Novosti

6.3.2009.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 02. 03. i 05.03.2009.

Foto vijesti

 

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan će u cilju nastavka uređenja plaže u Plomin Luci utvrditi elemente što ih prema Pravilniku o vrstama morskih plaža i uvjetima moraju zadovoljavati  sadržavati registrirane morska plaža, te će u tu svrhu sačiniti troškovnik radova za izgradnju dva manja sanitarna čvora i kabine za presvlačenje.

U svrhu sanacije  zida  prema naselju Malini u Plominu pristupit će se usklađenju troškovnika radova ovlaštenog projektanta sa dostavljenim uvjetima konzervatora.

U svezi nastavka rada na donošenju prostornih planova uređenja tj.  izrade UPU Plomin  i  DPU Stari grad Kršan pristupit će se izradi prijedloga odluke za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave sa  tvrtkom URBIS 72 iz Pule, koji su  djelomično izradili DPU Plomin Stari grad  i DPU Kršan Stari grad po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ali budući postupci nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakon moraju se prethodni postupci uskladiti s odredbama novog Zakon o prostornom uređenju i gradnji te prostorni planovi donijeti u skladu s odredbama novog Zakonu. Prihvaćena je ponuda tvrtke  URBIS 72 za izradu prethodnih radova i odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan. U svezi izrade ostalih urbanističkih planova Jurasi, Fonovići, Potpićan Načinovići i građevinskog područja naselja Kršan pristupa se izmjeni Plana nabave za 2009. g., kako bi se mogli provoditi postupci javne nabave po  određenim fazama rada.

Općinsko poglavarstvo razmatralo je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova izgradnje sanitarne kanalizacije u naselju Vozilići - I. faza  i  zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova na izgradnji dijela sanitarne kanalizacije u naselju Plomin – Istočni dio te prihvatilo kao konačne ponude tvrtke tvrtka Cesta d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevinskog materijala, Strossmayerova 4, Pula. Kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je ovlaštena tvrtka  Vema-ing d.o.o. iz Pićna  

Pristupa poduzimanju pripremnih radnji za izradu geodetskih elaborata za evidentiranje postojećih putova na području Općine Kršan sve po nalogu  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Općinsko poglavarstvo općine Kršan uputilo je Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008. godine, te Izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godine prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Također je na razmatranje Općinskom vijeću upućeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje rujan-prosinac 2008. godine.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je Izvješće Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kršan prouzrokovano olujnim nevremenom  praćeno bujicama i poplavom kojim je utvrđeno da ukupna šteta iznosi 6.145.527,68 kn.

Općinsko povjerenstvo je zaduženo da žurno dostavi svu potrebnu dokumentaciju i isprve  Županijskom povjerenstvu.

Općinsko poglavarstvo primilo  je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o načinu fakturiranja potrošnje vode  «Vodovoda Labin» d.o.o. Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te će se zatražit da se navedena problematika razmatra sa predstavnicima Vodovoda  na koordinaciji načelnika i gradonačelnika  Labinštine. Poglavarstvo je također primilo  na znanje informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2008. godine.

Poglavarstvo je  suglasno sa produženjem ugovora o zakupu poslovnih prostora, većinom garaža,  sa dosadašnjim zakupcima koji redovito plaćaju svoje obveze u Potpićnu, te zamolbom Videoteke Robi o zatvaranju djelatnosti u Potpićnu.

Poglavarstvo je prihvatilo ponudu Radio Istre Pazin  za daljnju poslovnu suradnju na promotivnim aktivnostima ove Općine u 2009. godini.

Poglavarstvo je prihvatilo zapisnik Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan od 24. veljače 2009. godine kojim se je dodijelila jednokratna pomoć više obiteljima teškog materijalnog stanja.

 

Kalendar događanja