Novosti

4.10.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/21, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 04. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge - Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA, Poziv za dostavu ponuda dana 04. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

1. Društvu P.M.C. d.o.o. (OIB: 22071337372), Ul. Andrije Medulića 6, 51 000 Rijeka, putem e-maila: info@pmc-sailing.com, miran.cofek@gmail.com ,

2. Društvu IMC d.o.o. (OIB: 11259593301), Slavka Krautzeka 97, 51 000 Rijeka, putem e-maila: imc@imc.com.hr, bujan@imc.com.hr,

3. Društvu ARTEC – KORA d.o.o. (OIB: 75032589942), Janeza Trdine 7/3, 51 000 Rijeka, putem e-maila: artec-kora@inet.hr , zkrajcevic@gmail.com.

 

Kalendar događanja