Novosti

31.12.2020.

Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge

 

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranjaprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), sukladnočlanku 32. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Općina Kršan objavljuje (u prilogu)Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacijakoje provode udruge za 2021. godinu.

Kalendar događanja