Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Plan gospodarenja otpadom
Važni dokumenti
Plan gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša, te zahtijeva prioritetno rješavanje i usklađivanje sa standardima Europske unije (EU).

Gospodarenje otpadom, u skladu s propisima RH i EU, podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada, povećanje iskorištavanja korisnih svojstava otpada (materijalna i energetska oporaba), kao i sprječavanja njegovog štetnog utjecaja na okoliš unapređenjem sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, smanjenjem količine otpada koji se odlaže na neusklađenim odlagalištima, smanjenjem količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, unapređenjem sustava gospodarenja opasnim otpadom.

Sprječavanje nastanka otpada, od proizvodnih procesa do kraja životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti, dio je desetogodišnje Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010)2020) gdje je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, s ciljem svođenja nastajanja otpada na najmanju moguću mjeru.

Preduvjet za učinkovito funkcioniranje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su postojanje dobrog pravnog i učinkovitog institucionalnog okvira, kao i tehničkih preduvjeta i ekonomskih instrumenata, tj. financiranje i izgradnja potrebnih kapaciteta i građevina za skupljanje, prijevoz i oporabu ili zbrinjavanje otpada u skladu s najbolje raspoloživim tehnikama.

Pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17), međunarodnom Konvencijom o kontroli prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju – Baselska konvencija (NN – Međunarodni ugovori, 3/94), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17 ) i više pod zakonskih propisa koji reguliraju postupanje s posebnim kategorijama otpada.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05), kao planski dokument, propisala je smjernice, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom, kao provedbeni dokument Strategije, propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom. U Republici Hrvatskoj na snazi je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) s kojim se izrađuju i usklađuju planovi gospodarenja otpadom nižeg reda, tj. jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave nadležne su za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih ovim Planom, te ostalo sukladno ZOGO-u.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom mora biti usklađen s važećim propisima zaštite okoliša, a što uključuje sustave i objekte za izdvojeno sakupljanje i predobradu određenih vrsta otpada. Radi postizanja ciljeva sprječavanja nastajanja otpada te ciljeva gospodarenja otpadom, uspostavlja se sustav i mreža građevina i uređaja. U skladu s legislativom, gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Povezani dokumenti
Sve godine
Dropdown arrow
Gospodarenje otpadom
Plan gospodarenja otpadom
Gospodarenje otpadom
Odluka o načinu pružanja jav. usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazg. kom. otpada u Općini Kršan
Gospodarenje otpadom
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Gospodarenje otpadom
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – na snazi od 01. prosinca 2018. godine
Gospodarenje otpadom
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Gospodarenje otpadom
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kršan
Gospodarenje otpadom
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up