Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Izmjene statuta
Općinsko vijeće
Izmjene statuta

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'' 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), članka 8. i 35. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst, 137/15, 123/17), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 123/17), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Statutu Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 5/13 – u daljnjem tekstu: Statut), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
''Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.''

Članak 2.

U članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 3.

U članku 19. stavku 2. točka 3. riječ: „godišnji obračun“ zamjenjuje se riječima: „godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. riječi: „četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“.

U stavku 2. iza riječi: „jedinice lokalne samouprave“ dodaju se riječi:

„izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“.

Članak 5.

U članku 23. Statuta, iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
''Član općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.''

Članak 6.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog tijela i njegovih radnih tijela.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 26. stavku 2. riječ: „Godišnji obračun Proračuna« zamjenjuje se riječima: »godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“.

Članak 8.

U članku 27. dodaje se novi stavak 1. i 2. koji glase:
„ Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktima jedinice.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik i njegov zamjenik.“

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

Članak 9.

U članku 34. stavku 1. točki 3. riječi: „te nadzire njihov rad“ zamjenjuju se riječima te „nadzire zakonitost njihovog rada“

U stavku 1. točki 6. riječ: „Godišnji obračun Proračuna“ zamjenjuje se riječima: „godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“.

U stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

„12. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu s Zakonom, Statutom i posebnim propisima,“

U stavku 1. točki 14. na kraju rečenice za riječi „Općinu“ dodaju se riječi „osim ako posebnim Zakonom nije drugačije određeno,“

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima: „drugom raspolaganju“, a u trećoj rečenici iza riječi: „te“ dodaje se riječ: „drugo“, a riječ: „ostalom“ briše se.

U stavku 3. iza riječi: »te« dodaje se riječ: „drugom“ a riječ: „ostalom“ briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 14. ovoga članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju Službenog glasila Općine Kršan koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. riječ: : „srpanj“ zamjenjuje se riječima: „mjesecu rujnu, odnosno s polugodišnjim izvješćem proračuna“, a riječ „siječnju“ zamjenjuje se riječima: „mjesecu ožujku iduće godine odnosno s godišnjim izvješćem proračuna“.

Članak 11.

U članku 40. stavku 1. t.7. na kraju rečenice iza riječi „Zakona“ dodaju se riječi: „razrješenjem općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime u skladu s Zakonom“.

Članak 12.

U članku 42. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača u Općini Kršan,
– 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Kršan.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini Kršan, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 65. stavkom 5. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.“

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“

Članak 13.

U članku 43. stavku 1. brojka: „1“« zamjenjuje se brojkom: „6“.

Članak 14.

U članku 51. stavku 1 točka 4. Iza riječi „koncesije“ stavlja se zarez i brišu se riječi „koje daje njezino predstavničko tijelo“.

Točka 6. mijenja se i glasi: „6. udio u zajedničkom porezu.“

U točki 7. riječi: „i dotacija“ brišu se.

Članak 15.

Članak 52. mijenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt Općine Kršan je proračun.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“

Članak 16.

Članak 54. mijenja se i glasi
„Članak 54
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika, iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama.“

Članak 17.

Članak 55. mijenja se i glasi
„Članak 55.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Kršan i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 18.

U članku 59. stavku 2. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.

Članak 19.

U članku 65. stavku 5. riječi: „Općinsko vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima: „predsjednik Općinskog tijela dužan je dostaviti“, a brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“.

Članak 20.

U članku 72. stavku 1. alineja 3. riječi „najmanje 1/3 članova“ zamjenjuje se riječi „članovi“.

Članak 21.

U članku 78. stavku 2. riječ „koje“ zamjenjuje se riječima: “te na njegov prijedlog Općinsko vijeće“.

Članak 22.

U članku 96. stavku 2. riječ: „danom“ zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana“.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Kršan stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2144/04-05-18-3

Kršan, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'' broj 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01), članka 8. i 35. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), a u svezi sa čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 144/12), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2103 godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Statutu Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 06/2009 – u daljnjem tekstu: Statut), u članku 3., stavku 2, alineji 1., dodaju se nazivi ''Miščići, Barišići,''.

