Novosti

12.5.2008.

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Brdo, Čepić i Šušnjevica

Temeljem članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 73/00.), članka 3, 4. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 4/98.) te odluke Općinskog poglavarstva Općine Kršan od 5. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina I.

Predmet natječaja je: 1. prodaja zgr.kat.čest. br. 278 ruševina škole, cisterna i dvorište, upisana u z.k.ul.br. 585 u k.o. Brdo, ukupne površine 887 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 2. prodaja kat.čest.br. 1843/24 skladište, stanica za mazut, mosna vaga, dehidrator, zgrada, asfalt i neplodno, upisana u z.k.ul.br. 996 u k.o. Čepić, ukupne površine 3367 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 3. prodaja zgr.kat.čest.br. 40 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 165 m2, sa kat.čest.br. 548 zemljište površine 316 m2, upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, obje u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 4. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/1 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 147 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 5. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/2 zgrada, površine 62 m2, u naravi ruševna zgrada, sa kat.čest.br. 543 zemljište površine 402 m2, kat.čest.br. 544 zemljište površine 111 m2, te kat.čest.br. 545/1 zemljište površine 2889 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, sve u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 6. prodaja k.č.br. 551, zemljište, površine 3 592 m2, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 7. prodaja kat.čest.br. 1710/1 površine 258 m2, upisana u z.k.ul.br. 1021 u k.o. Čepić, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 8. prodaja k.č.br. 1065, zemljište, površine 179 m2, upisane u z.k.ul.br. 315 u k.o. Šušnjevica, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan. Opis: Nekretnina pod red.br. 1. je u naravi ruševina bivše škole Kostrčani, a prodaje se uz napomenu da je pristup zgradi sa javnog puta omogućen samo preko parcela u privatnom vlasništvu, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnine pod red.br. 2. se nalaze u Čepiću, pokraj farme. Napominje se da zgrade imaju upisanu zabilježbu da ne posjeduju uporabnu dozvolu. Do istih nekretnina omogućen je prilaz preko k.č.br. 1843/27 u k.o. Čepić (asfalt, neplodno, oranica) upisana u z.k.ul.br. 996, koja je u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, te Općina preuzima obvezu da ju optereti pravom služnosti puta u korist kupca k.č.br. 1843/24 u k.o. Čepić, odnosno svagdašnjeg vlasnika navedene nekretnine. Kupac preuzima zatečene zakupce u prostorima skladišta, kao i sva prava i obveze utvrđene u ugovorima o zakupu zaključenim s Poljoprivrednom zadrugom „Čepić polje“. Kupac preuzima i obvezu da nekretnine koristi za preradu poljoprivrednih proizvoda ili kao skladište sjemenske robe. Nekretnine pod red.br. 3. nalaze se u Latkovićima, zgrada je u naravi ruševina, te se uz istu prodaje zemljište koje se nalazi pored zgrade. Nekretnina pod red.br. 4. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, bez okolnog zemljišta. Nekretnine pod red.br. 5. nalaze se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, te o okolnim zemlištima koje graniče s dotičnom ruševnom zgradom. Nekretnina pod red.br. 6. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o zemljištu smještenom uz javni put označen kao k.č.br.2090/3 u k.o. Brdo. Za nekretnine pod red.br. 3,4,5. iz natječaja napominje se da do zgr.k.č.br. 45 (suvlasništvo Općine Kršan u 20/40 dijela) koja je u naravi zemljište (a ne zgrada), koje se proteže kroz cijelo selo Latkovići, vodi put – javno dobro označen kao k.č.br. 2090/3 u k.o. Brdo, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnina pod red.br.7. u naravi je dvorište zgr. k.č.br. 21/4 u k.o. Čepić u Čepiću. Nekretnina pod red.br.8. u naravi je zemljište u Šušnjevici smješteno neposredno uz k.č.br. 1054/1 u k.o. Šušnjevica. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu iz natječaja, osim u slučaju kad je ta obveza preuzeta uvjetima iz ovog natječaja.

II.

Početna cijena za nekretnine iz toč.I. natječaja iznosi: - za nekretninu pod red.br. 1...........253.720,80 kn, - za nekretninu pod red.br. 2...........2.505.794,00 kn, - za nekretnine pod red.br. 3...........62.525,20 kn, - za nekretnine pod red.br. 4...........27.052,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 5...........327.832,96 kn, - za nekretnine pod red.br. 6...........392.246,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 7............45.453,41 kn, - za nekretninu pod red.br. 8............51.559,25 kn. Sve nekretnine koje su predmet prodaje, prodaju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati u dogovoru sa stručnim službama Općine Kršan, uz prethodnu najavu na tel. 378-222.

