Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Građani
Arrow pointing to next item
Pravilnik
Socijalna skrb
Pravilnik

Temeljem članka 3. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne Novine" br. 73/91, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06) i članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/00), Općinsko poglavarstvo Općine Kršan na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2006. godine donosi

PRAVILNIK
sa utvrđenim kriterijima za dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Općine Kršan koji u svom radu koristi Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći socijalno ugroženim osobama sa prebivalištem na području Općine Kršan koje će u svom radu koristiti radno tijelo Poglavarstva Općine Kršan zaduženo za pitanja iz domene socijalne skrbi - Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu Odbor).

Sredstva za dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći temeljem ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu - Programu socijalne skrbi Općine Kršan za tekuću proračunsku godinu.

II. KORISNICI FINANCIJSKE POMOĆI

Članak 2.

Korisnici financijske i ostalih oblika pomoći mogu biti isključivo socijalno ugroženi stanovnici / obitelji sa najmanje tri godine prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan,

Iznimno, Poglavarstvo Općine Kršan, temeljem posebnog zahtjeva, može u osobito opravdanim slučajevima, a temeljem prethodnog prijedloga Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan, financijsku ili drugi oblik pomoći dodijeliti i osobi / obitelji sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan manje od tri godine odnosno osobi / obitelji koja ne prebiva na području Općine Kršan.

Članak 3.

Pod socijalno ugroženim osobama iz članka 2. ovog Pravilnika smatraju se:

 • starije i nemoćne osobe koje nisu sposobne valjano skrbiti o svojim potrebama, što se dokazuje valjanim uvjerenjima nadležnog Centra za socijalnu skrb odnosno procjenjuje temeljem slobodne ocjene i prosudbe članova Odbora,

 • osobe teškog zdravstvenog stanja, koje isto potkrjepljuju odgovarajućim bolničkim, liječničkim, specijalističkim i ostalim potvrdama i nalazima,

 • osobe koje zbog trenutačnih i nepredvidljivih okolnosti (smrt člana obitelji, elementarne nepogode, naglo pogoršanja zdravstvenog stanja) trenutno nisu u mogućnosti u cijelosti ili djelomično zadovoljiti osnovne životne potrebe, što temeljem slobodne ocjene i prosudbe procjenjuju članovi Odbora,

 • osobe bez prihoda ili niskim mjesečnim primanjima, što dokazuju odgovarajućim potvrdama, radno sposobne osobe starije od 55 godina koje ne mogu ostvariti pravo na zaposlenje.

Članak 4.

Osobe koje:

 • u vlasništvu / suvlasništvu imaju obiteljsku kuću, stan, starije registrirano motorno vozilo manje vrijednosti odnosno ostale pokretnine ili nekretnine koje služe za podmirenje osnovnih životnih / stambenih potreba, što se utvrđuje uvidom u zemljišne knjige kod nadležnog Općinskog suda, uvidom u evidenciju pri nadležnoj postaji MUP-a ili temeljem slobodne diskrecijske ocjene članova Odbora,

 • ostvaruju prihode na drugi način (dopunski rad, honorarni rad, mirovine i primanja na osnovi uplata iz trećih zemalja), što temeljem slobodne diskrecijske ocjene procjenjuju članovi Odbora, mogu ostvarivati prava temeljem ovog Pravilnika, odnosno biti korisnici sredstava u umanjenom obimu, a razmjerno članku 14. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Pod socijalno ugroženim osobama u smislu ovog Pravilnika ne mogu se smatrati osobe koje:

 • u vlasništvu / suvlasništvu imaju obiteljsku kuću, stan, poslovni prostor ili apartman /apartmane koji ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba, što se utvrđuje uvidom u zemljišne knjige kod nadležnog Općinskog suda,

 • u vlasništvu / suvlasništvu registrirano motorno vozilo i ostale pokretnine / nekretnine velike vrijednosti, što se utvrđuje uvidom pri nadležnoj državnoj instituciji,

 • osobe koje mogu ostvariti održavanje od strane drugih osoba koje su ih po zakonu dužne uzdržavati, što se utvrđuje u suradnji sa nadležnim Centrom za socijalnu skrb,

 • osobe koje svojim radom mogu same sebe uzdržavati,

  te iste ne mogu biti predmet razmatranja odnosno ne mogu ostvariti pravo na dodjelu financijske pomoći u smislu ovog Pravilnika, osim, i to iznimno, u slučaju nastupa okolnosti iz članka 13. Pravilnika, što procjenjuje Odbor / Poglavarstvo Općine Kršan.

Članak 6.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja okolnosti i činjenica vezano uz postojanje dvojbe pri dodjeljivanju financijske pomoći u smislu članka 3. 4. i 5. ovog Pravilnika, ovlašćuje se Odbor da diskrecijskom ocjenom, uzimajući u obzir sve okolnosti, izvrši uvid u stvarno obiteljsko stanje, utvrdi prijedlog financijske pomoći te o tome izvijesti Poglavarstvo Općine Kršan.

Članak 7.

Financijska pomoć temeljem odredbi ovog Pravilnika dodjeljuje se Odlukom Poglavarstva Općine Kršan temeljem prijedloga Odbora za socijalna pitanja i provedenog bodovanja u obliku:

 • jednokratne financijske pomoći u gotovinskoj isplati putem blagajne Općine Kršan ili dodjeljivanju bona - narudžbenice za nabavku živežnih namirnica

 • višemjesečne financijske pomoći u gotovinskoj isplati putem blagajne Općine Kršan ili dodjeljivanju bona - narudžbenice za nabavku živežnih namirnica,

 • ostalim oblicima jednokratne ili višemjesečne pomoći koje odredi Poglavarstvo Općine Kršan (nabavka određenih vrsta roba ili osiguravanje pružanja određenih vrsta usluga).

Članak 8.

Kao podnositelja zahtjeva za odobravanjem financijske ili drugih oblika pomoći u smislu ovog Pravilnika smatra se obitelj / domaćinstvo podnositelja zahtjeva te se prilikom razmatranja u obzir uzima ukupno financijsko, zdravstveno i imovno stanje svih članova obitelji / domaćinstva podnositelja zahtjeva.

Obitelj / domaćinstvo u smislu ovog Pravilnika čine osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, odnosno bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Članak 9.

Višemjesečna financijska pomoć u smislu al. 2 i 3. članka 7. ovog Pravilnika može se odrediti za period od najviše 3 mjeseca, uz mogućnost produljenja.

Pri isteku roka od 3 mjeseca, dotadašnji korisnik financijske ili drugih oblika pomoći, u slučaju potrebe za nastavkom iste, dužan je podnijeti novi zahtjev upotpunjen traženom dokumentacijom.

III. KRITERIJI I NAČIN IZRAČUNA FINANCIJSKE POMOĆI

Članak 10.

Kriteriji za utvrđivanje iznosa i visine financijske i ostalih oblika pomoći u smislu ovog Pravilnika određuju se temeljem sistema bodovanja putem pozitivnih odnosno negativnih koeficijenata.

Raspon bodova iznosi od -10 do +10 i utvrđuje se kumulativno.

Vrijednost bodova u kunama posebnim zaključkom utvrđuje Poglavarstvo Općine Kršan.

Članak 11.

Za podnosioce zahtjeva - starije i nemoćne osobe koje nisu sposobne zadovoljavajuće skrbiti o svojim potrebama, visina boda iznosi + 8.

Za podnosioce zahtjeva teškog zdravstvenog stanja (osobe sa 50% i više stupnjeva tjelesnog invaliditeta, osobe sa preboljenim ili postojećim kancerogenim bolestima, osobe kojima je potreban neprekidni liječnički nadzor ili skrb odrasle osobe, nepokretne osobe, osobe sa trajnim teškim promjenama u zdravstvenom stanju) visina boda iznosi + 10.

Za podnosioce zahtjeva trajnijeg težeg zdravstvenog stanja koje priroda ozlijede ili bolesti ne sprječava da samostalno skrbe o svojim osnovnim životnim potrebama, odnosno koje su osposobljene za samostalan život i rad bez veće potrebe za skrb od strane trećih osoba, visina boda iznosi + 5.

Za podnosioce zahtjeva sa povremenim ili trenutnim zdravstvenim poteškoćama čija je priroda takva da postoji velika vjerojatnost da će iste biti u razumnom roku otklonjene, visina boda iznosi + 2.

Ukupni prosječni mjesečni prihod po svakom članu obitelji / domaćinstva podnosioca zahtjeva:

 • do 500,00 kn mjesečno, visina boda iznosi + 5,

 • od 500,00 kn do 1.000,00 kn mjesečno, visina boda iznosi + 3,

 • od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn mjesečno, visina boda iznosi + 1,

 • od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn mjesečno, visina boda iznosi 0,

 • od 2.000,00 kn do 2.500,00 kn mjesečno, visina boda iznosi - 1,

 • od 2.500,00 kn do 3.000,00 kn mjesečno, visina boda iznosi - 3,

 • preko 3.000,00 kn mjesečno, visina boda iznosi -5.

Za radno sposobne osobe članove obitelji / domaćinstva podnosioca zahtjeva starije od 55 godina koje ne mogu ostvariti pravo na zaposlenje, visina boda iznosi +5.

Članak 12.

Za svakog dodatnog člana obitelji iz članka 11. ovog Pravilnika osim podnosioca zahtjeva dodaje se + 1 bod.

Članak 13.

Osobama koje zbog trenutačnih i nepredvidljivih okolnosti, kao što su smrt člana obitelji, nastanka trajnog invaliditeta, štete nastale uslijed elementarne nepogode, naglo teško pogoršanje zdravstvenog stanja članova obitelji, bolničko liječenje i ostale nagle i nepredvidive promjene u životu, a trenutno nisu u mogućnosti u cijelosti ili djelomično zadovoljiti osnovne životne potrebe, imaju pravo na dodjeljivanje jednokratne financijske pomoći u iznosu do 2.000,00 kn isplativo u gotovini.

Potrebu odobravanja navedene jednokratne financijske pomoći temeljem slobodne ocjene i prosudbe utvrđuju članovi Odbora / poglavarstvo Općine Kršan, a neovisno stanju u obitelji / domaćinstvu utvrđenim člankom 5. i 8. ovog Pravilnika.

Jednokratna financijska pomoć temeljem ovog članka može se odobriti najviše jednom u tri mjeseca.

Članak 14.

Podnosiocima zahtjeva koji u vlasništvu / suvlasništvu imaju obiteljsku kuću, stan, starije registrirano motorno vozilo manje vrijednosti odnosno ostale pokretnine ili nekretnine koje služe za podmirenje osnovnih životnih / stambenih potreba, sukladno članku 4. Pravilnika umanjuju se ukupno pripadajući bodovi za - 2,

Podnosiocima zahtjeva koji ostvaruju prihode na drugi način (dopunski rad, honorarni rad, mirovine i primanja na osnovi uplata iz trećih zemalja po bilo kojoj osnovi), sukladno čl. 4. Pravilnika umanjuju se ukupno pripadajući bodovi za - 5.

Članak 15.

Ostale socijalno osjetljive kategorije stanovništva Općine Kršan, kao što su:

 • podstanari (status dokazuju ugovorom o podstanarstvu ovjerenog od strane javnog bilježnika),

 • branitelji Hrvatskog domovinskog rata (status dokazuju odgovarajućim uvjerenjem),

 • samohrani roditelji (status dokazuju izvatkom iz matice rođenih / umrlih), ostvaruju odgovarajući iznos boda od + 3.

IV. FORMULA ZA IZRAČUN FINANCIJSKE POMOĆI

Članak 16.