U članku 3. Statuta, u stavku 2, u alineji 7., nazivi ''Kiršići, Miščići, Barišići '' brišu se.

Članak 2.

U članku 18. Statuta,u stavku 2. riječi ''15 članova'' mijenjaju se u riječi ''13 članova''.

Članak 3.

Članak 19. st. 1. točka 7. Statuta mijenja se i glasi:
''7. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,''

Članak 19. st. 1. točka 11. Statuta briše se.

Dosadašnje točke 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. postaju točke 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18.

Članak 4.

Članak 20. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa i predstavlja Općinsko vijeće,
- saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća,
- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,
- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća, o prestanku mandata članova Općinskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Općinskog vijeća,

- vodi brigu o poštivanju Poslovnika Općinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u Istarskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan poslovnikom i statutom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz prethodnog članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.

U slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti predsjednika, u obavljanju njegovih dužnosti zamjenjuje ga potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti potpredsjedniku. Pri obavljanju povjerenih mu poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa predsjednika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga potpredsjedniku, ne prestaje odgovornost predsjednika za njihovo obavljanje.''

Članak 5.

Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:
''Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik Općine Kršan u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.''

Članak 6.

U članku 23. Statuta, iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
'Član općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.''

Članak 7.

U članku 24. Statuta, riječi ''troškova'' brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

''Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.''

Članak 8.

Članak 29. Statuta mijenja se i glasi:
''Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika sukladno odredbama posebnog Zakona.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori sukladno odredbama posebnog Zakona.''

Članak 9.

Članak 30. Statuta mijenja se i glasi:
''Članu Općinskog vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Kršan, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću,

7. istovremenim raspuštanjem Općinskog vijeća i razrješenjem općinskog načelnika i njegovog zamjenika, sukladno odredbama Statuta i Zakona.

Pisana ostavka člana Općinskog vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana ostavka člana Općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.''

Članak 10.

Naslov iznad čl. 31. Statuta koji glasi ''b) Izvršno tijelo – Općinski načelnik'' mijenja se i glasi: ''b) Izvršno tijelo''.

Članak 11.

U čl. 31. Statuta, iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
''Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim ovim statutom odnosno posebnim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika, koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini Kršan.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.''

Članak 12.

Članak 32. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom Zakonu.''

Članak 13.

Članak 33. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom Zakonu.''

Članak 14.

Članak 34. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik zastupa Općinu, te obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa zakonom, i to:

1. donosi odluke, rješenja, zaključke i druge akte sukladno ovom Statutu, Zakonu i drugim propisima,

2. priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
3. usmjerava djelovanje Odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
4. odgovara za zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan,
5. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
6. predlaže Općinskom vijeću donošenje Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna,
7. podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću,
8. obavlja izbor i imenovanje te razrješenje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan sukladno posebnom Zakonu,
9. utvrđuje visinu osnovice za plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, visinu naknade te ostala prava koja im pripadaju, sukladno važećim odlukama, Kolektivnom ugovoru, Zakonu i drugim propisima,
10. vrši nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnih odbora,
11. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa Zakonom,
12. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom u skladu i ograničenjima utvrđenim posebnim Zakonom,
13. izdaje punomoći i ovlaštenja osobama za zastupanje Općine pred sudovima, državnim tijelima i organima, kao i pred drugim službama ili pravnim osobama. Punomoći i ovlaštenja se izdaju u pisanom obliku, a načelnik ih potpisuje i ovjerava pečatom,
14. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
15. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, Zakonom ili drugim propisima.

U slučaju iz stavka 1. točke 12. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Kršan i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 14. ovoga članka općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan.''

Članak 15.

Članak 36. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti Predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.''

Članak 16.

U Članku 37. Statuta dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim ovim Statutom i posebnim zakonom.''

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 17.

