Novosti

12.8.2021.

FINANCIRANJE ŠKOLSKIH MARENDI UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Foto vijesti   

 

 

Obavještava se zainteresirane roditelje s područja općine Kršan da do 31. kolovoza 2021. dostave Zahtjev za financiranje besplatnih školskih marendi sukladno čl. 16. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan.

Obrasce se preuzima na internetskim stranicama Općine Kršan, vlastoručno potpisuje i dostavlja na jedan od ponuđenih načina:

·         e-poštom na financije@krsan.hr,

·         poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, p.p. 2, 52232 Kršan,

·         osobnom predajom općinskoj upravi.

Uz Zahtjev se dostavlja:

1. Preslike osobnih iskaznica ili Uvjerenja o prebivalištu podnositelja zahtjeva i djece,

2. Rješenje Centra za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja) ili Rješenje o dječjem doplatu za tekuću godinu, a iz kojeg je vidljivo da pravo na dječji doplatak pripada osobi za dvoje ili više djece,

3. Potvrda o upisu djeteta u osnovnu školu za tekuću školsku godinu,

4. Privola podnositelja zahtjeva za podnositelja i dijete.

 

Za ostvarivanje prava na financiranje školske marende s početkom školske godine 2021./2022., rok za dostavu Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 31. kolovoza 2021.

Kalendar događanja