Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Građani
Arrow pointing to next item
Odluka o socijalnoj skrbi
Socijalna skrb
Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Kršan, „Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 13/22, 14/22, 03/23. – pročišćeni tekst

Temeljem čl. 17. st. 1. i članka 289. st. 1. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 18/22., 46/22., 119/22.), čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09., 05/13., 02/18., 05/20., 02/21.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana  __________ 2022. donijelo je

O D L U K U

 O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KRŠAN

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 (1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Kršan (u daljnjem navođenju Općina), propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon), prava iznad standarda propisanih Zakonom te uvjeti i način njihova ostvarivanja tih prava.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 Članak 2.

 (1) Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odjel), općinski načelnik Općine Kršan (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) i Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor).

(2) Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeća Općine Kršan. Predsjednik Odbora može po potrebi dodatno imenovati stručnog člana Odbora (socijalni radnik, liječnik i sl.).

(3) Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti, udrugama i dr. neprofitnim organizacijama, pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenim za obavljanje tih usluga na temelju ugovora.

(4) U slučaju kada Općina sufinancira poslove iz st. 3. ovog članka Općina s istima sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama i traži od njih izvješće i dokaze o utrošku odobrenih sredstava. 

Članak 3.

 (1) Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

(2) Općinsko vijeće Općine Kršan za svaku kalendarsku godinu uz Proračun Općine Kršan donosi Program socijalne skrbi Općine Kršan kojim se utvrđuje opseg prava i pomoći za podmirenje troškova stanovanja propisanih Zakonom te opseg prava i pomoći propisanih ovom Odlukom, a sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

 Članak 4.

 (1) Svaki građanin Općine Kršan dužan je brinuti za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje po zakonu ili je po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

(2) Svaki građanin Općine Kršan je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i osoba starije životne dobi te drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

(3) Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

(1) Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

(2) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvarivati hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području općine Kršan te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Kršan.

Članak 6.

(1) Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava novčane naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja prava.

(2) Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. Ako korisnik socijalne skrbi koristi neka prava na temelju drugih osnova, ne može ista prava ostvariti temeljem ove Odluke, osim iznimno u slučaju ugroženih kupaca energenata.

III.  UVJETI - KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 5. ove Odluke može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava jedan ili više uvjeta koji su kumulativno ispunjeni:

A.     Socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada,

B.     Ostali socijalni uvjeti,

C.     Uvjet prihoda,

D.     Posebni uvjeti,

E.     Uvjet korištenja doplatka za djecu.

           

A.     Socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada

Članak 8.

(1) Korisnik ispunjava socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada ako ostvaruje prava na temelju rješenja nadležnog Zavoda za socijalni rad (u daljnjem navođenju: Zavod), i to:

-          pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

(2) Smatra se da nije ispunjen socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada ako je osoba koja ostvaruje prava iz st. 1. ovog članka smještena u posebnu ustanovu, odnosno ako ista ne živi stalno u obitelji.

B.     OSTALI Socijalni uvjetI

Članak 9.

(1) Korisnik ispunjava ostale socijalne uvjete ako ostvaruje jedno od prava na temelju rješenja nadležnog tijela, i to:

-          pravo na osobnu invalidninu,

-          pravo na doplatak za pomoć i njegu.

(2) Smatra se da nije ispunjen ostali socijalni uvjet ako osoba koja ostvaruje jedno od prava iz st. 1. ovog članka smještena u posebnu ustanovu, odnosno ako ista ne živi stalno u obitelji.

C.   Uvjet prihoda

Članak 10.

(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

-           Samac – do 60% iznosa minimalne neto plaće u RH,

-          Dvočlano kućanstvo – do 80% iznosa minimalne neto plaće u RH,

-          Tročlano kućanstvo – do 90% iznosa minimalne neto plaće u RH,

-          Četveročlano kućanstvo – do 100% iznosa minimalne neto plaće u RH,

-          Peteročlano kućanstvo – do 110% iznosa minimalne neto plaće u RH,

-          ako kućanstvo ima više od pet članova, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 10% iznosa minimalne neto plaće u RH.

(2) Prihodom u smislu st. 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda jednočlanog ili višečlanog domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja jednočlano, odnosno višečlano domaćinstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

(3) Jednočlano domaćinstvo čini osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji.

(4) Domaćinstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

(5) U slučaju dvojbe u istinitost tvrdnji vezanih uz broj članova pojedinog domaćinstva i ostale podatke, nužne za ostvarivanje prava po osnovi ove Odluke, Općina Kršan će podatke utvrđivati po službenoj dužnosti.

Članak 11.

(1) U prihod iz članka 10. stavka 1. ne uračunava se iznos s osnova pomoći ostvarene od strane nadležnog Zavoda kao ni iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom i doplatak za djecu.

(2) U prihod se ne uračunava ni iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član domaćinstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član njezinog domaćinstva.

D.   Posebni uvjeti

Članak 12.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1.      dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja    Domovinskog rata,

2.      hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

3.      30% i više ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

4.      osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više,

5.      dobrovoljni darivatelji krvi i to: muškarac s 35 darivanja i više te žena s 25  darivanja i više.

E.    Uvjet korištenja doplatka za djecu

Članak 13.

(1) Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu sukladno propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

(2) Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjavaju:

-        samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na dječji doplatak,

-        obitelj koja ostvaruje pravo na dječji doplatak.

 

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1.      pravo na naknadu za troškove stanovanja:

 1.1.     pravo na naknadu za troškove najamnine,

1.2.     pravo na naknadnu za troškove komunalne naknade,

1.3.     pravo na naknadu za usluga korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

1.4.     pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije,

1.5.     pravo na pomoć u plaćanju troškova ogrijeva (samo za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu)

1.6.     pravo na pomoć u plaćanju troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti (samo za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu)

2.      pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem – demografske mjere:

2.1.     pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu učenika osnovnih škola,

2.2.     pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (Odluka općinskog načelnika),

2.3.     pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola (Odluka općinskog načelnika i Uredbe Vlade RH),

2.4.     pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika (Odluka općinskog načelnika),

2.5.     pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (Odluka Općinskog vijeća),

2.6.     pravo na sufinanciranje školskih izleta / edukacija (Odluka općinskog načelnika),

3.      pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenčad,

4.      pravo na besplatnu hranu za dojenčad,

5.      pravo na pomoć za osobe s teškoćama u razvoju (Odluka općinskog načelnika),

6.      pravo na novčani bon povodom božićnih i uskršnjih blagdana za umirovljenike, domaćice i nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života,

7.      pravo na jednokratnu novčanu pomoć / bon za prehranu,

8.      pravo na podmirenje pogrebnih troškova,

9.      pravo na sufinanciranje troškova prijevoza mamografskog pregleda (Odluka općinskog načelnika),

10. pravo na sufinanciranje medicinskih pomagala i opreme,

11. ostali oblici pomoći.“

(2) Osim prava utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuje i mogućnost za pružanje financijske pomoći kao i za sufinanciranje:

1.      programa zaštite djece, starijih i nemoćnih osoba,

2.      programa zaštite invalidnih osoba i bolesnika,

(3) Korisnik može ostvariti istodobno i više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu st. 1. i st. 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1.      PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 15.

(1) Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjavaju socijalni uvjet - zajamčena minimalna naknada, ostali socijalni uvjeti (pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu), uvjet prihoda i poseban uvjet (pod posebnim uvjetom pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici pod t. 1. i t. 2. članka 12. ove Odluke).

(2) Korisnicima socijalnog uvjeta – zajamčena minimalna naknada priznaje se, temeljem rješenja Zavoda, pravo iz st. 1. ovog članka u visini do 30% zajamčene minimalne naknade (prema dostavljenim računima korisnika koji ne prelaze 30% zajamčene minimalne naknade) te isplaćuje direktno na tekući račun korisnika za sljedeće troškove:

− naknadu za troškove najamnine,

− naknadu za uslugu korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

− pomoć u plaćanju utroška električne energije,

− pomoć u plaćanju troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti, 

sve iz sredstava Proračuna Općine Kršan.“

Korisnicima socijalnog uvjeta - zajamčena minimalna naknada će se dodatno priznati troškove koji se odnose na pomoć za: 

