Novosti

22.10.2021.

Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

    

O B A V I J E S T

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

 

1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

  

Kalendar događanja