Novosti

7.5.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 05.05.2008. godine

Na sjednici Poglavarstva utvrđen je konačni prijedlog Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, koji se upućuje na donošenje Općinskom Vijeću, te je razmatran nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kršan. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan povećana je vrijednost boda kojom se utvrđuje visina financijske pomoći korisnicima Programa socijalne skrbi, te je donesen zaključak o daljnjem pružanju financijske pomoći najugroženijim korisnicima socijalnog programa zaključno s mjesecom lipnjem 2008. godine. Po proteku roka za žalbu donijete su odluke o sklapanju ugovora za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan u Kožljaku i Plominu sa najpovoljnijim ponuđačima, i to: tvrtkom Nensi stil iz Kožljaka i Obrtom «Mini market» iz Kožljaka, te odluka o produženju ugovara o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi na Pristavu sa dosadašnjim korisnikom tvrtkom ''ITAL-PAN'' d.o.o. Kršan. Vezano uz Projekt plinofikacije Općine Kršan prirodnim plinom, te dostavu podataka IŽ vezano uz plinofikaciju Istarske županije, za dan 06.05.2008. godine zakazan je sastanka sa predstavnicima tvrtke PLINARA iz Pule i tvrtke Inženjering za naftu i plin iz Zagreba. Vezano uz prijedlog OŠ «V. Nazora» iz Potpićna za postavljanjem ležećih policajaca u naselju Potpićan na glavnoj prometnici, radi zaštite sigurnosti djece u prometu, uputit će se dopis osnovnoj školi i prijevozniku Autotransu iz Rijeke da prijevoz učenika osigura do škole, a ne do autobusnog stajališta kako djeca ne bi trebala prelaziti prometnicu. Donijeta je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za sanaciju zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i zida u Kožljaku za što su Proračunom Općine Kršan osigurana sredstava u visini 327.868,85 kn (bez PDV-a. Donijeta je odluka da se pristupa pripremnim radnjama za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Kršan, te za donošenje UPU Plomin, DPU Kršan. Prihvaćen je zapisnik o Inspekcijskim nadzorom DUZiS, Službe za civilnu zaštitu kojim je bez primjedbi utvrđeno provođenje obveza predstavničkog i izvršnog tijela JLS – Općine Kršan iz Zakona o zaštiti i spašavanju. Radi ostvarivanja suradnje na projektima od zajedničkog interesa za stanovništvo Općine Pićan i Općine Kršan ( npr. adaptacija Mjesnog ureda Potpićan) organizirat će se sastanka s predstavnicima Općine Pićan. Razmatrajući cjelokupnu problematiku autobusnih čekaona na području Općinu Kršan Poglavarstvo je odlučilo da se prikupe ponude za nabavku 3 čekaone koje bi se smjestile na području Kršana, Šušnjevice i Stepčići te da se pristupa izgradnji ogradnog zida na postojećoj autobusnoj stanici u Stepčićima, a obzirom na preuzete obveze Općine Kršan. Donijeta je također Odluka da se pristupa raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Kršan. Cjelokupan tekst natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kršan. Prema izrađenom troškovniku za uređenje plaže u Plomin Luci pristupa se izvođenju zemljanih i montažni radova, te dovoda priključka vode i montiranje sanitarnih uređaja. Poglavarstvo je upoznato s informacijom o izgradnji željezničkog tunela kroz Učku. Također je upoznato sa Izvješćem o kakvoći mora na morskim plažama u IŽ za 2007.g, te se složilo o nastavku kontrole kakvoće mora u 2008. godini od strane ZZJZ IŽ na plažama kojima upravlja Općina Kršan. Općinski načelnik Josip Kontuš predložen je za promjenjivog člana (sa područja JLS na čijem se području poduzima zahvat) Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola kojeg prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju imenuje Poglavarstvo IŽ. Vezano uz sanaciju državne ceste Vozilići – Gračišće Poglavarstvo je primilo na znanje informaciju o sastanku održanom u Popićnu vezano za izgradnju raskrižja - priključka na državnu cestu u Potpićnu, te je upoznato sa nacrtom istog raskrižja projektiranog od strane tvrtke VIA ing d.o.o. Pula. Nadalje Poglavarstvo je imenovalo Eđea Brenčić – člana Poglavarstva Općine Kršan za koordinatora u projektu sanacija državne ceste Vozilići - Brestova Radi informatizacije upravljanja grobljima na području Općine Kršan Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke Axiom iz Čakovca. Poglavarstvo je također donijelo odluku da se pristupa sanaciji deponija u naselju Čepić –Zatka, te da se sufinancirat zajedničko druženje mještana naselja Boljevići sa iznosom od 3.500,00 kn a povodom akcije čišćenja i uređenja naselja koje organizira već 4.-tu godinu tijekom mjeseca svibnja.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja