Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Djelokrug rada, Statut i Poslovnik
Općinsko vijeće
Djelokrug rada, Statut i Poslovnik

Status

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01), članka 8. i 35. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2009. godine donijelo je

STATUT OPĆINE KRŠAN

Polazeći od osnovnih načela Ustava i Ustavnog zakona, ovim se Statutom svim građanima Općine Kršan utvrđuju zajamčena prava i slobode iz ustavnih odredbi kao i ona koja su priznata međunarodnim dokumentima.

Građani Općine Kršan ostvaruju svoja prava i slobode bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj, status naslijeđen rođenjem ili drugim osobinama.

Statutom Općine Kršan kao temeljnim aktom utvrđuje se obveza poštivanja svih građana Općine Kršan, poštivanje i zaštita prava nacionalnih manjina te sloboda izražavanja etničke i multikulturalne raznolikosti etničkih grupa, naročito autohtone etničke i jezične skupine Istrorumunja, čiji pripadnici i danas žive na području Općine Kršan.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Općina), i to:

 • status, područje i granice Općine,

 • samoupravni djelokrug,

 • obilježja, pečati i Dan Općine,

 • javna priznanja,

 • ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

 • financiranje i imovina,

 • oblici konzultiranja građana,

 • provođenje referenduma i mjesni zbor građana,

 • mjesna samouprava,

 • ustrojstvo i rad javnih službi,

 • akti općine,

 • javna rasprava,

 • oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,- druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza Općine.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

 • Općina je jedinica lokalne samouprave.

 • Naziv Općine je: Općina Kršan.

 • Općina je pravna osoba, sa sjedištem u Kršanu, Blaškovići br. 12.

Članak 3.

Sukladno odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kršan nalaze se sljedeća naselja: Blaškovići, Boljevići, Čambarelići, Jesenovik, Kostrčani, Kožljak, Kršan, Lanišće, Lazarići, Letaj, Nova Vas, Plomin, Plomin Luka, Polje Čepić, Potpićan, Purgarija Čepić, Stepčići, Šušnjevica, Veljaki, Vozilići, Zagorje, Zankovci, Zatka Čepić.

U sklopu naselja iz st.1. ovog članka nalaze se sela i zaseoci kako slijedi:

 • Blaškovići: Blaškovići, Galovići, Paliski, Kostadini, Frankoli, Gržinići, Brenkovići, Grudići, Valentići, Longovići,

 • Boljevići: Boljevići, Vlašići, Belići, Kožljanići,

 • Čambarelići: Čambarelići, Juranići, Carići, Markoni,

 • Jesenovik: Polje, Surjani, Belani, Pičići, Karlovići, Škrlji, Škavreti, Načinovići, Salamoni,

 • Kostrčani: Kostrčani, Trkovci, Perasi, Brdo, Gorinci, Franuli, Draga, Roteti, Dolišćina, Breg,

 • Kožljak: Kožljak, Gorinci, Žuknica, Faldovija, Zagrad, Kaštel, Belići, Bačvari, Gradina, Purići, Katun, Surjani, Vozila, Škalameri, Velo selo,

 • Kršan: Stari grad, Stare staze, Baći, Pristav, Kiršići, Miščići, Barišići, Juršići, Tonci,

 • Lanišće: Lanišće, Rumunci, Antunci, Tometići, Skrobinci, Baraki, Loleti, Maslovići, Ilija,

 • Lazarići: Lazarići, Jakovčići, Šestani, Sinkovići,

 • Letaj: Kontuši, Cigari, Stoji, Fajmani, Lencovija, Pulići, Štoci, Salići, Vala,

 • Nova Vas: Nova Vas, Žgolji,

 • Plomin: Plomin, Ceran, Goričica,

 • Plomin Luka: Plomin Luka, Zustovići, Ivanići, Malini, Škrljevo, Donji Klavar, Gornji Klavar, Keršovanići, Kastavci, Dražine,

 • Polje Čepić: Polje Čepić, Žulići, Purići, Honovići, Kloštar, Halaja, Pušinci, Deželići, Kranjčići, Bobinci, Bernići, Kenuli,

 • Potpićan: Potpićan,

 • Purgarija Čepić: Purgarija Čepić, Filipaši,

 • Stepčići: Stepčići, Peretići,

 • Šušnjevica: Šušnjevica, Bakoti, Banašeri, Baketi,

 • Veljaki: Veljaki, Šošići, Buruli, Ivašići, Vickići, Baraki, Polje, Šimati, Juršići,

 • Vozilići: Vozilići, Stabljevac, Kvalići, Lukarići, Stipanići,

 • Zagorje: Načinovići, Šimuni, Jurasi, Jurkovci, Brestova, Filipaši, Fonovići, Kamenjari, Kušari, Ivani, Paroni, Donadići, Mikići, Ivančini, Stipani, Ivanići, Baći, Faraguni,

 • Zankovci: Zankovci, Grofići, Krnelići, Miheli, Pajarini, Gretići, Škabići, Latkovići, Dražine,

 • Zatka Čepić: Zatka Čepić, Trzenti, Paronići, Cunjani, Jančari, Kankaraši.

Članak 4.
Područje Općine Kršan obuhvaća u cjelini područja sljedećih katastarskih općina (u daljnjem tekstu: k.o.): Šušnjevica, Letaj, Brdo, Čepić, Kršan, Kožljak, Mala Kraska, Jasenovik, Nova Vas, veći dio područja k. o. Plomin, te manji dio k. o. Grobnik i Ripenda.

Granica Općine ide rubnim sjevernim granicama k. o. Šušnjevica i Letaj, nastavlja zapadnom granicom k.o. Brdo, s time da na sjevernom dijelu granice presijeca k. o. Grobnik na čijem području obuhvaća selo Stoci. Zatim ide zapadnim granicama k. o. Čepić i Kršan. Na južnom dijelu k.o. Kršan presijeca područje k.o. Plomin na način da zaobilazi zaseoke Eržišće i Matijašići. Potom se nastavlja po granici k.o. Plomin u dijelu koji graniči sa k.o. Nedešćina i proteže se do križanja k.o. Plomin, k.o. Nedešćina i k.o. Ripenda, te slijedi granicu k.o. Ripenda. Zatim zadire u dio područja k.o. Ripenda slijedeći staru željezničku prugu prema Plominskom zaljevu, gdje se granica proteže do južne strane ušća Boljunčice. Istočni dio Općine Kršan proteže se do istočnih granica k.o. Nova Vas, Mala Kraska, Kožljak i Plomin, sve do uvale Stupova.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,

 • prostorno i urbanističko planiranje,

 • komunalno gospodarstvo,

 • brigu o djeci,

 • socijalnu skrb,

 • primarnu zdravstvenu zaštitu,

 • odgoj i osnovno obrazovanje,

 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

 • zaštitu potrošača,

 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

 • protupožarnu i civilnu zaštitu,

 • promet na svom području,

 • ostale poslove sukladno posebnim propisima.

Poslove iz st.1. ovog članka čije je obavljanje Općina dužna organizirati, kao i one koje može obavljati ukoliko je osigurala uvjete za njihovo obavljanje, utvrđuju se posebnim zakonima.

Članak 6.
Odlukom Općinskog vijeća može se pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz čl. 5. ovog Statuta prenijeti na Istarsku županiju (u daljnjem tekstu: Županija) ili na mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može zatražiti od Skupštine Istarske županije da se Općini, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Općine Kršan, uz uvjet da Općina može osigurati dovoljno prihoda za obavljanje tih poslova.

Odlukama iz st.1. i 2. ovog članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor nad njihovim obavljanjem te osiguranje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 7.
Obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta Općina može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način utvrđen u st.1. ovog članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili ustanova, ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz st.1. ovog članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće.

IV. OBILJEŽJA , PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

Općina ima svoja obilježja, i to: grb Općine i zastavu Općine.

Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom državnom arhivu.

Članak 9.
Grb Općine je povijesni grb Kršana, koji je u trokutastom (srcolikom) štitu crvene boje obrubljenom crnim rubom, u kojem se nalazi srebrna strelica oivičena crnom crtom sa vrškom okrenutim prema gore.

Članak 10.
Zastava Općine je svijetle plave boje obrubljena crnim rubom. U sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Kršan obrubljen tankim zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2 , a visina grba je 2/3 širine zastave.

Članak 11.
O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku. Istom odlukom Općinsko vijeće utvrđuje mjerila temeljem kojih može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Članak 12.
Tijela Općine su: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i ustrojstvena jedinica Jedinstveni upravni odjel. Ova tijela imaju svoje posebne pečate. Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine Kršan moraju biti istaknuti nazivi tih tijela.

Opis pečata iz st. 1. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnim propisima.

Članak 13.
U Općini se svečano obilježava 25. srpnja – Dan Sv. Jakova kao Dan Općine.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se javna priznanja Općine.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 14.

Javna priznanja Općine Kršan su:
-počasni građanin Općine Kršan,
-godišnja nagrada Općine Kršan.

Članak 15.
Godišnja nagrada Općine Kršan dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu.

Članak 16.
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Članak 17.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.

Osim javnih priznanja u smislu članka 14. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće ili Općinski načelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

Članak 18.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 15 članova odnosno vijećnika.

Iznimno Općinsko vijeće može imati i više od 15 vijećnika i to u slučaju kad predstavnik nacionalne manjine nije izabran sa nijedne od lista koje su nastupile na izborima, a prema važećim zakonima RH neka od manjina ostvaruje pravo zastupljenosti u Općinskom vijeću.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.
Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine i Statutarnu odluku,

 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

 3. donosi proračun, programe javnih potreba, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,

 4. donosi dokumente prostornog uređenja Općine Kršan,

 5. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

 6. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, te imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

 7. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove,

 8. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,

 9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

 10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

 11. određuje predstavnike Općine u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina osnivač ili suosnivač,

 12. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je Općina osnivač, ako zakonom, ovim Statutom odnosno posebnom odlukom Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno drugom tijelu,

 13. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društava i javnih ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina,

 14. dodjeljuje javna priznanja Općine,

 15. odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Općine udruzi jedinica lokalne samouprave te uspostavlja suradnju Općine s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

 16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

 17. raspisuje lokalne referendume za područje Općine,

 18. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom,

 19. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Članak 20.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa i predstavlja Općinsko vijeće,

 • saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća,

 • brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,

 • koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća, o prestanku mandata članova Općinskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Općinskog vijeća,

 • vodi brigu o poštivanju Poslovnika Općinskog vijeća,

 • obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti predsjednika, u obavljanju njegovih dužnosti zamjenjuje ga potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti potpredsjedniku. Pri obavljanju povjerenih mu poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa predsjednika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga potpredsjedniku, ne prestaje odgovornost predsjednika za njihovo obavljanje.

Članak 21.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st.2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik, u roku od 15 dana. Nakon proteka ovih rokova sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 22.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 23.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 24.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno, te u tom razdoblju ostvaruju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 25.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 26.
Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina svih članova Općinskog vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Statut Općine, Statutarnu odluku, Programe javnih potreba, Proračun, Odluku o privremenom financiranju, Godišnji obračun Proračuna, Poslovnik općinskog vijeća, izmjene i dopune navedenih akata, Odluke o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Općinsko vijeće odlučuje većinom svih članova.

Članak 27.
Na jednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 28.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga, radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz st.1. ovog članka utvrđuju se poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 29.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član, a u slučaju njegove odsutnosti najstariji član među nazočnima.

Članak 30.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

b) Izvršno tijelo - Općinski načelnik

Članak 31.
Izvršno tijelo u Općini je općinski načelnik.

Članak 32.
Općinski načelnik bira se na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 33.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom Zakonu.

Članak 34.
Općinski načelnik zastupa Općinu, te obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa zakonom, i to:

 1. donosi odluke, rješenja, zaključke i druge akte sukladno ovom Statutu, Zakonu i drugim propisima,

 2. priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,

 3. usmjerava djelovanje Službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

 4. odgovara za zakonitost rada Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kršan

 5. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

 6. predlaže Općinskom vijeću donošenje Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna,

 7. podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću

 8. obavlja izbor i imenovanje te razrješenje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan sukladno posebnom Zakonu,

 9. utvrđuje koeficijente i visinu osnovice za plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, visinu naknade te ostala prava koja im pripadaju, sukladno važećim odlukama, Kolektivnom ugovoru, Zakonu i drugim propisima,

 10. vrši nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnih odbora,

 11. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa Zakonima,

 12. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave kako je to utvrđeno važećim zakonima RH,

 13. izdaje punomoći i ovlaštenja osobama za zastupanje Općine pred sudovima, državnim tijelima i organima, kao i pred drugim službama ili pravnim osobama. Punomoći i ovlaštenja se izdaju u pisanom obliku, a načelnik ih potpisuje i ovjerava pečatom,

 14. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, Zakonom ili drugim propisima.

Članak 35.
Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenesenih u nadležnost Općine.

Članak 36.
Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine dužan je obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana ukloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 37.
Izvršne poslove u Općini vrši Općinski načelnik.

Načelnika u slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih mu poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 38.
Općinski načelnik i njegov zamjenik samostalno odlučuju o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Prilikom obavljanja dužnosti iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik i zamjenik ostvaruju pravo na plaću odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz rada, sukladno posebnim Zakonskim propisima odnosno temeljem posebne odluke Općinskog vijeća.

Članak 39.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća osvom radu Općinskom vijeću i to za razdoblje siječanj – lipanj, koje podnosi u srpnju te za razdoblje srpanj – prosinac koje podnosi u siječnju iduće godine.

Općinsko vijeće o izvješću o radu Općinskog načelnika ne glasa, već ga prima na znanje.

Članak 40.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti na način da Općinsko vijeće raspiše referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća odnosno

 • kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne samouprave znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 1. al. 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna te jedinice lokalne, samouprave u tekućoj godini, a ako 1% proračuna iznosi preko 500.000,00 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 41.
Općinsko vijeće ne može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 42.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke

 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjanja kaznenog dijela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

 • danom odjave prebivališta s područja Općine Kršan

 • danom prestanka hrvatskog državljanstva

 • smrću.

Općinsko vijeće će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika.

Članak 43.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni lokalni izbori, a prije njihovog održavanja, neće se raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, dok će dužnost načelnika do kraja mandata obavljati njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 44.
Birači upisani u popis birača Općine imaju pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 45.
Na raspisivanje referenduma iz čl. 40. do čl. 45. ovoga Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe ''Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.''

c) Općinska uprava

Članak 46.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, a unutar istog osnivaju se Službe.

Akt o unutarnjem ustrojstvu u smislu st. 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Članak 47.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je odgovoran Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz st. 1. ovog članka pročelnik je dužan pridržavati se uputa za rad od strane načelnika i Akata o unutarnjem redu.

Članak 48.
Jedinstveni upravni odjel, u okviru prava i dužnosti Općine Kršan, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća i načelnika, prati stanje u upravnim područjima, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove.

Članak 49.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici, čija se prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za njihov rad uređuju posebnim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Članak 50.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 51.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

 2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,

 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,

 4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,

 6. udio u zajedničkim porezima s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak prema posebnom zakonu,

 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

 8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 52.
Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom. U proračunu su svi prihodi i primici proračuna Općine Kršan raspoređeni i iskazani po izvorima iz kojih potječu, a svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se godišnji proračun za sljedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 53.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici utvrđeni proračunom, Proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama dopunama proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Članak 54.
Jedinstveni upravni odjel izrađuje nacrt Proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja načelniku do 15. listopada tekuće godine.

Načelnik utvrđuje prijedlog Proračuna i projekcija te ih podnosi Općinskom vijeću, na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Općinsko vijeće donosi Proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi Proračun.

Proračun i projekcija i izmjene i dopune proračuna i projekcije te odluka o privremenom financiranju objavljuju se u „Službenom glasilu Općine Kršan.

Članak 55.
Jedinstveni upravni odjel dostavlja Općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Članak 56.
Načelnik podnosi prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Usvojeni godišnji obračun proračuna objavljuje se u «Službenom glasilu Općine Kršan».

Članak 57.
Općina Kršan se može zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Općina Kršan može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kršan odnosno onima u kojima Općina Kršan ima udjela ili dionice i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima i općim aktima Općine Kršan.

Članak 58.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Kršan nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine Kršan nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

Članak 59.
Sve pokretne i nepokretne stvari, novac te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina i pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 60.
Vrste općinskih poreza, visina općinskog poreza, obračun i način plaćanja općinskih poreza te oslobađanja i olakšice od plaćanja općinskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeća u skladu sa zakonom.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 61.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o tim pitanjima.

Konzultiranje u smislu st.1. ovog članka obavit će se naročito ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 62.
Konzultiranje u smislu čl. 61. ovog Statuta obavlja se organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

Članak 63.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz st.1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

IX. PROVEDBA REFERENDUMA I MJESNI ZBOR GRAĐANA

Članak 64.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 65.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 njegovih članova, na prijedlog Općinskog načelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora na području Općine i na prijedlog 20 % birača upisanih u popis birača Općine.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 66.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, a može ih sazvati i Općinsko vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značaja za Općinu.

Mjesni zborovi građana sazivaju se za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i sl.), a može se sazvati i za cijelo područje mjesnog odbora.

Članak 67.
Mjesni zborovi građana sazivaju se na način da se građani o datumu i mjestu održavanja zbora, kao i o točkama dnevnog reda obavještavaju putem oglasnih ploča u naseljima.

Osim na način iz st.1. ovog članka mjesni zbor građana može se sazvati i dostavom pismenih poziva na kućne adrese građana, tj. birača s područja za koje se zbor saziva.

Članak 68.
Odluke se na zboru građana donose javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. Donesene odluke su pravovaljane ukoliko se za njih izjasnila većina prisutnih na zboru, a zboru je potrebno da prisustvuje natpolovična većina građana upisanih u popis birača za dio područja mjesnog odbora za koje se zbor saziva ili za cijelo područje mjesnog odbora.

Članak 69.
Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezuje mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 70.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 71.
Utvrđuje se da na području Općine postoje i osnovani su sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Plomin za naselja:

 • Plomin, u čijem sastavu su : Plomin, Ceran, Goričica,

 • Plomin Luka, u čijem sastavu su: Plomin Luka, Zustovići, Ivanići, Malini, Škrljevo, Donji Klavar, Gornji Klavar, Keršovanići, Kastavci, Dražine,

 • Stepčići, u čijem sastavu su: Stepčići, Peretići,

 • Vozilići, u čijem sastavu su: Vozilići, Stabljevac, Kvalići, Lukarići, Stipanići,

 • - Zagorje, u čijem sastavu su: Načinovići, Šimuni, Jurasi, Jurkovci, Brestova, Filipaši, Fonovići, Kamenjari, Kušari, Ivani, Paroni, Donadići, Mikići, Ivančini, Stipani, Ivanići, Baći, Faraguni;

2. Mjesni odbor Kožljak za naselja:

 • Kožljak, u čijem sastavu su: Kožljak, Gorinci, Žuknica, Faldovija, Zagrad, Kaštel, Belići, Bačvari, Gradina, Purići, Katun, Surjani, Vozila, Škalameri, Velo selo;

3. Mjesni odbor Šušnjevica za naselja:

 • Šušnjevica, u čijem sastavu su: Šušnjevica, Bakoti, Banašeri, Baketi,

 • Letaj, u čijem sastavu su: Kontuši, Cigari, Stoji, Fajmani, Lencovija, Pulići, Štoci, Salići, Vala,

 • Nova Vas, u čijem sastavu su: Nova Vas, Žgolji,

 • Jesenovik, u čijem sastavu su: Polje, Surjani, Belani, Pičići, Karlovići, Škrlji, Škavreti, Načinovići, Salamoni,

 • Kostrčani, u čijem sastavu su: Kostrčani, Trkovci, Perasi, Brdo, Gorinci, Franuli, Draga, Roteti, Dolišćina, Breg,

 • Zankovci, u čijem sastavu su: Zankovci, Grofići, Krnelići, Miheli, Pajarini, Gretići, Škabići, Latkovići, Dražine;

4. Mjesni odbor Kršan za naselja:

 • Kršan, u čijem su sastavu: Stari grad, Stare staze, Baći, Pristav, Kiršići, Miščići, Barišići, Juršići, Tonci,

 • Veljaki, u čijem su sastavu: Veljaki, Šošići, Buruli, Ivašići, Vickići, Baraki, Polje, Šimati, Juršići, Bubići

 • Blaškovići, u čijem su sastavu: Blaškovići, Galovići, Paliski, Kostadini, Frankoli, Gržinići, Brenkovići, Grudići, Valentići, Longovići;

5. Mjesni odbor Lazarići za naselja:

 • Lazarići, u čijem su sastavu: Lazarići, Jakovčići, Šestani, Sinkovići,

 • Boljevići, u čijem su sastavu: Boljevići, Vlašići, Belići, Kožljanići,

 • Čambarelići, u čijem su sastavu: Čambarelići, Juranići, Carići, Markoni;

6. Mjesni odbor Čepić za naselja:

 • Lanišće, u čijem su sastavu: Lanišće, Rumunci, Antunci, Tometići, Skrobinci, Baraki, Loleti, Maslovići, Ilija,

 • Polje Čepić, u čijem su sastavu: Polje Čepić, Žulići, Purići, Honovići, Kloštar, Halaja, Pušinci, Deželići, Kranjčići, Bobinci, Bernići, Kenuli,

 • Purgarija Čepić, u čijem su sastavu: Purgarija Čepić, Filipaši,

 • Zatka Čepić, u čijem su sastavu: Zatka Čepić, Trzenti, Paronići, Cunjani, Jančari, Kankaraši;

7. Mjesni odbor Potpićan za naselje Potpićan sa sljedećim ulicama u sastavu: Industrijska, Istarska, Dumbrova, Kršanska, Željeznički prilaz, Pićanska, Rudarska.

Članak 72.
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, te osnivanja novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje Općine za koje mjesni odbori nisu osnovani, inicijativu i prijedlog mogu dati:

 • građani, i to najmanje 10 % birača upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora,

 • Općinski načelnik

 • najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Inicijativa u smislu st. 1. ovog članka mora se obrazložiti, a sadrži podatke o:

 • podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

 • nazivu mjesnog odbora,

 • području i granicama mjesnog odbora,

 • sjedištu mjesnog odbora.

Inicijativa se podnosi u pisanom obliku Općinskom načelniku, koji donosi odluku o sazivanju zbora građana za područje tog Mjesnog odbora. Istom odlukom Općinski načelnik zadužuje Općinsko vijeće za sazivanje izbora.

Istom odlukom Općinski načelnik zadužuje tijelo iz čl. 66. st. 2. ovog Statuta za sazivanje zbora.

Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi razloga navedenih u st. 1. ovog članka mora prisustvovati najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.

Odluka o osnivanju ili preustroju mjesnog odbora donijeta je ako se za nju izjasni natpolovična većina građana prisutnih na zboru građana.

Nakon donošenja odluke iz st. 5. ovog članka, Općinski načelnik upućuje svoje mišljenje Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, koja utvrđuje prijedlog izmjena tj. dopuna Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke u smislu ovog članka Statuta, te ga upućuje Općinskom vijeću.

b) Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 73.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora broji ukupno 5 članova.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, odnosno do objave odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju izbora ili do objave odluke o raspuštanju vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Pravila za izbor vijeća mjesnih odbora, o ustrojstvu i radu mjesnih odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu čl. 6. st. 1. ovog Statuta odgovara načelniku.

Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće, a o održanom zboru treba sastaviti zapisnik.

Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora nadležno je da:

 • predlaže program razvoja svoga područja sukladno planovima Općine Kršan,

 • daje mišljenje u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Općine Kršan,

 • prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne infrastrukture,

 • predlaže i prati mjere i akcije za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora,

 • predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

 • predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži, starijih osoba kao i socijalno ugroženih osoba na svom području,

 • uključuje se u provođenje aktivnosti potrebnih za realizaciju prihvaćenih mjera i programa.

Članak 78.
U svom radu mjesni se odbor mora pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 79.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz st. 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se i podnosi Općinskom načelniku najkasnije do kraja listopada svake godine za narednu godinu.

Članak 80.
Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Godišnjim programom rada utvrđuju se osobito sljedeći zadaci mjesnog odbora:

 • vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

 • poboljšanje kvalitete stanovanja,

 • zadovoljavanje potreba iz oblasti komunalnih djelatnosti i lokalne infrastrukture,

 • utvrđuje plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

 • osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja,

 • zadovoljavanje potreba iz oblasti javnog zdravlja i socijalne skrbi,

 • zaštita okoliša,

 • osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i dr.

Članak 81.
Pod malim komunalnim akcijama u smislu čl. 81. al. 4. podrazumijevaju se: gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, električnu energiju, javnu rasvjetu, zelene površine, dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi, organiziranje čišćenja prirodnih plaža, javni objekti i dr.).

d) Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 82.
Kao osnove pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 73. do 78. ovog Statuta, a kao osnove pravila mjesnih odbora se pored toga propisuje i sljedeće:

 1. izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata,

 2. predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski, te za prisustvovanje sjednici primaju naknadu u visini koju utvrdi Općinski načelnik, a imaju pravo i na naknadu putnih troškova učinjenih za potrebe rada, u skladu s odobrenjem Općinskog načelnika.

Članak 83.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalni administrativni i slični troškovi), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva, i to:

 • prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

 • dotacije pravnih subjekata i građana,

 • druga sredstva.

e) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 84.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 85.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Kršan osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Članak 86.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu ili zajedničkom vlasništvu, sukladno zakonu.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz st.1. i 2. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

Članak 87.
Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Kršan te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti.