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi:

''Općinski načelnik te njegov zamjenik stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik te njegov zamjenik u slučaju da obnašaju nespojivu dužnost stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ako Općinski načelnik i njegov zamjenik ne postupe na način propisan stavkom 3. i 4. ovoga članka, smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan. Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.

Prilikom obavljanja dužnosti općinski načelnik i zamjenik ostvaruju pravo na plaću odnosno naknadu za rad kao i druga prava iz rada, sukladno posebnim Zakonskim propisima odnosno temeljem posebne odluke Općinskog vijeća.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njihovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.''

Članak 18.

Članak 40. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Kršan, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću,
7. istovremenim raspuštanjem Općinskog vijeća i razrješenjem općinskog načelnika i njegovog zamjenika, sukladno odredbama statuta i Zakona.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika.''

Članak 19.

Članak 41. Statuta mijenja se i glasi:
''Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.''

Članak 20.

Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njime mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Kršan.

Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 65. stavak 5. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini Kršan.''

Članak 21.

Članak 43. Statuta mijenja se i glasi:
''Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.''

Članak 22.

Članak 44. Statuta mijenja se i glasi:
''Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Kršan.''

Članak 23.

Članak 45. Statuta mijenja se i glasi:
''Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.''

Članak 24.

U Članku 46. Statuta riječ ''Službe'' mijenja se i glasi ''Odsjeci''.

Članak 25.

U Članku 52. Statuta dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
''Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Postupak raspuštanja Općinskog vijeća i razrješenje općinskog načelnika i njegovog zamjenika određuje se Zakonom.''

Članak 26.

Članak 65. Statuta mijenja se i glasi:
''Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga

Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača, kao i većina Vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik odnosno ako je raspisivanje referenduma predložila većina Vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.''

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine Kršan upisani u popis birača Općine Kršan.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta i Zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe ovog Statuta i Zakona kojim se uređuje nadzor zakonitosti općih akata.''

Članak 27.

U Članku 66. Statuta dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.''

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 28.

U Članku 70. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
''Sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se ovim Statutom odnosno posebnom odlukom Općinskog vijeća.''

Članak 29.

U Članku 71. Statuta, stavak 1, točka 4, u alineji 1., nazivi ''Kiršići, Miščići, Barišići '' brišu se.

U stavku 1. točka 4. alineja 3. dodaju se nazivi ''Miščići, Barišići''

Članak 30.

U Članku 72. stavku 3. Statuta riječi ''66. st. 2'' mijenjaju se i glase ''66. st. 3''.

Članak 31.

Članak 74. Statuta mijenja se i glasi:
''Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeća općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Općina Kršan kao jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.''

Članak 32.

U Članku 75. stavku 1. Statuta riječi ''tajnim glasovanjem'' zamjenjuju se riječima ''većinom glasova svih članova''.

Članak 33.

Članak 79. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
''Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i zakonom.''

Članak 34.

U Članku 89. stavku 1. Statuta, druga rečenica koja glasi ''U ovim trgovačkim društvima u članstvo nadzornih odbora Općinski načelnik može imenovati i dužnosnike Općine Kršan, uz uvjete propisane zakonom'', briše se.

Članak 35.

Članak 92. Statuta mijenja se i glasi:
''Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Iznimno od stavka 1. ovog članka u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne uprave.''

Članak 36.

Članak 93. Statuta mijenja se i glasi:
''Na donošenje općih akata iz čl. 92. ovog Statuta primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv općih akata iz čl. 92. ovog Statuta može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

Protiv općih akata iz čl. 92. ovog Statuta može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojim se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravi spor.''

Članak 37.

Članak 94. Statuta mijenja se i glasi:
''Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik odnosno njegov zamjenik, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.''

Članak 38.

Ove Izmjene i dopune statuta Općine Kršan stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan", osim čl. 2., čl. 14. i čl. 25., koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

KLASA: 021-05/13-01/2

URBROJ: 2144/04-05-13-3
Kršan, 27. ožujka 2013.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up