Visina financijske pomoći temeljem članka 10. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se pripadajući bodovi (od - 10 do +10) zbrajaju odnosno oduzimaju, a ukupno dobiveni zbir bodova množi se sa vrijednošću koeficijenta u kunama koju utvrđuje Poglavarstvo Općine Kršan posebnim zaključkom. Dobiveni rezultat predstavlja iznos jednokratne / višemjesečne financijske pomoći podnositelja zahtjeva.

Najmanji potrebni broj bodova za stjecanje prava na dodjeljivanje financijske i ostalih oblika pomoći u smislu ovog Pravilnika iznosi + 5.

Oblik i način realizacije ostalih oblika pomoći ovisno o iskazanoj potrebi, utvrđuje Odbor za socijalna pitanja / Poglavarstvo Općine Kršan slobodnom ocjenom.

V. OSTALI OBLICI FINANCIJSKE POMOĆI I POMOĆI U NARAVI

Članak 17.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan može odobriti i druge oblike pomoći u novcu ili naravi, kao što su:

 • podmirenje troškova operativnih zahvata, liječničkih pregleda i terapija,

 • pomoć u prehrani,

 • pomoć za nabavci odjeće i obuće,

 • podmirenje pogrebnih troškova,

 • subvencioniranje troškova prehrane učenika osnovnih škola,

 • subvencioniranje prijevoza učenika osnovnih / srednjih škola,

 • subvencioniranje smještaja u instituciju predškolskog odgoja,

 • subvencioniranje troškova ljetovanja i školskih izleta djece,

 • novčana pomoć za opremu novorođenčeta,

 • novčana pomoć u kući,

 • podmirenje dugovanih iznosa režijskih troškova, sve temeljem prijedloga Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan ili prema vlastitoj ocjeni.

Članak 18.

Pravo na podmirenje troškova temeljem članka 17. ovog Pravilnika podnositelji zahtjeva imaju isključivo temeljem predočenog predračuna, računa, uplatnice, opomene ili drugog valjanog dokaza o izvršenom plaćanju odnosno o potrebi izvršenja uplate (plaćanja).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prihod u smislu članka 11. st. 5. ovog Pravilnika čine:

 • financijska pomoć korisniku odobrena u okviru Programa socijalne skrbi Općine Kršan - Pomoć umirovljenicima i starijim osobama u novcu,

 • prihod podnositelja zahtjeva odnosno članova njegove obitelji / domaćinstva ostvaren temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb,

 • iznosi imovinske koristi koju korisnici ostvaruju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 9/04),

 • iznosi učeničkih / studentskih stipendija dodijeljenih putem natječaja kao i financijskih pomoći za školovanje dodijeljenih od strane Poglavarstva Općine Kršan,

 • svi ostali evidentirani prihodi korisnika, kao i neevidentirani prihodi (rad na crno i ostali prihodi) a čija se visina utvrđuju temeljem slobodne ocjene članova Odbora.

Članak 20.

Ovim se Pravilnikom ne utječe na prava koja su stečena ili se ostvaruju na osnovi Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 9/04) a koje ostvaruju određene kategorije stanovništva Općine Kršan temeljem ispunjavanja uvjeta prihoda, socijalnog uvjeta ili posebnog uvjeta.

Članak 21.

U slučaju dvojbi, nejasnoća i graničnih rješenja, za autentično tumačenje ovog Pravilnika određuje se Odbor za socijalna pitanja.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".

Članak 26.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Klasa: 022-05/06-01/20
Ur. broj: 2144/04-01-06-6
Kršan, 17. srpnja 2006.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva
Valter Kvalić, v.r.

Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/00), razmatrajući potrebu utvrđivanja vrijednosti boda za dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2006. godine donosi

ZAKLJUČAK

Sukladno članku 10. Pravilnika sa utvrđenim kriterijima za dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Općine Kršan koji u svom radu koristi Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan, utvrđuje se vrijednost 1 (jednog) boda u iznosu od 40,00 kn.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Klasa: 022-05/06-01/20

Ur. broj: 2144/04-01-06-7
Kršan, 17. srpnja 2006.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva
Valter Kvalić, v.r.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up