Novosti

8.1.2009.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 31.12.2008.

Foto vijesti

 

Nakon provedenog otvorenom postupku javne nabave u svrhu  ustupanja izvođenja radova na sanaciji zida naselja Plomin – Istočni dio Općinsko poglavarstvo Općine Kršan  kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Šetić d.o.o. Istarska 11, Labin, a kao nadzorni organ na izvođenju navedenih radova izabrana je tvrtka  Emis d.o.o. Labin, M. Blažina.  Također je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u svrhu ustupanja radova na izvođenju radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan, Poglavarstvo kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Ceste d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, a kao nadzorni organ odabran je dipl.ing.građ. Bruno Škopac iz Rapca.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je ponudu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable iz Labin za izradu geodetske dokumentacije za utvrđivanje građevne čestice, izradu parcelacijskog elaborata i uknjižba zgrade tvrtke ''Agropromet'' d.d. u stečaju Potpićan, a radi zajedničke prodaje nekretnina Općine Kršan  i Agroprometa d.d. u stečaju Potpićan.

Nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namjena - ugostiteljska djelatnost,  donijeta je konačna odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

Prema izdanoj lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja Plomin  pristupa se rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u naselju Plomin.

Općinsko poglavarstvo donijelo je Odluku o  provođenju popisa i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Kršan sa stanjem 31. prosinca 2008. godine

Radi provedbe uredskog poslovanja Općinsko Poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje JUO na Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih i drugih tijela Općine Kršan za 2009. godinu.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je  ponudu Obrta ''ISKOPI''  Kršan vl. Renato Celić za sanaciju građevinskog šuta na području Općine Kršan (Kras).

Prihvaćena je ponuda  za uređenje parkovne površine u naselju Potpićan od Obrt ''ISKOPI'' Potpićan, Žudigi 90 vl. Aurelio Ilić, a kao nadzorni organ za navedene radove odabrana je tvrtka Nova projekt  d.o.o iz Labina.

Općinsko poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje na Kolektivni ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića ''Pjerina Verbanac'' Labin.

Na traženje roditelja djece, na sjednici je razmatrana problematike prijevoza školske djece na relaciji Lazarići – Potpićan i Kršan – Potpićan, će u svrhu rješavanja navedene problematike biti dogovoren sastanak ravnatelja Osnovnih škola «Vladimira Nazora»  Potpićan i «Ivan Goran Kovačić» Čepić, predstavnika  Županijskog ureda za kulturu i školstvo, te predstavnika «Autotransa» Rijeka i Općine Kršan.

Razmatrana je također problematika rada Poštanskog ureda u Kršanu koji s Novom godinom mijenja radno vrijeme odnosno skraćuje radno vrijeme za rad sa strankama samo od 08.00 do 10.00 sati, te će općinski načelnik organizirati sastanak s predstavnicima Hrvatske pošte u cilju zadržavanja dosadašnjeg rada poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo Kršana i okolnih sela.

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja