odazvala tvrtka «Entrada» d.o.o. Šušnjevica. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i tvrtka «Entrda» d.o.o. Šušnjevica sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – košnja trave na rok od godinu dana. 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti izmijenio se dosadašnji čl. 7. na način da komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec (a ne za prethodni mjesec kako je ranije bilo uređeno), te je brisan stavak 2. istog članka kojim se naklada plaćala u 4 jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine, tj. naplata se vrši mjesečno. Ova promjena izvršena je radi usklađenja stvarnog stanja sa odredbama Odluke, a što će zahtijevati i promjenu dosadašnjih rješenja o komunalnoj naknadi. 7. Donošenje Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan donesena je na temelju novog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Odlukom o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan se u cilju zdravlja pučanstva, sprečavanja pojave i širenja zaraznih i nametničkih bolesti uvode mjere obvezne deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji (u nastavku teksta DDD mjere). Utvrđuje se objekti - lokacije provedbe, vrijeme provođenja, korisnike i izvoditelje, te nadzor nad provođenjem DDD mjera. Na kraju rasprave pod točkom Razno između ostalog razmatranja je problematike izdavanja koncesije tvrtki ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan za korištenje podzemnih voda te problematiku lutajućih pasa u mjestu Potpićan. Općinsko vijeće Općine Kršan

Kalendar događanja