Novosti

15.5.2008.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Potpićnu

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/1998.) i zaključka od 13. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Potpićnu, Potpićan bb, koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na k.č. 54/1 u k.o. Kršan, za obavljanje uslužne djelatnosti – frizerski salon. II. Površina navedenog prostora iznosi 52,16 m2. Početna zakupnina za prostor iznosi 10,80 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina. III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen. Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/378-222. IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 112,66 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe. V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani, te određenu dokumentaciju, i to: a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose: - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu), - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta) ili na ime obrta, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose: - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke), - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem. VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u listu “Glas Istre”. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. Ponude će se otvarati dana 28. svibnja 2008. godine u 1500 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo. O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču. Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre'' dana 15. svibnja 2008. godine

Kalendar događanja