Novosti

10.4.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.04.2008. godine

Na sjednici Poglavarstva prihvaćen je Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2007. godine, te je Prijedlog upućen na razmatranje Općinskom vijeću Općine Kršan. Također je za prošlu godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihvaćeni Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini i prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Općine Kršan o kojima će se na Općinskom vijeću razmatrati u zajedno sa obračunom proračuna za prošlu godinu. Formirana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina kao radno tijelo Poglavarstva prema Odluci o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan. Prihvaćena je ponude tvrtke ''Elektra'' d.o.o. Labin za izradu gromobranske instalacije i uzemljenja na zgradi Općine Kršan vezano uz otklanjanje nedostataka utvrđenih u Zapisniku o pregledu općinske zgrade Centra za zaštitu na radu i zaštite od požara, Rijeka. Radi zadovoljavanja potreba stanovništva za nabavkom novih kontejnera zatražit će se od ovlaštenih firmi ponude za sve vrste kontejnera. Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o aktivnostima na utvrđivanju stvarnog stanja na grobljima i stvaranju evidencije za groblja Plomin, Nova Vas i Kožljak. Utvrdilo je nastavak snimanjima ostalih groblja. Kao prvo u nizu za izradu situacijskog snimka određeno je groblje u Čepiću, o čemu će biti obaviješten i MO Čepić. Radi održavanja područja Brestove Poglavarstvo će sazvati radni sastanak sa predstavnicima: Hrvatskih cesta, ŽUC-a, Lučke uprave, KP «1. maj « Labin i Jadrolinije. Donijeta je odluke o pristupanju rekonstrukciji vodovoda Baraki iz sredstava osiguranih u 2008. g. za Općinu Kršan u TD Vodovod Labin. Također je donijeta Odluka o pristupanju izradi Programa i mjera za provođenje mjera za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju u 2008. godine, te odluke o poduzimanju pripremnih radnji za osnivanje Savjeta mladih na području Općine Kršan prema Zakonom o savjetima mladih. Prema provedenom natječaju za zakup poslovnih prostora kao najpovoljnije ponude izabrane su ponude tvrtke Nensi stil iz Kožljaka (djelatnost: frizerski salon) za poslovni prostor u Plominu i ponuda Obrta Mini market Kožljak iz Kožljaka vl. Igor Načinović (trgovinska djelatnost) za poslovni prostor u Kožljaku. Produžen je također ugovor o zakupu poslovnog prostora na Pristavu s tvrtkom Pristav d.o.o. Kršan (skladišna djelatnost). Također se udovoljilo zahtjevu tvrtke Pekara Kršan iz Kršana za raskidom ugovora o zakupu poslovnog prostora (trgovine) u Potpićnu. Udruzi Pineta odobreno je korištenje javne površine u Potpićnu u svrhu provođenja referenduma o NATO-u., a tvrtci Uvala poljane produženo je korištenje javne površine na Brestovi. Vezano za ulaganja u poslovne prostore Poglavarstvo Općine Kršan zauzelo je stav da se Zakupcima poslovnih prostora ubuduće ulaganja priznaju do iznosa jednogodišnjeg zakupa poslovnog prostora. Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu za sufinanciranje županijskog natjecanja iz kemije OŠ «V. Nazor» Potpićan u visini 3.000 kn, a Župnom Caritasu Plomin donirat će se 2.000,00 kn. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja odobrena je jedna financijska pomoć iz socijalnog programa u visini 500,00 kn obitelji težeg socijalno-materijalnog statusa. Donesena je odluka o izradi troškovnika za uređenje plaže i popratnih sadržaja na plaži u Plomin Luci, te troškovnika za sanaciju zida na groblju Kožljak, sanaciju potpornog zida za istočni dio Plomina i sanaciju zida prema Malinima kod pumpne stanice.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja