Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Građani
Arrow pointing to next item
Odbor za socijalna pitanja
Socijalna skrb
Odbor za socijalna pitanja

Temeljem članka 28. Statuta Općine Kršan Službeno glasilo Općine Kršan' br. 06/09, 05/13) i čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15.), čl. 2. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeno glasilo Općine Kršan br. 08/19, 08/20), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja

I.

Osniva se Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan.

II.

Odbor iz točke I. ove odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana.

III.

U Odbor se imenuju:

  1. Boris Rogić - za predsjednika,

  2. Darko Androić - za člana,

  3. Silvia Fable - za člana.

IV.

Odbor ima zadaću da:

- Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Kršan predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti radi pružanja pomoći obiteljima ili pojedincima na području Općine Kršan, te predlaže način pružanja pomoći,

- po potrebi na terenu utvrđuje socijalno stanje, uvjete života i druge okolnosti od značaja za one obitelji koje su korisnici socijalne skrbi Općini Kršan i surađuje s drugim nadležnim institucijama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te o tome izvješćuje općinskog načelnika Općine Kršan ili Općinsko vijeće Općine Kršan,

- obavlja ostale poslove vezane uz utvrđivanje činjeničnog stanja kod osoba koje traže financijsku ili drugu vrstu pomoći od strane Općine Kršan,

- razmatra prijedlog i ostvarenje Proračuna Općine Kršan vezano uz Program socijalne skrbi, te daje svoje prijedloge, smjernice i mišljenja,

- izvršava ostale poslove vezane uz socijalnu problematiku stanovnika Općine Kršan, a temeljem zahtjeva odnosno naloga općinskog načelnika Općine Kršan ili Općinskog vijeća Općine Kršan.

 V.                  

Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka općinskog načelnika Općine Kršan o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/2017).

VI.               

Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2144/04-05-21-15

Kršan, 16. rujna 2021.

Predsjednik vijeća Lucian Mrzlić, v.r.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up