− naknadnu za troškove komunalne naknade iz sredstava Proračuna Općine Kršan,

− pomoć u plaćanju troškova ogrijeva iz  proračunskih  sredstava RH,

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno na tekući račun: korisnicima ostalih socijalnih uvjeta (pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu), uvjeta prihoda i posebnih uvjeta, ostvarenih temeljem nadležnih tijela, prema navedenim kategorijama, i to u visini od:

-           Samac - do 15% iznosa zajamčene minimalne naknade,

-           Dvočlano kućanstvo - do 20% iznosa zajamčene minimalne naknade,

-           Tročlano kućanstvo - do 25% iznosa zajamčene minimalne naknade, 

-           Četveročlano kućanstvo te kućanstva s više od četiri člana – do 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.

(4) Pravo iz stavka 3. ovog članka isplaćuje se mjesečno, direktno na tekući račun korisnicima ostalih socijalnih uvjeta, uvjeta prihoda i posebnog uvjeta (prema dostavljenim računima korisnika) za sljedeće troškove:

- naknadu za troškove najamnine,

- naknadu za uslugu korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

- pomoć u plaćanju utroška električne energije.

 Korisnicima socijalnih uvjeta iz st. 3. ovog članka dodatno se priznaju troškovi koji se odnose na pomoć za naknadnu za troškove komunalne naknade.

(5) Osim uvjeta iz st. 2. i st. 3. ovog članka, pravo na pomoć za podmirenje komunalne naknade ostvaruje se i temeljem posebnog propisa: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan.

(6) Korisnici pod točkom 3., 4. i 5. članka 12. ove Odluke oslobađaju se plaćanja komunalne naknade pri Općini Kršan.“

2.      PRAVO NA POTPORE U SVEZI S ODGOJEM I OBRAZOVANJEM – DEMOGRAFSKE MJERE

2.1. PRAVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA BESPLATNU MARENDU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Članak 16.

(1) Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu u školama može ostvariti učenik ako roditelj ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1.    socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada,

2.    ostali socijalni uvjet,

3.    uvjet prihoda,

4.    posebni uvjeti (točka 1. i 2. čl. 12.),

5.    uvjet korištenja doplatka za djecu

(2) Korisnik ispunjava uvjet dječjeg doplatka za djecu koji žive u istom domaćinstvu te uvjet dječjeg doplatka ako se radi o samohranom roditelju.

(3) Samohrani roditelj, u smislu ove Odluke, smatra se svaki roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

(4) Učenik osnovne škole koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj može ostvariti pravo na besplatnu marendu ukoliko je ispunjen barem jedan od uvjeta iz st. 1. ovog članka.

(5) Prava utvrđena na način iz st. 1. ovog članka traju do kraja tekuće školske godine.

2.2. PRAVO NA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 17.

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan za svaku školsku godinu ovisno o Uredbi Vlade RH i osiguranim proračunskim sredstvima.

 

2.3. PRAVO NA SUFINANCIRANJE UČENIČKOG DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 18.

(1) Pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke općinskog načelnika o sufinanciranju 50 % smještaja učenika u učenički dom, ovisno o osiguranim proračunskim sredstvima u Proračunu Općine Kršan za svaku školsku godinu.

(2) Istovremeno se ne mogu ostvariti prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan i sufinanciranje učeničkog doma redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Kršan.

(3) Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za sufinanciranje učeničkog doma po drugim osnovama, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke općinskog načelnika.

2.4. PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVKU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Članak 19.

(1) Pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika učenika osnovnih škola ostvaruju se na temelju Odluke općinskog načelnika o sufinanciranju nabavke udžbenika ovisno o odlukama Ministarstva i osiguranim proračunskim sredstvima Općine Kršan za svaku školsku godinu.

(2) Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za sufinanciranje školskih udžbenika po drugim osnovama, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke općinskog načelnika.

2.5. PRAVO NA BESPLATNI BORAVAK DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Članak 20.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) dijete može ostvariti po Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini  Kršan.

2.6. PRAVO NA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA / EDUKACIJA

Članak 21.

(1) Pravo na sufinanciranje završnog školskog izleta ostvaruju učenici osmih razreda osnovnih škola te maturalne zabave učenika 3. i 4. razreda SŠ, s prebivalištem na području Općine Kršan u visini određenom Odlukom općinskog načelnika.

(2) Pravo na sufinanciranje edukativnih programa ostvaruju učenici osnove i srednje škole u visini  određenom Odlukom općinskog načelnika.

3.    PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU POVODOM ROĐENJA DJETETA

Članak 22.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta, i to u iznosu od 550,00 € za prvorođeno dijete te po 135,00 € više za svako novorođeno dijete u obitelji.

(2) Pravo na pomoć iz st. 1. ovog članka pripada roditelju – podnositelju zahtijeva, ako ima prebivalište, najmanje posljednje 2. (dvije) godine od rođenja djeteta, na području Općine Kršan, uz uvjet  da i novorođeno dijete ima prebivalište na području Općine Kršan te da roditelj koji nema prebivalište na području Općine Kršan dostavi dokaz da nije ostvario pravo iz čl. 22. u jedinici lokalne samouprave u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

(3) Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz st. 1. mora se podnijeti u roku 1 godine od rođenja djeteta.

4.    PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 23.

(1) Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršenih šest (6) mjeseci života, uz preporuku bolničkog specijaliste u visini 55,00 € mjesečno. 

(2) Osim uvjeta iz st. 1. ovog članka za ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je  prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i novorođenog djeteta, odnosno svih članova kućanstva na području Općine Kršan.

5.    PRAVO NA POMOĆ ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

Članak 24.

Za osobe s teškoćama u razvoju, s poremećajima u ponašanju, teškoćama u govoru i dr., sufinancira se prijevoz do najbliže odgojno obrazovne ustanove, boravak u odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno provođenje zdravstvenih tretmana, temeljem rješenja nadležnih ustanova, preporuka nadležnog liječnika specijaliste i rehabilitatora prema Odluci općinskog načelnika Općine Kršan.“

6.    PRAVO NA NOVČANI BON POVODOM BOŽIĆNIH I USKRŠNJIH BLAGDANA

Članak 25.

Pravo na pomoć povodom božićnih i uskršnjih blagdana ostvaruju svi umirovljenici s područja Općine Kršan i domaćice / nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života prema godišnjoj Odluci općinskog načelnika na prijedlog Odbora u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

7.    PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ILI BON ZA PREHRANU

Članak 26.

(1) Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem prijedloga Odbora, a može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla ili slično) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnove životne potrebe.

(2) Pomoć se odobrava u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarivala njena svrha, jednokratna pomoć može biti zamjenjiva bonom za prehranu.

(3) Istoj osobi ili obitelji, jednokratna novčana pomoć / bon, može biti dodijeljena u više navrata do najvišeg iznosa od 300,00 € godišnje, a iznimno u opravdanim slučajevima općinski načelnik može po preporuci Odbora odobriti do najvišeg iznosa od 600,00 € godišnje, a u većem iznosu prema Odluci Općinskog vijeća. 

(4) Sukladno Zakonu, Zavod za socijalni rad i Općina Kršan razmjenjuju podatke o priznatim jednokratnim naknadama.

8.    PRAVO NA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 27.

(1) Pravo na podmirenje pogrebnih troškova stječu supružnici, roditelji, djeca te ostali krvni srodnici u pravoj liniji, a iznimno braća i sestre kada pokojnik nema obitelj za pokojnika s prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan.

(2) Pravo na podmirenje pogrebnih troškova stječu podnositelji zahtjeva iz st. 1. ovog članka s područja Općine Kršan.

 (3) Troškove pogrebnih usluga u iznosu od 135,00 € snosi Općina Kršan isplatom na tekući račun podnositelja zahtjeva.“

(4) Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava temeljem ovog članka mora se podnijeti u roku 1 godine od nastupa smrti, što se dokazuje dostavom Izvoda iz matice umrlih.

9.      pravo na sufinanciranje troškova prijevoza mamografskog pregleda

Članak 28.