Članak 88.
Općina Kršan osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava i javnih ustanova ili osnivanjem vlastitog pogona, a obavljanje određenih javnih djelatnosti može povjeriti na temelju ugovora ili koncesije i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 89.
Od posebnog interesa za Općinu Kršan su djelatnosti koje obavljaju Trgovačko društvo «1.Maj Labin» d.o.o. Labin i Trgovačko društvo «Vodovod Labin» d.o.o. Labin, a čiji suvlasnik i suosnivač je i Općina Kršan. U ovim trgovačkim društvima u članstvo nadzornih odbora Općinski načelnik može imenovati i dužnosnike Općine Kršan, uz uvjete propisane zakonom.

Predstavnici Općine Kršan u skupštinama trgovačkih društava iz st.1. ovog članka dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće Općinskom načelniku koje ga razmatra i upućuje Općinskom vijeću na znanje.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 90.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, na način i po postupku utvrđenom ovim Statutom i Poslovnikom. Općinsko vijeće daje vjerodostojna tumačenja općih akata Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 91.
Općinski načelnik u poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom, ovim Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke, preporuke i rješenja.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 92.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća i Općinskog načelnika donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koje su prihod Općine Kršan donose se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Kršan osnivač ili suosnivač.

Članak 94.
Na donošenje akata iz članka 92. shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine.

Protiv pojedinačnih akata iz čl. 92. može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz čl. 92. može se pokrenuti upravni spor.

Članak 95.
Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom.

Članak 96.
Opći akti se obavezno objavljuju u „Službenom glasilu“ Općine Kršan.

Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može odrediti da iz osobito opravdanih razloga opći akt stupi na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 97.
„Službeno glasilo“ Općine Kršan je glasilo čiji izdavač je Općina, a u njemu se objavljuju opći akti Općinskog vijeća, svi važniji akti Općinskog načelnika, kao i ostali akti i obavijesti kada je njihovo obvezno objavljivanje utvrđeno zakonom, ostalim propisima ili pak samim aktom koji je donesen.

Članak 98.
Tisak i uređivanje „Službenog glasila“ Općine Kršan u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela, a glasilo izlazi povremeno, po potrebi.

XIII. JAVNA RASPRAVA

Članak 99.

U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Kršan i drugih prostornih planova, te postupku izmjena, dopuna i stavljanja van snage prostornih planova provodi se javna rasprava i javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova.

Članak 100.
Način i postupak provođenja javne rasprave, javnog izlaganja i javnog uvida kod donošenja prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim posebnim zakonom i propisima RH.

XIV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 101.

Općina surađuje s pripadajućom Istarskom županijom, svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu, kao i sa susjednom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Općina surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 102.
Radi suradnje u smislu čl. 101. ovog Statuta, Općina s drugim općinama odnosno jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje, kao i osnovati odgovarajuću udrugu.

Članak 103.
Općina može uspostaviti i posebne odnose suradnje s drugim općinama i gradovima te regionalnim jedinicama u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, s time da se prije potpisivanja sporazuma obvezno ispoštuje procedura utvrđena zakonom.

Sporazum o suradnji potpisuje u ime Općine načelnik, a tekst sporazuma objavljuje se u «Službenom glasilu Općine Kršan».

XV. JAVNOST RADA

Članak 104.

Djelovanje tijela Općine Kršan je javno.

Načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kršan preko tiska, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 105.
Sjednice Općinskog vijeća su javne, te im mogu prisustvovati građani i predstavnici javnog priopćavanja.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine Kršan uređuju se Poslovnikom odnosno posebnim aktom.

Članak 106.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje Općinski načelnik.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 107.

O radu općinskih tijela i ostalim aktualnim događajima javnost se upoznaje i putem web stranice Općine Kršan, oglasne ploče smještene na zgradi sjedišta Općine, oglasnih ploča mjesnih odbora, te na druge načine.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Općinski načelnik, najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća i Komisija za statut poslovnik i zakonodavstvo.

Izmjene Statuta donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 109.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Općine Kršan u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz st.1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 110.
Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 02/06, 08/07) i Statutarna odluka ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 04/03).

Članak 111.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/09-01/5

URBROJ: 2144/04-05-09-2
Kršan, 29. srpnja 2009.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up