III.

Propozicije natjecanja: Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pismenih ponuda, tj. pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom: Ponuda za kupnju nekretnina, NE OTVARAJ! Svaki sudionik natječaja dužan je položiti jamčevinu u visini 10% od ukupnog iznosa početne visine cijene utvrđene u toč. II. Ovog natječaja, tj. iznos od: • 25.372,08 kn za nekretninu pod red.br.1. • 250.579,40 kn za nekretnine pod red.br.2. • 6.252,52 kn za nekretninu pod red.br. 3. • 2.705,24 kn za nekretninu pod red.br. 4. • 32.783,30 kn za nekretnine pod red.br. 5. • 39.224,64 kn za nekretninu pod red.br.6. • 4.545,34 kn za nekretninu pod red.br.7. • 5.155,93 kn za nekretninu pod red.br.8. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kršan, proračun, broj: 2402006-1821700003, s pozivom na broj: 22-7706 MBG za fizičke osobe i 21-7706 MB za pravne osobe. Kandidatima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana izvršenog izbora ukoliko na izbor nije bilo prigovora, a kandidatu koji je u natječaju uspio jamčevina se uračunava u cijenu. Sudionik u nadmetanju mora u ponudi navesti sljedeće podatke: - ime i prezime, adresu stanovanja odnosno tvrtku i sjedište firme, - oznaku nekretnine za koju se natječe, - iznos cijene koju nudi, s time da ponuđena cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene. Ostali uvjeti natječaja: Izabrani ponuditelj dužan je u roku 8 dana od prijema konačne odluke o prodaji nekretnine platiti ponuđenu odnosno kupoprodajnu cijenu nekretnina. U istom roku dužan je platiti dio troškova vezanih za pripremu nekretnina za prodaju, i to: - za nekretninu pod red.br.1. iznos u visini od 2.806,00 kn, - za nekretnine pod red.br.2. iznos u visini od 9.150,00 kn, - za nekretnine pod red.br.3. iznos u visini od 1.613,12 kn, - za nekretninu pod red.br.4. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.5. iznos u visini od 3.226,24 kn, - za nekretninu pod red.br.6. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.7. iznos u visini od 2.348,50 kn, - za nekretninu pod red.br.8. iznos u visini od 2.348,50 kn. Nakon dostave dokaza o uplati cijene i naprijed navedenih troškova, s kupcem odnosno s napovoljnijim ponuđačem se sklapa kupoprodajni ugovor. Porez na promet nekretnina, kao i ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva i uknjižbu snosi kupac. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora gubi pravo na povrat jamčevine, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća. Uz ponudu za bilo koju nekretninu iz toč.I. natječaja sudionik u nadmetanju dostavlja sljedeću dokumentaciju: - presliku domovnice (za fizičke osobe), izvod iz obrtnog registra, tj. presliku obrtnice, odnosno presliku izvoda iz sudskog registra za pravne osobe, - kopiju uplatnice kao dokaz o uplati jamčevine, - dokaz o pravu prvokupa - preče kupnje, ukoliko postoji, - dokaz o ostvarenju prvenstva pri kupnji nekretnina iz toč.I.podtoč.2. natječaja, ukoliko postoji. Pravo prvokupa - preče kupnje priznaje se uz uvjet prihvata najpovoljnije cijene, a uz ispunjavanje i ostalih uvjeta iz natječaja suvlasnicima nekretnine kada se prodaji izlaže poseban odnosno suvlasnički dio nekretnine, s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom, i tako redom, a ukoliko suvlasnici imaju iste suvlasničke dijelove prioritet ima onaj suvlasnik koji je ponudio veću cijenu za kupnju suvlasničkog dijela, te u ostalim slučajevima predviđenim općinskom odlukom. Prvenstvo pri kupnji nekretnine iz toč.I. podtoč.2. ovog natječaja imat će kandidat koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja i prihvat najviše postignute cijene ima u zakupu poljoprivredno zemljište koje je susjedno, tj. graniči s ovom nekretninom. Pismene ponude dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Glasu Istre“, odnosno od dana objave cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, a dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine Kršan.

IV.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, utvrdit će se da se nekretnina prodaje tom kandidatu, odnosno da će se njemu prodati po cijeni koju je isti ponudio, a koja ne može biti niža od početne cijene.

V.

Ponude će se otvarati komisijski dana 26. 05. (ponedjeljak) 2008. godine u 14,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. Nepotpune i nepravodobne prijave, odnosno ponude neće se razmatrati.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan dana 12.05. 2008. godine Posljednji dan prijave na natječaj: 20.05. 2008. godine

Kalendar događanja