(1) Pravo na podmirenje naknade za troškove prijevoza na mamografske preglede u Opću bolnicu Pula ili Istarske domove zdravlja – Ispostava Pazin ostvaruje se temeljem Odluke općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza na mamografske preglede.

(2) Pravo iz st. 1. ovog članka ostvaruju žene s prebivalištem na području općine Kršan, uz uvjet da naknada troškova prijevoza na pregled nije ostvarena na temelju putnog naloga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

10.  pravo na sufinanciranje medicinskih pomagala I OPREME

Članak 28.a.

(1) Pravo na sufinanciranje medicinskih pomagala i iznajmljivanje medicinske opreme od Gradskog društva crveni križ Labin ostvaruje se u iznosu od 50% iznosa i to uplatom sufinanciranog dijela GDCK Labin. 

(2) Pravo iz st. 1. ovog članka ostvaruju korisnici socijalnih uvjeta s prebivalištem na području općine Kršan.

(3) Za odlučivanje prava iz ovog članka nadležan je općinski načelnik.

11.   OSTALI OBLICI POMOĆI

Članak 29.

(1) Općina će, ukoliko za to bude sredstava, izdvajati sredstva i za ostale oblike pomoći, odnosno za sufinanciranje programa, projekata  i aktivnosti koje se provode u svrhu zaštite  životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, osobe treće životne dobi, zaštite invalida i bolesnih, za zaštitu te zdravstveni razvoj djece, kao i djelovanja radi prevencije poremećaja u ponašanja, bolesti i ovisnosti.

(2) Pravo na sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti iz st. 1. ovog članka ostvaruju udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti prema Zakonu o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan, te fizičke i pravne osobe temeljem pojedinačnih pismeno podnesenih i obrazloženih zahtjeva i Programa rada.

(3) Odluku o sufinanciranju programa, projekata  i aktivnosti iz ovog članka donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za udruge i sl. te prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja  za ostale fizičke i pravne osobe.

V. NADLEŽNOST I  POSTUPAK

Članak 30.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika / udomitelja ili bilo kojeg punoljetnog člana domaćinstva.

Članak 31.

(1) Zahtjev  se u pisanom obliku podnosi Općini Kršan.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao o drugim okolnostima o kojima ovisi ostvarivanje prava.

(3) Za točnosti podataka podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

(4) Uz zahtjev za pokretanje  postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 32.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 33.

(1) Za odlučivanje o ostvarivanju prava iz čl. 15., 16., 22., 23. i 27. ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

(2) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.

(3) Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz čl. 17., 18., 19., 21., 24., 25., 26., i 28. ove Odluke nadležan je općinski načelnik.

Članak 34.

(1) Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

(2) Ostvarenje prava utvrđenih ovom Odlukom traje dok se ne promijene uvjeti koji su njome predviđeni, a koji su potrebni za njihovo ostvarenje, ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 35.     

(1) Jedinstveni upravni odjel istaknut će zahtjev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na mrežnim stranicama Općine Kršan.

(2) Jedinstveni upravni odjel dužan je prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi voditi propisanu evidenciju, sastavljati izvješća te ih dostavljati nadležnim tijelima.

Članak 36.

(1) Općinski načelnik ima pravo vršiti nadzor nad korištenjem sredstava odobrenih za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke.

(1) Na zahtjev općinskog načelnika korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom glasilu Općine Kršan”.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeno glasilo Općine Kršan” br. 08/19., 08/20.).

Članak 39.

Usklađivanje postojećih rješenja kojima se utvrđuje ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/19., 08/20.) s ovom Odlukom, izvršit će se najkasnije u roku od 150 dana od dana njezinog stupanja na snagu te se primjenjuju od 1. svibnja 2023..

                                                                                         

Predsjednik Općinskog vijeća

            Lucijan Mrzlić, v.r.

Povezani dokumenti
Sve godine
Dropdown arrow
Socijalna skrb
23.2.2023.
Nova Odluka socijalnoj skrbi Općine Kršan
Pročišćeni tekst "Službeno glasilo Općine Kršan" br. 13/22., 14/22., 03/23.
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up