Novosti

15.6.2021.

Objava Poziva za dostavu ponuda, jednostavna nabava za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan - Istok

 

O B A V I J E S T

 

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok na državnu cestu D 500, Poziv za dostavu ponuda dana 15. lipnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

 

 1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin, Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

Kalendar događanja